Naše farnost působí v obcích Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem.

Zajišťujeme pravidelné bohoslužby v těchto obcích. Dále nabízíme duchovní setkání nejenom pro členy naší obce a věřící, ale pro všechny, kteří potřebují podat pomocnou ruku.

Přijďte mezi nás, rádi vás mezi sebou přivítáme.

 

K udílení svátosti pomazání ne­mocných, k vyřizování křtu, svatby, pohřbu a v jakýchkoliv jiných záleži­tostech se můžete kontakto­vat telefonicky nebo e-mailem.

Předpověď počasí

BOHOSLUŽBY

V LETNÍM OBDOBÍ 2017

Čeladná - Út, St, Čt a So v 18.00 h., Ne 8.00 h.

farní kostel v Kunčicích - Pá v 18.00 h., Ne 9.30 h.

"Ruský" kostel v Kunčicích - Ne 10.45 h.

100. Výročí od zjevení Panny Marie ve Fatimě

"Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí"

Plnomocné odpustky pro 100 leté výročí Fatimy

Z IZRAELE A O IZRAELI

Počátkem dubna 2017 bylo zahájeno české vysílání z Izraele a o Izraeli. Nyni je možné na internetu shlédnout nové video pořady v češtině.

 

POUT' DO ČESKOMORAVSKÉ FATIMY V KOCLÍŘOVĚ

STŘEDA 24. KVĚTNA 2017

Milí farnicí a občané Čeladné,

tento rok si připomináme 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě (13.5.1917). Proto bych vás rád pozval na pout' do tzv. českomoravské Fatimy V Koclířově. Zaroven bychom po cestě navštivili rodiště našeho nového narodního světce mučedníka doby nacismu - Anděla z Dachau bl. Engelmara Unzeitiga

 

ODJEZD: 6.30 hod. od fary na Čeladné;
                              6.40 hod. od kostela v Kunčicích p. O.

NÁVRAT: cca 20.00 hod.

CENA: 300,-Kč
(oběd bude v Koclířově ve fatimské restaurace, který si hradí každý sám)

PŘIHLÁŠKY: v zákristii na Čeladné

Otec Mariusz

Olomoučtí kněží finančně podpořili několika církví působících v iráckém Kurdistanu

NOVÝ SVĚTICÍ BISKUP

V pátek 7. dubna apoštolský nuncius v ČR Giuseppe Leanza oznámil jméno nového pomocného biskupa Ostravsko-opavské diecéze. Je jím dosavadní generální vikář Mons. Mgr. Martin David. Do funkce světicího biskupa ho jmenoval papež František. Pamatujme na otce biskupa Martina v modlitbách.

Biskupské svěcení se uskuteční 28.5.2017 v 15.00 hod. v katedrále Božského Spasitele v Ostravě

DIECEZNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ S OTCEM BISKUPEM FRANTIŠKEM
NA PRAŠIVÉ

1. ČERVENCE 2017

FARNÍ PŘÍVESNICKÝ TABOR SE ZÁKLADNOU
NA KUNČICKÉ FAŘE

28.8. - 1.9.2017

informace zde

RENOVACE LITINOVÉHO KŘÍŽE NA HORNÍ ČELADNÉ

Na základě konzultací s představiteli Biskupství ostravsko-opavské a Památkového ústavu, odbor regionálního rozvoje a stavebního úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí jsme 30. března 2017 zahájili renovace litinového Kříže, který se nacházi u zájezdního hostince Kněhyně na Horní Čeladné.

Kříž je odlévaný, kovaný s architekturou v neogotickém stylu o celkové výšce cca 4,2 m spolu s kamenným podstavcem, sestavený z několika základních částí. V nápisové části soklu kříže jsou na přední a zadní straně umístěny lité nápisové desky s texty psaným ozdobným tiskacím písmem v českém a německém jazyce. Na jedné z desek je letopočet vzniku kříže (1847). Celý povrch kříže byl původně opatřen barevným nátěrem v černém odstínu. Dnes je povrch na většině ploch silně zkorodovaný místy pokryt několika milimetrovou vrstvou odlupujících se šupinek rzi. V parapetních plochách a v záhybech profilací jsou místa s nánosem exhalátů, mechů a lišejníků. Dochovaná barevná úprava již neplní svou ochrannou a estetickou funkci. Plastika ukřižovaného Krista je taktéž odlitek slitiny železa, nyní opatřený povrchovým nátěrem v stříbrné syntetické barvě. Na vrcholovém rameni kříže je osazena tabulka INRI stejného zpracování jako nápisové desky v těle kříže.

