Naše farnost působí v obcích Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem.

Zajišťujeme pravidelné bohoslužby v těchto obcích. Dále nabízíme duchovní setkání nejenom pro členy naší obce a věřící, ale pro všechny, kteří potřebují podat pomocnou ruku.

Přijďte mezi nás, rádi vás mezi sebou přivítáme.

 

K udílení svátosti pomazání ne­mocných, k vyřizování křtu, svatby, pohřbu a v jakýchkoliv jiných záleži­tostech se můžete kontakto­vat telefonicky nebo e-mailem.

Předpověď počasí

ČELADNÁ - FARNÍ KOSTEL

BOHOSLUŽBY

V LETNÍM OBDOBÍ 2018/2019

farní kostel Čeladná - Út, St, Čt a So v 18.00 h., Ne 8.00 h.

farní kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Pá v 18.00 h., Ne 9.30 h.

"Ruský" kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Ne 10.45 h.

OBEC KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

Kostel sv. Prokopa a Barbory

OTEVŘENO:

od 01.05.2018

do 31.10.2018

 

SOBOTA

13:00 - 17:00 hod.

NEDĚLE

13:00 - 17:00 hod.

 

Seznam otevřených chrámů 2018

Prosba k Bohu o déšť v čase sucha

 

Dobrotivý Bože! Milostivě nám uděl potřebný déšť, aby se občerstvila vyprahlá půda, vydala svou úrodu a my, posíleni plody země, sloužili Tobě, Bože, v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen

 

Pane, smiluj se, Pane, smiluj se,

Kriste, smiluj se, Kriste, smiluj se,

Pane, smiluj se, Pane, smiluj se.

 

Bože, náš nebeský Otče,           smiluj se nad námi

Bože, Synu, Vykupiteli světa,

Bože, Duchu svatý,

Bože, v Trojici jediný,

 

Bože, Pane nebe i země,            smiluj se nad námi

Bože, v němž žijeme,

Bože, jenž prameny naplňuješ,

Bože, jenž řekám cestu určuješ,

Bože, jenž hranice moří stanovuješ,

Bože, jenž nebe oblaky pokrýváš,

Bože, jenž rosu a déšť ve své moci máš,

Bože, jenž vláhu sesíláš a odnímáš,

Bože, jenž jediný vznik a vzrůst dáváš,

Bože, jenž potřeby naše dobře znáš,

Bože, jenž o blaho naše dobrotivě dbáš,

Bože, jehož slitovnost je nevýslovná,

Bože, jehož o pomoc pokorně vzýváme,

Bože Otče náš,

 

Ode všeho zlého                            vysvoboď nás, Pane.

Od každého hříchu

Od nepříznivého počasí

Od palčivého vedra

Od záhubného sucha

Od neúrody a hladu

Od reptání proti Tvé prozřetelnosti

Od rouhání a zoufalství

Od věčné smrti

 

My hříšníci                                       prosíme Tě, vyslyš nás.

Abys nám odpustil

Aby ses nad námi smiloval

Abys naši důvěru v Tebe upevnil

Abys pokryl nebe mraky

Abys svlažil pole a louky

Abys občerstvil vinice a sady

Abys napojil žíznivou zemi

Abys naplnil prameny a řeky

Abys dal, zachoval a požehnal úrodu

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi      3x

 

Modleme se:

Bože, jenž jsi vyvedl izraelskému lidu vodu ze skály, smiluj se také nad námi a sešli nám dostatečný déšť.

Bože, jehož moc a láska se nemění, vyslyš naše pokorné prosby, jako jsi vyslyšel Eliáše. Svlaž žíznící zemi, pole, louky, sady a vinice vydatným deštěm, abychom mohli, zbaveni úzkostí, s vděčným srdcem velebit Tvoji dobrotu.

V Tebe doufáme, neboť tvé milosrdenství je nezměrné a tvá dobrotivost jako nevyčerpatelný poklad.

Amen.

