Naše farnost působí v obcích Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem.

Zajišťujeme pravidelné bohoslužby v těchto obcích. Dále nabízíme duchovní setkání nejenom pro členy naší obce a věřící, ale pro všechny, kteří potřebují podat pomocnou ruku.

Přijďte mezi nás, rádi vás mezi sebou přivítáme.

 

K udílení svátosti pomazání ne­mocných, k vyřizování křtu, svatby, pohřbu a v jakýchkoliv jiných záleži­tostech se můžete kontakto­vat telefonicky nebo e-mailem.

Předpověď počasí

ČELADNÁ - FARNÍ KOSTEL

BOHOSLUŽBY

V LETNÍM OBDOBÍ 2019

farní kostel Čeladná - Út, St, Čt a So v 18.00 h., Ne 8.00 h.

farní kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Pá v 18.00 h., Ne 9.30 h.

"Ruský" kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Ne 10.45 h.

OD 1. KVĚTNA DO 30. ŘÍJNA 2019 KAŽDOU SOBOTU A NEDĚLI OD 13.00 DO 17.00 HOD. JE MOŽNOST PRAVIDELNÝCH PROHLÍDEK S VÝKLADEM KOSTELA SVATÉHO PROKOPA A BARBORY V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM.

 

SRDEČNĚ ZVEME K NÁVŠTĚVĚ TÉTO
KULTURNÍ PAMÁTKY

POZVÁNÍ NA POUT' U KŘÍŽE NA PODOLÁNKÁCH

SOBOTA 14. ZÁŘÍ V 17.00 HOD.

V sobotu 14. září v 17.00 hod. jste srdečně zvání ke Kříži v lokalitě Podolánek (nedaleko Resortu Srdce Beskyd) na poutní mši sv. u příležitosti Svátku Povyšení Svatého Kříže, které bude předsedat P. Dr. Daniel Vícha, děkan místeckého děkanátu. Po bohoslužbě vedení Biskupských lesů zve na pohoštění.

Farnost Čeladná a Biskupské lesy

BLAHOŘEČENÍ PATERA RICHARDA HENKESE SAC

NEDĚLE 15. ZÁŘÍ 2019

Blahořečení P. Richarda Henkese SAC, které se uskuteční v neděli 15. 9. 2019 v německém Limburgu, je výzvou pro nás osobně /../, zda jsme ochotni „jít v lásce až do krajnosti“ /../ a to především ve své službě. Jsou to tři roky, kdy olomoucká arcidiecéze získala přímluvce bl. Engelmara Unzeitiga, nazývaného „anděl Dachau“. My máme dnes před očima podobného mučedníka lásky, který vydal svůj život, aby lidem vracel důstojnost v nelidských podmínkách.

Od zítřka v naší diecéze se budeme modlit NOVÉNU s P. Richardem Henkesem. Využijme těchto dní, abychom se připravili na blahořečení a společně /.../ si vyprosili odvahu k mučednictví lásky.

Kéž nepromarníme příležitost, kterou nás Bůh ve své lásce obdaroval.

S přáním dobra a pokoje.

P. Vít Zatloukal
biskupský vikář pro pastoraci

NOVÉNA s P. Richardem Henkesem SAC 2019

Bože pravdy a lásky,

ty jsi kněze Richarda Henkese povolal,

aby se Ti v celoživotním zasvěcení

zcela odevzdal,

neohroženě hlásal pravdu

a pracoval na smíření mezi lidmi a národy.

Dal jsi mu milost přijmout kříž

a on vydal svůj život

jako oběť za své bližní.

Učiň, ať také my jsme stále

vnímaví a pohotoví plnit naše poslání:

pomáhat lidem k životu v důstojnosti,

kterou jsi daroval každému člověku.

O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

V neděli 15. září dd 13 hod. nabízí TV Noe dokument o životě a působení P. Richarda Henkese a od 14.00 hod. bude přímy přenos beatifikační bohoslužby z Limburgu (SRN) za účasti pomocného biskupa naší diecéze Mons. Mgr. Martina Davida.

NÁBOŽENSTVÍ 2019/2020

Na naší Zákládní škole v Čeladné a v Kunčicích pod Ondřejníkem se v září začne opět učit náboženství. Děti je můžné přihlásit na Čeladné od 2. září a v Kunčicích od 9. září ve vyučovacích hodinách náboženství u pí. Mgr. Dany Malkové.

Do hodin náboženské výchovy mohou po přihlášení přicházet všechny děti, které mají zájem, i doposud nepokřtěné. Informace o tom předejte doma těm, kteří zodpovídají za výchovu dětí.

otec Mariusz a pí. Mgr. Dana Malková

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Čeladné
IZOLACE PROTI VLHKOSTI V GRANTOVÉM ŘIZENÍ PODPORA REGIONU

Realizace projektu podporuje Nadace ČEZ

Hydroizolace kostela na Čeladné (červenec / srpen)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY V JUBILEJNÍM ROCE
BAZILIKY MINOR VE FRÝDKU

Na žádost biskupa Františka V. Lobkowicze udělil papež František pro jubilejní rok 20. výročí povyšení poutního kostela Navštívení Panny Marie ve Frýdku na baziliku minor privilegium plnomocných odpustků spojených s navštěvou tohoto poutního místa v období od 13. května do 27. října 2019.

PODMÍNKY: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce. Přijít jako poutníci na toto poutní místo a účastnit se tam při zvláštních příležitostech obřadu k tomuto výročí, nebo alespon po odpovídající čas setrvat ve zbožném rozjímání a přitom připojit modlitbu Páně, Vyznání víry a vzývání Panny Marie a sv. Jana Křitele.

Starší, nemocní a ti, kteří ze závažných příčin nemohou byt přítomni fyzicky, mohou získat plnomocné odpustky taktéž, pokud nemají zalíbení v žádném hříchu, mají úmysl co nejdříve splnit tři obvyklé podmínky a pokud se účastní slavností duchovně a obětují přitom své modlitby i bolesti a těžkosti svého života milosrdenému Bohu.

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

Ekonomická rada farnosti Kunčice pod Ondřejníkem na svém zasedání v pátek 15. února schvalila pořízení nových lavic do farního kostela sv. Maří Magdaelény v Kunčicích pod Ondřejníkem. Cena lavic činí 1.265.000,-Kč. Obec na tento cíl v roce 2018 schvalila 250.000 korun. Zbývající částka je už na samotné farnosti.

Kdo by chtěl podpořit sponzorským darem tento projekt budeme rádi. Potvrzení o daru pro Finanční úřad Vám pošleme a předem už děkujeme !

otec Mariusz

 

číslo účtu: 8842361001/5500

 

Architektonický návrh lavic do farního kostela

1989 - 2019

SV. ANEŽKA PŘEMYSLOVNÁ

/.../ V letošním roce, si budeme připomínat třicáté výročí od chvíle, kdy papež sv. Jan Pavel II., blahé pamětí, ve vatikánské Bazilice sv. Petra slavnostně prohlásil Anežku Přemyslovnou za svatou. Stalo se tak 12. listopadu 1989 a za několik dnů poté se v naší zemi zhroutila komunistická diktatura /.../. Církev v naší vlasti si chce připomenout onen rok a připravit se na něj, ale nejenom to. Myslíme si, že osobnost svaté Anežky České se netýká pouze jedné kapitoly českých středověkých dějin a listopadových událostí roku 1989. Jsme přesvědčení o tom, že svatá Anežka je velmi blízká také dnešnímu člověku /.../. Proto jsme založili internetové stránky www.svanezkaceska.cz, aby se staly jakousi informační platformou pro všechno, co souvisí se svatou Anežkou /.../, a tím abychom ji dovolili vstoupit do našich životů, aby nás doprovázela na naší životní pouti; a abychom s její pomoci št'astně dosáhli nebeského království.

Nad projektem převzali záštitu:

J.Em. Dominik kard. Duka OP

arcibiskup pražský a primas český

Mons. prof. PhDr. Petr Pit'ha, DrSc., Dr. h. c.

probošt Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském

J.M. Mgr. PharmDr. Josef Šedivý O.Cr.

generál a velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou

 

Pozvání českých a moravských biskupů na pout' do Říma 2019

"Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí"

Panno Maria Fatimská, oroduj za naši drahou vlast.
Panno Maria Fatimská, vypros svatost našim kněžím.
Panno Maria Fatimská, provázej a inspiruj ty, kteří nám vládnou.
Panno Maria Fatimská, pomáhej nám odporovat pokušením.
Panno Maria Fatimská, poskytni pomoc těm, kteří jsou nám drazí.
Panno Maria Fatimská, uchraň nás od nebezpečí terorismu.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k naší prvotní horlivosti.
Panno Maria Fatimská, vypros nám odpuštění mnohých hříchů.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k následování Tvého Syna.
Panno Maria Fatimská, vypros dar pokoje pro celý svět.

MODLITBA ZA DĚTI

Svatá Panno, naše drahá Matko, pro svou něžnou lásku k dítěti Ježíšovi vezmi během školního roku pod svou ochranu děti naší farnosti a obce. Neprosím jen o jejich tělesné zdraví, ale myslím i na jejich čisté, neposkvrněné duše. Ochraňuj je před vlivem špatného prostředí, ať si uchovají nevinná, neposkvrněná srdce. Dej, ať ti, kterým je svěřena péče o jejich život, si uvědomují svou nesmírnou odpovědnost za jejich výchovu. Ať si uvědomí, že dětská duše je vzácný poklad, pro který je třeba se obětovat, který si vyžaduje mnoho námahy a lásky. Nakonec tě, drahá Matko, prosím, aby tyto děti vešly jednou do nebe. AMEN.

MODLITBA SV. JANA PAVLA II. ZA MLADÉ LIDI,

KTEŘÍ HLEDAJÍ SVÉ POVOLÁNÍ
 
Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství,
ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“
a šli cestou svatosti.
Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu být
v dnešním světě svědky moci tvé lásky.
Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti,
aby byli schopni odhalit plnou pravdu
o sobě a o svém povolání.
Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku,
dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu,
aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti,
která obnovuje a zachraňuje.
Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,
spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu,
ty, která jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci,
podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství,
aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem
odpovědět velkomyslně na Pánovo volání. 
Amen.

Papež Lev XIII. (1810-1903) nařidil po tiché mši sv. modlitbu k archandělovi Michaelovi, aby svrhl do pekel zlého ducha. Při promluvě k Regina coeli 24. dubna 1994 vyzval papež sv. Jan Pavel II. (1920-2005) své poslucháče, aby nikdy nezapominali modlit se tuto prosbu ke Knížeti nebeských vojsk.

MODLITBA K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU

Dítě Ježíši, utíkám se k tobě a na přímluvu tvé svaté Matky tě prosím,
pomoz mi v této mé potřebě ... (možno konkrétně vyjádřit),
neboť věřím, že mi můžeš pomoci.
Pevně důvěřuji, že obdržím tvou svatou milost.
Miluji tě celým svým srdcem a ze všech sil své duše.
Upřímně se kaji za všechny své hříchy a prosím tě, dobrý Ježíši,
abys mi dal sílu nad nimi zvítězit.
Dávám si předsevzetí, že tě nikdy nezraním a odevzdávám se ti,
ochoten raději trpět než ti působit bolest.
Od nynějška ti chci věrně sloužit a z lásky k tobě chci milovat i bližního jako sebe.
Všemohoucí Dítě, Pane Ježíši, znovu tě prosím,
abys mi pomohl v této mé záležitosti ... (možno vyjádřit).
Daruj mi milost, abych tě navěky vlastnil spolu s Marií a Josefem
a abych se ti spolu s anděly klaněl v nebi. Amen.