Vlivem neodborných oprav v minulosti a působením agresivního ovzduší nasycených exhaláty došlo k poškození ochranného krycího nátěru, následná koroze se nejvíce projevuje v plastických záhybech a v nižších partiích a nápisových desek, kde jsou ve styku s podstavce natolik korodované, že došlo k částečnému rozpadu kovu v celé síle kovové desky, na celou šíři desky. Některé dekorativní prvky již zcela chybí.

Cenová kalkulace včetně DPH: demontáž Kříže, čištění, oprava a doplnky, povrchová úprava (včetně zlacení), neutralizace a konsolidace kamenného povrchu materiálu, doplnění chybějících částí kamenného podstavce, barevné sjednocení kamenu, kovové prvky, záverečná povrchová úprava podstavce, zpětné osazení Kříže - 243.010 Kč.

číslo účtu na opravu litinového Kříže:

8842273001/5500

s textem: "Kříž"

předem DĚKUJI !

otec Mariusz

Renovace Kříže na Horní Čeladné - březen/červen 2017

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

OPRAVA VARHAN PO SEDMDESÁTÝCH LETECH

 

Od ledna letošního roku probíhá postupná rekonstrukce varhan ve farním kostele sv. Jana Nepomuckého v Čeladné. Jde o náročnou opravu. Níže je několik fotografií z této rekonstrukce. Je zde zobrazen stav některých částí varhan před rekonstrukci.

Oprava varhan, podle záměru zpracovaného diecézním organologiem byla v roce 2016 rozpočtována na 394.750 Kč.

 

Sbírkové konto na opravu varhan

8842273001/5500

s textem: "varhany"

 

Varhany postavila na podzim roku 1896 tehdy nejlepší firma v celé rakouské monarchii – Gebrüder – Rieger v Krnové. Řádná kolaudace se konala v roce 1897. Od té doby je neoddělitelnou součástí kultury, historie i architektury Čeladné a je zároveň významnou a nejzachovalejší zdejší kulturní památkou. Svým technickým zpracováním, zvukovým bohatstvím a krásou reprezentují „zlatý věk“ krnovského závodu.

Co se týče současného stavu nástroje – varhany jsou značně rozintonované a rozladěné, což je patrné i pro běžného posluchače. U hracího stolu jsou zjevné značné vůle v klavesnicích, degradované a opotřebované plsti, poškozené obložení z hovězí kosti. Značným esteticko-technickým problémem je prapodivná elektroinstalace na nástroji. Prospektové píšťaly mají mnohdy lokální poškození, zdegradovanou a oloupanou barvu. Dřevěné píšťaly jsou neodborně zakytované. Ve varhanách je aktivní dřevokazný hmyz (červotoč), který napadl řadu dřevěných dílů.

Díky empatii a velkorysosti rady a zastupitelstva obce Čeladná farnost získala darem 200 tis. Kč. Stavební odbor Biskupství ostravsko-opavské poskytl na tento cíl finanční pomoc ve výši 50 tis. Kč, což bylo a je rozhodujícím faktorem pro úvahu o opravě varhanního nástroje. Zbytek prostředku - 144.750 Kč farnost předpokládá v zisku prostřednictém sponzorských darů od farníků, občanů, lidí dobré vůle a měsíčních sbírek v kostele.

Pevně ale věřím, že vnimáte, že toto vykonané dílo za Vaše finanční oběti zůstane v našem farním kostele po dlouhá léta.