Žehnání kříže na Podolánkách - 8.9.2018

1 | 2 | 3 | 4 >>

"KOSTEL ČISTÝ BEZ VODY A PLÍSNI"

Popis projektu do aplikace EPP Pomáhej Pohybem

 

Název organizace: Římskokatolická farnost Čeladná

Sídlo organizace / kraj: Čeladná, Moravskoslezský kraj

Jméno statutárního zástupce: P. Dr. Mariusz Andrzej Roszewski, farář

Jméno a email kontaktní osoby: Ing. Václav Kotásek, vkotasek@doo.cz

Návrh názvu projektu v mobilní aplikaci EPP: KOSTEL ČISTÝ BEZ VODY A PLÍSNI

Webové stránky organizace: https://www.rk-farnost-celadna.cz/

 

Popis projektu a činnosti organizace

 

Projekt „Kostel čistý bez vody a plísní“ si dává za cíl podstatně zlepšit technický, estetický a hygienický stav kostela sv. Jana Nepomuckého na Čeladné provedením dodatečné hydroizolace kostela.

Kostel na Čeladné byl vybudován v letech 1786-1789 a vybaven mobiliářem z kostelů, rušených reformami Josefa II. Jako všechny stavby z této doby nemá kostel izolaci zdiva od základů proti vzlínání vody, neboť naši předkové v době stavby neměli naše technické a materiálové možnosti. Kostel je proto vlhký a na zdech se objevují plísně.

Náprava tohoto stavu bude provedena dodatečnou hydroizolací formou „podřezání“ zdiva lanovou pilou a vložení hydroizolace z laminátových desek do vzniklých spár. Tato osvědčená metoda zabrání vzlínání vody do zdí a tím dojde k odstranění vlhkosti, plísní.

Římskokatolická farnost Čeladná je církevní organizace, vyvíjející především činnost bohoslužebnou, ale také vyvíjí aktivity v oblasti kultury (koncerty). V neposlední řadě se farnost věnuje opravě a údržbě památek a pamětihodností.

 

CENOVÁ NABÍDKA:

Plísen v interieru farního kostela na Čeladné 2018

"Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí"

Panno Maria Fatimská, oroduj za naši drahou vlast.
Panno Maria Fatimská, vypros svatost našim kněžím.
Panno Maria Fatimská, provázej a inspiruj ty, kteří nám vládnou.
Panno Maria Fatimská, pomáhej nám odporovat pokušením.
Panno Maria Fatimská, poskytni pomoc těm, kteří jsou nám drazí.
Panno Maria Fatimská, uchraň nás od nebezpečí terorismu.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k naší prvotní horlivosti.
Panno Maria Fatimská, vypros nám odpuštění mnohých hříchů.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k následování Tvého Syna.
Panno Maria Fatimská, vypros dar pokoje pro celý svět.

MODLITBA ZA DĚTI

Svatá Panno, naše drahá Matko, pro svou něžnou lásku k dítěti Ježíšovi vezmi během školního roku pod svou ochranu děti naší farnosti a obce. Neprosím jen o jejich tělesné zdraví, ale myslím i na jejich čisté, neposkvrněné duše. Ochraňuj je před vlivem špatného prostředí, ať si uchovají nevinná, neposkvrněná srdce. Dej, ať ti, kterým je svěřena péče o jejich život, si uvědomují svou nesmírnou odpovědnost za jejich výchovu. Ať si uvědomí, že dětská duše je vzácný poklad, pro který je třeba se obětovat, který si vyžaduje mnoho námahy a lásky. Nakonec tě, drahá Matko, prosím, aby tyto děti vešly jednou do nebe. AMEN.

MODLITBA SV. JANA PAVLA II. ZA MLADÉ LIDI,

KTEŘÍ HLEDAJÍ SVÉ POVOLÁNÍ
 
Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství,
ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“
a šli cestou svatosti.
Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu být
v dnešním světě svědky moci tvé lásky.
Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti,
aby byli schopni odhalit plnou pravdu
o sobě a o svém povolání.
Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku,
dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu,
aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti,
která obnovuje a zachraňuje.
Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,
spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu,
ty, která jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci,
podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství,
aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem
odpovědět velkomyslně na Pánovo volání. 
Amen.

