Č Á S T I  M Š E  S V A T É

 

MŠE SVATÁ SE SKLÁDÁ Z TĚCHTO ČÁSTÍ:

 • Vstupní obřady
 • Bohoslužba slova
  Při ní věřící slyší biblická čtení, kázání neboli homilii a společně se modlí přímluvy za všeobecné potřeby.
 • Bohoslužba oběti (slavení eucharistie)
  Při ní kněz promění chléb a víno v tělo a krev Ježíše Krista, které pak věřící přijímají.
 • Závěrečné obřady

 

VSTUPNÍ OBŘADY

Vstupní zpěv Nezpívá-li se text vstupního zpěvu, recituje se antifona z misálu.
   
Pozdrav* Pozdravení oltáře a shromáždění lidu, případně též uvedení do liturgie dne.
   
Úkon kajícnosti* Vyznání hříchů celého shromáždění uzavírá kněz prosbou za odpuštění.
   
Kyrie* Oslavný zpěv dovolávající se Božího milosrdenství. Každé zvolání se opakuje zpravidla dvakrát.
   
Gloria* Tento chvalozpěv se zpívá (recituje) o nedělích (mimo advent a půst) a významných svátcích.
   
Vstupní modlitba

Vyjadřuje povahu slavené mše. Ve chvíli ticha před ní je čas na soustředění.

 • kněz vybídne lid k modlitbě
 • chvilka mlčení
 • modlitba
 • souhlasné “Amen”

 

 BOHOSLUŽBA SLOVA

První čtení První čtení je ze Starého zákona a o nedělích v době velikonoční ze Skutků apoštolů.
   
Mezizpěv Responsoriální žalm, který navazuje na 1. čtení. Žalmista přednáší nebo zpívá verše žalmu, lid odpovídá.
   
Druhé čtení Druhé čtení je z listů apoštolů a o nedělích v době velikonoční ze Zjevení sv. Jana.
   
Zpěv před evangeliem

Text tohoto zpěvu obsahuje zpravidla aleluja, v postě je bez aleluja.

   
Evangelium Evangelium čte jáhen nebo kněz.
   
Homilie  Homilie je výklad některého textu, který se ten den četl.
   
Vyznání víry* Vyznání víry (krédo) je odpověď na slyšené slovo Boží.
   
Přímluvy

Prosby věřících za církev, za svět, za trpící, za místní společenství.

 

 BOHOSLUŽBA OBĚTI

Příprava darů* 

Průvod s dary (chléb, víno) provází obyčejně zpěv. Mytí rukou.

 • příprava oltáře (korporál, purifikatorium, misál, kalich)
 • kněz či jáhen přijímá dary od věřících (dary se kladou na oltář za předepsaných modliteb)
   
Modlitba nad dary

Modlitba nad dary je závěrem přípravy darů.

 

Eucharistická modlitba:

Preface  Preface je díkůčinění, kterým se zahajuje eucharistická modlitba.
   
Sanctus* Aklamace celého shromáždění uzavírá prefaci.
   
Anafora*

Jsou 4 různé eucharistické modlitby (anafory).

 

Přijímání:

Otče náš* Modlitba Páně je na tomto místě stolní modlitbou shromáždění.
   
Pozdrav pokoje* Pozdravení pokoje vyjadřuje vzájemné odpuštění, lásku a jednotu, a tak připravuje pro eucharistickou hostinu.
   
Lámání chleba* Kněz opakuje čin Kristův při poslední večeři na znamení, že všichni, kdo budou jíst z tohoto jednoho chleba, jsou v Kristu jedno tělo. Během lámání se zpívá (recituje) zpěv Beránku Boží (Agnus Dei).
   
Přijímání* Kněz pozve věřící k večeři Páně a rozdává eucharistický chléb, případně kalich. Mezi přijímáním se zpívají vhodné písně nebo žalmy. Nezpívá-li se, přečte se před podáváním antifona k přijímání z misálu.
   
Modlitba po přijímání

Prosba o užitek ze slaveného tajemství.

 • kněz vybídne lid k modlitbě
 • chvilka mlčení
 • modlitba
 • souhlasné “Amen”

 

 ZÁVĚREČNÉ OBŘADY

Požehnání* O velkých slavnostech se může požehnání udělovat zvláštním slavnostním způsobem. Před požehnáním se může vykonat krátké oznámení lidu.
Propuštění*

S Božím požehnáním odcházíme k povinnostem dne.

* tyto části mše sv. jsou neměnné; části bez označení se mění podle různých příležitostí

ZDROJ: ČESKÝ MISÁL – pro neděle a význačné dny liturgického roku