Otec Mariusz, farář

Opravy varhan ve farním kostele na Čeladné 2017

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

MODLITBA ZA DĚTI

Svatá Panno, naše drahá Matko, pro svou něžnou lásku k dítěti Ježíšovi vezmi během školního roku pod svou ochranu děti naší farnosti a obce. Neprosím jen o jejich tělesné zdraví, ale myslím i na jejich čisté, neposkvrněné duše. Ochraňuj je před vlivem špatného prostředí, ať si uchovají nevinná, neposkvrněná srdce. Dej, ať ti, kterým je svěřena péče o jejich život, si uvědomují svou nesmírnou odpovědnost za jejich výchovu. Ať si uvědomí, že dětská duše je vzácný poklad, pro který je třeba se obětovat, který si vyžaduje mnoho námahy a lásky. Nakonec tě, drahá Matko, prosím, aby tyto děti vešly jednou do nebe. AMEN.

MODLITBA SV. JANA PAVLA II. ZA MLADÉ LIDI,

KTEŘÍ HLEDAJÍ SVÉ POVOLÁNÍ
 
Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství,
ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“
a šli cestou svatosti.
Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu být
v dnešním světě svědky moci tvé lásky.
Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti,
aby byli schopni odhalit plnou pravdu
o sobě a o svém povolání.
Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku,
dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu,
aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti,
která obnovuje a zachraňuje.
Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,
spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu,
ty, která jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci,
podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství,
aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem
odpovědět velkomyslně na Pánovo volání. 
Amen.

Papež Lev XIII. (1810-1903) nařidil po tiché mši sv. modlitbu k archandělovi Michaelovi, aby svrhl do pekel zlého ducha. Při promluvě k Regina coeli
24. dubna 1994 vyzval papež sv. Jan Pavel II. (1920-2005) své poslucháče, aby nikdy nezapominali modlit se tuto prosbu ke Knížeti nebeských vojsk.

MODLITBA K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU

Dítě Ježíši, utíkám se k tobě a na přímluvu tvé svaté Matky tě prosím,
pomoz mi v této mé potřebě ... (možno konkrétně vyjádřit),
neboť věřím, že mi můžeš pomoci.
Pevně důvěřuji, že obdržím tvou svatou milost.
Miluji tě celým svým srdcem a ze všech sil své duše.
Upřímně se kaji za všechny své hříchy a prosím tě, dobrý Ježíši,
abys mi dal sílu nad nimi zvítězit.
Dávám si předsevzetí, že tě nikdy nezraním a odevzdávám se ti,
ochoten raději trpět než ti působit bolest.
Od nynějška ti chci věrně sloužit a z lásky k tobě chci milovat i bližního jako sebe.
Všemohoucí Dítě, Pane Ježíši, znovu tě prosím,
abys mi pomohl v této mé záležitosti ... (možno vyjádřit).
Daruj mi milost, abych tě navěky vlastnil spolu s Marií a Josefem
a abych se ti spolu s anděly klaněl v nebi. Amen.

 

PAPEŽ FRANTIŠEK

Svatý otec František sleduje s osobní účastí humanitární drama lidí, kteří se stali obět'mi bezprecedentního násili a opakuje„Bůh pokoje dává každému (do srdce) autentickou touhu po dialogu a smíření. Nad násilím nezvítězíme dalším násilím. Násilí může být přemoženo pouze mírem! Modleme se v tichosti a prosme o mír; všichni, v tichosti ...  Maria, Královno pokoje, oroduj za nás!

 

2017
 1. Posleství papeže Františka k 50. světovému dni míru 2017
 2. Poslelství papeže Františka k Světovému dni migrantů a uprchlíků
 3. Posleství papeže Františka k 25. světovému dni nemocných 2017
 4. Posleství papeže Františka k 54 světovému dni modliteb za duchovní povolání
 5. Posleství papeže Františka k postní době 2017
 6. Poselství papeže Františka k světovému dni mládeže 2017

1989 - 2019

SV. ANEŽKA PŘEMYSLOVNÁ

/.../ Za tři roky, v roce 2019, si budeme připomínat třicáté výročí od chvíle, kdy papež sv. Jan Pavel II., blahé pamětí, ve vatikánské Bazilice sv. Petra slavnostně prohlásil Anežku Přemyslovnou za svatou. Stalo se tak 12. listopadu 1989 a za několik dnů poté se v naší zemi zhroutila komunistická diktatura /.../. Církev v naší vlasti si chce připomenout onen rok 2019 a připravit se na něj, ale nejenom to. Myslíme si, že osobnost svaté Anežky České se netýká pouze jedné kapitoly českých středověkých dějin a listopadových událostí roku 1989. Jsme přesvědčení o tom, že svatá Anežka je velmi blízká také dnešnímu člověku /.../. Proto jsme založili internetové stránky www.svanezkaceska.cz, aby se staly jakousi informační platformou pro všechno, co souvisí se svatou Anežkou /.../, a tím abychom ji dovolili vstoupit do našich životů, aby nás doprovázela na naší životní pouti; a abychom s její pomoci št'astně dosáhli nebeského království.

Nad projektem převzali záštitu:

J.Em. Dominik kard. Duka OP

arcibiskup pražský a promas český

Mons. prof. PhDr. Petr Pit'ha, DrSc., Dr. h. c.

probošt Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském

J.M. Mgr. PharmDr. Josef Šedivý O.Cr.

generál a velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou

"Věřím ve vzkříšení mrtvých a život věčny" - z Vyznaní víry

SMRT A CO DÁL ?

    Celá obrovská moderní kultura zábavy a volného času se jevi jako gigantický únikový manévr, který ma lidi odvést od skutečně podstatných a existenciálních otázek života, aby se utápěli jen v povrchnostech. Příčina spočívá v tom, že lidé záměrně z vědomí vytlačují smrt. Jeden teolog řekl: Dřive žili lidé padesát let a pak celou věčnost. Dnes se dožívají devdesáti let, ale tím pro ně všechno končí.

    Během celého pozemského života je člověk konfrontován se skutečnosti, že jeho život jednoho dne skončí, ale mnozí dají raději přednost zábavě před myšlenkou na smrt. Bohužel i mezi katolíky se setkáme s divokými představami o životě po smrti. Žijeme v době tzv. synkretismu, kdy si lidé chtějí sestrojit své vlastní náboženství. Z každého náboženství se vezmou určité prvky, které se pravě jeví krásné a logické, a z nich se sestavuje vlasní náboženství. Proto je duležité, abychom znali pravdu naší víry a nenechali se zvést moderními nápady a trendy do bludu.

    Církev, která ma od Krista depozit víry učí zcela jasně, že po smrti následuje osobní soud, při kterém člověk vidí v Božím světle celý svůj život, všechno, co učinil dobrého i zlého. Věčný život spočivá v tom, že nacházíme v Bohu a ve společenství svatých svou dokonalou blaženost. Může se však stát, že někdo pro své hřichy není vůbec schopen vstoupit do Boží společnosti. Potřebuje tedy po své smrti případné očištění, aby pak mohl vstoupit definitivně do nebe. Tím je očistec. který není místem, kde jsme "trestání" za své hříchy, jako spíše zařízením Božího milosrdenství, kde máme možnost se očistit a dokončit pokání za naše hříchy, které je nutné, abychom mohli definitivně vstoupit do věčné radosti v nebi. Tam duše jsou nešt'astné, ale současně št'astné, protože mají jistotu, že dosáhly spásy a nepřijdou do pekla. Takovou jistotu zde na zemi nemáme, máme pouze naději. Jsou tedy v očistci spojeny velká bolest i velká radost.

    Zatím co nás po smrti čeká?

 1. Naši zemřelí žijí u Boha. Existuje život nejen na tomto světě, ale také jiný svět, Boží v Božím království.
 2. Po smrti náš život bude proměněn. Proto také nemusíme mít ze smrti strach.
 3. Existují nezbytné předpoklady pro Boží svět.

    To všechno je vážná stránka křest'anské naděje. Křest'anství není nějaka levná útěcha, naopak, křest'an musí svůj pozemský život žit vážně a být si vědom své odpovědnosti. Musí volit správnou cestu, aby dospěl ke svému velkému cíli. Musí si být vědom toho, že po smrti bude muset skládat účty, obstát u "soudu", při kterém bude otevřena kniha jeho života, aby se ukázalo, jaký skutečně byl.

KŘÍŽ SYMBOLEM KŘEST'ANSTVÍ

Láska na cestě k Životu

    Středem evangelia je zvěstování Života, který vítězí nad smrti. Proto bez důvěry v Život, který trvá ze smrti, paralyzuje lidské bytosti strach, ale ve společenství s Kristem se může stát darem uplného sebeobětování: "Jestliže zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo. Zemře-li, přinese hojný užitek" (J 12,24). Evangelium tím naznačuje, že cesta k Životu vede k zřeknutí se určitých našich jistot, abychom šli k Bohu skrze to nečekané, co stojí před námi. Jako Boží děti neseme v sobě zárodek života, který navzdory všemu existuje a rozkvěta.

    Kristův Kříž nám zjevuje způsob, jak zemřit smrtí, která neprotiřečí logice života. Kříž a zmrtvýchvstání jsou dvě tváře, jedna temná a druhá jasná. Ježíš podstoupil krutou smrt. Ukřižování bylo jedním z nejkrutějších trestů a pro Židy bylo znamením zavržení od Boha (srov. Dt 21,33; Gal 3,13) - je to první tvář. Druhou nám ukazuje Nový zákon, který vysvětluje, že Kříž není znamením pádu nebo odsouzení, nybrž znamením naší spásy (Gal 6,14; Kol 1,20). Kříž oslavuje Boží lásku, která v osobě Božího Syna Ježíše Krista dospěla k úplnému sebeobětování v prospěch člověka: "Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dá svůj život za své přátele" (J 15,13). Z lásky k nám Bůh ve svém Synu přijal na sebe lidské podmínky a stal se z lásky k lidem posledním ze všech. Proto Ježíšův Kříž je výrazem absolutní solidarity (srov. Flp 2,6-8), který vyjadřuje skutečnou touhu vydat se celý za druhé, za celé lidstvo a nic si neponechat pro sebe.

K ZAMYŠLENÍ

Zhubný vývoj sedmera hlavních hříchů

Postupem času, jak se mění hodnoty života, se hodnotový svět předchozích generací a obsah tzv. Sedmera hlavních hříchů proměnil do dnešní podoby. Díky této moderní nemenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříšníků. Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické pojmy, nacházíme se v aktuálně nám známém prostředí uprostřed Evropy:

 1. z pýchy se stalo zdravé sebevědomi
 2. z lakomství zákon ekonomiky
 3. nestřídmost se povyšila na vyšší životní úroven
 4. závist v boj o spravedlnost
 5. hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých
 6. smilstvo v prevenci proti neurózám
 7. lenost se proměnila v odkládání povinností z důvodu úzkosti
 8. hulvátství se změnilo ve svobodu projevu
 9. okrádání definované jako svobodný trh
 10. zanedbanou výchovu děti jakožto tvorbu vlastního názoru potomstva
 11. neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu
 12. likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků
 13. svoboda se povyšila na svévoli jednotlivce
 14. tolerance se proměnila v ustupování zlu
 15. korektnost v povinný názorový koridon

Prof. PaeDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c.

"JSEM KATOLÍK"

Pro mnoho lidí zní slovo "katolík" jako něco zatuchlého, zastaralého, životu nebezpečného, nesvobodného. Se slovem "katolický" se v současné společnosti spojují různé negativní vlastnosti. Ale co vlastně znamená "katolický" kromě označení náboženské příslušnosti? "Katolický" neznamená pouze vyznání. Je to něco více. Je to slovo, které označuje specifickou církev. A to je právě svou podstatou "katolická církev."

Řecký výraz "katholon" znamená všeobsahující, zcela a dokonale úplný. Katolicka církev je katolická v tom všeobsahujícím, úplním smyslu. Je široka. Zahrnuje všechny národy. Z katolické tradici pocházejí mnohé dnešní kultury, především evropská, ale není národní, je vždy světová, protože Bůh chce, aby všichni lidé patřili k jeho rodině. Pravě v lůně církve člověk může zažit, že tvoří rodinu, protože Bůh stvořil lidstvo jako "jedno". Nikoliv pro různost ras, kultur a kmenů. Nikoliv jako lidi s různou důstojnosti, nybrž jako jednu rodinu, rodinu Božích dětí.

Sv. Ignác z Antiochie, biskup a mučedník, který zemřel roku 110 po Kr. v Římě, řekl: Kde je Ježíš, tam je katolická církev (Dopis do Smyrny 8,2). A protože je v ní Kristus, je katolická, tzn. má svou dokonalou plnost. Druhý vatikánský koncil vysvětluje: Kde se slaví Eucharistie, kde je tedy Kristus v Eucharistii přitomen mezi lidmi, tam je katolická církev. V těchto shromážděních, i když často bývají chudá a malá a žijí v rozptýlení, je přítomen Kristus. Kde je Eucharistie, tam je Kristus (srov. Lumen gentium 26).

FARÁŘ VÁS NEKOUSNE
 
    Lidé mají často velice přemrštěné představy o kněžích. Jako by to byli „nadlidi“. Schovávám jedno velice pěkné kázání mého přítele kněze. „Kněžství bývá často napěchováno nejrozmanitějšími přemrštěnými ideály a očekáváními. Především se předpokládá, že kněz bude vždy usměvavý a ochotný, dnem i nocí k dispozici pro žadatele oprávněné i dotěrné. Nemá právo být nevyspalý a mít špatnou náladu. Známe smýšlení typu: já jsem jen obyčejný hříšník, ale on - kněz nemá právo hřešit!
    Další přemrštěné požadavky se týkají profesionální přípravy a praktické zdatnosti kněze. Představte si odborníka na homiletiku, katechetiku, rétoriku, biblistiku, liturgiku, religionistiku, filozofii, pedagogiku, etiku, pastorální medicínu, dogmatiku a právo, který ovládá latinu, řečtinu, hebrejštinu a tři světové jazyky, rozumí znamením dnešní doby ve světle evangelia, chápe problémy dnešního člověka i našich rodin, osloví všechny věkové kategorie věřících i nevěřících, soucítí zejména s nemocnými a trpícími, má uhlazené společenské vystupování, k ženám je natolik otevřený, aby nebyl považován za jejich nepřítele, ale i natolik zdrženlivý, aby nevzbuzoval ani náznak pohoršení. Věnuje se účetnictví, stavebnictví, jednání s úřady i kostelničení, má smysl nejen pro potřeby své farnosti, ale i celé diecéze a celé církve, působí misijně a s apoštolskou horlivostí, sleduje také kulturu, veřejný život, politiku, snad i sport, zachází s počítačem, e-mailem, internetem, má přečtená klasická díla světové i naší literatury, umí pěkné zpívat a hrát na nějaký hudební nástroj, čte také všechny církevní dokumenty a teologickou literaturu. Ale především je člověkem hluboce zakořeněným v Kristu a mužem ustavičné modlitby.
    Není těžké pochopit, že takové spojení Mirka Dušína, Alberta Einsteina a sv. Františka z Assisi nikde nenajdeme. Všechny tyto vlastnosti a schopnosti nemůže adept kněžství získat ani v průběhu své přípravy, ani v momentu svého svěcení. Jestliže třeba neumí oslovit děti, nelze čekat, že mu bude vztah k dětem automaticky dán tím, že mu biskup při svěceni položí ruce na hlavu. Kněžským svěcením zprostředkuje biskup svěcenci dar Ducha svatého a nikoli pestrou paletu znalostí, schopnosti, šikovnosti a dovedností.“
    Kněz by měl být mužem dialogu, člověkem setkání. Často s tím sám bojuje, ale většinou je otevřený pro „lidské duše“. Nebojte se proto kněze vyhledat, pokud snad budete chtít pomoci se zmatkem, který ve vás je. Kněz není psycholog ani psychiatr. Není lékař, ale usiluje o to, být dobrým člověkem. A když vám nebude schopen pomoci, bude se za vás modlit. Mnohdy to stačí a mnohdy to je to nejlepší, co potřebujete, i když v Boha nevěříte. Vždyť kdo ví ... 
 
Úryvek z knihy Petra Šabaky: „Pane Bože, co mám (v kostele) dělat?“