Papež Lev XIII. (1810-1903) nařidil po tiché mši sv. modlitbu k archandělovi Michaelovi, aby svrhl do pekel zlého ducha. Při promluvě k Regina coeli 24. dubna 1994 vyzval papež sv. Jan Pavel II. (1920-2005) své poslucháče, aby nikdy nezapominali modlit se tuto prosbu ke Knížeti nebeských vojsk.

MODLITBA K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU

Dítě Ježíši, utíkám se k tobě a na přímluvu tvé svaté Matky tě prosím,
pomoz mi v této mé potřebě ... (možno konkrétně vyjádřit),
neboť věřím, že mi můžeš pomoci.
Pevně důvěřuji, že obdržím tvou svatou milost.
Miluji tě celým svým srdcem a ze všech sil své duše.
Upřímně se kaji za všechny své hříchy a prosím tě, dobrý Ježíši,
abys mi dal sílu nad nimi zvítězit.
Dávám si předsevzetí, že tě nikdy nezraním a odevzdávám se ti,
ochoten raději trpět než ti působit bolest.
Od nynějška ti chci věrně sloužit a z lásky k tobě chci milovat i bližního jako sebe.
Všemohoucí Dítě, Pane Ježíši, znovu tě prosím,
abys mi pomohl v této mé záležitosti ... (možno vyjádřit).
Daruj mi milost, abych tě navěky vlastnil spolu s Marií a Josefem
a abych se ti spolu s anděly klaněl v nebi. Amen.

 

PAPEŽ FRANTIŠEK

Svatý otec František sleduje s osobní účastí humanitární drama lidí, kteří se stali obět'mi bezprecedentního násili a opakuje„Bůh pokoje dává každému (do srdce) autentickou touhu po dialogu a smíření. Nad násilím nezvítězíme dalším násilím. Násilí může být přemoženo pouze mírem! Modleme se v tichosti a prosme o mír; všichni, v tichosti ...  Maria, Královno pokoje, oroduj za nás!

 

2018
 
  1. Posleství papeže Františka k 51. Světovému dni míru 2018
  2. Posleství papeže Františka k Světovému dni migrantů a uprchlíků 2018
  3. Posleství papeže Františka ke Světovému dni nemocných 11. února 2018
  4. Poselstvi papeže Františka na postní dobu 2018
  5. Poselství papeže Františka ke Světovému dni mládeže 2018
  6. List papeže Františka k 55. Světovému dni modliteb za povolání

1989 - 2019

SV. ANEŽKA PŘEMYSLOVNÁ

/.../ V roce 2019, si budeme připomínat třicáté výročí od chvíle, kdy papež sv. Jan Pavel II., blahé pamětí, ve vatikánské Bazilice sv. Petra slavnostně prohlásil Anežku Přemyslovnou za svatou. Stalo se tak 12. listopadu 1989 a za několik dnů poté se v naší zemi zhroutila komunistická diktatura /.../. Církev v naší vlasti si chce připomenout onen rok 2019 a připravit se na něj, ale nejenom to. Myslíme si, že osobnost svaté Anežky České se netýká pouze jedné kapitoly českých středověkých dějin a listopadových událostí roku 1989. Jsme přesvědčení o tom, že svatá Anežka je velmi blízká také dnešnímu člověku /.../. Proto jsme založili internetové stránky www.svanezkaceska.cz, aby se staly jakousi informační platformou pro všechno, co souvisí se svatou Anežkou /.../, a tím abychom ji dovolili vstoupit do našich životů, aby nás doprovázela na naší životní pouti; a abychom s její pomoci št'astně dosáhli nebeského království.

Nad projektem převzali záštitu:

J.Em. Dominik kard. Duka OP

arcibiskup pražský a promas český

Mons. prof. PhDr. Petr Pit'ha, DrSc., Dr. h. c.

probošt Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském

J.M. Mgr. PharmDr. Josef Šedivý O.Cr.

generál a velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou