Naše farnost působí v obcích Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem.

Zajišťujeme pravidelné bohoslužby v těchto obcích. Dále nabízíme duchovní setkání nejenom pro členy naší obce a věřící, ale pro všechny, kteří potřebují podat pomocnou ruku.

Přijďte mezi nás, rádi vás mezi sebou přivítáme.

 

K udílení svátosti pomazání ne­mocných, k vyřizování křtu, svatby, pohřbu a v jakýchkoliv jiných záleži­tostech se můžete kontakto­vat telefonicky nebo e-mailem.

Předpověď počasí

BOHOSLUŽBY

V LETNÍM OBDOBÍ 2016/2017

Čeladná - Út až Čt v 18.00 h., Ne 8.00 h.

farní kostel v Kunčicích - Pá v 18.00 h., Ne 9.30 h.

"Ruský" kostel v Kunčicích - Ne 10.45 h.

MODLITBA ZA DĚTI

Svatá Panno, naše drahá Matko, pro svou něžnou lásku k dítěti Ježíšovi vezmi během školního roku pod svou ochranu děti naší farnosti a obce. Neprosím jen o jejich tělesné zdraví, ale myslím i na jejich čisté, neposkvrněné duše. Ochraňuj je před vlivem špatného prostředí, ať si uchovají nevinná, neposkvrněná srdce. Dej, ať ti, kterým je svěřena péče o jejich život, si uvědomují svou nesmírnou odpovědnost za jejich výchovu. Ať si uvědomí, že dětská duše je vzácný poklad, pro který je třeba se obětovat, který si vyžaduje mnoho námahy a lásky. Nakonec tě, drahá Matko, prosím, aby tyto děti vešly jednou do nebe. AMEN.

MODLITBA SV. JANA PAVLA II. ZA MLADÉ LIDI,

KTEŘÍ HLEDAJÍ SVÉ POVOLÁNÍ
 
Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství,
ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“
a šli cestou svatosti.
Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu být
v dnešním světě svědky moci tvé lásky.
Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti,
aby byli schopni odhalit plnou pravdu
o sobě a o svém povolání.
Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku,
dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu,
aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti,
která obnovuje a zachraňuje.
Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,
spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu,
ty, která jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci,
podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství,
aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem
odpovědět velkomyslně na Pánovo volání. 
Amen.

V tyto dny, ve kterých si připomínáme 700. výročí narození otce vlasti, císaře a krále Karla IV., děkujme v modlitbách Bohu za dar jeho života a v duchu jeho vlády prosme za požehnanou spolupráci mezi církví, občanskou společností a státem.

Pout' k sv. Janu Nepomuckému na Čeladné s P. Alfrédem Volným - 15.5.2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Žehnání Misijního kříže na čeladenském hřbitově - 15.5.2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Nový vitráž sv. Melichara Grodeckého na Čeladné - 15.5.2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

CVILÍN U KRNOVA

Neděle 22.5. v 15.00 hod. se stane v naší Ostravsko-opavské diecézi dnem otevření nové Brány milosrdenství na poutním místě u Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně u Krnova.

Boží tělo ve farnosti Čeladná a Kunčice

 

"Křest'anství má specifické povolání ke vzájemnému sdílení. Pán Ježíš rád učil u stolu a přirovnával někdy Boží království ke slavnostní tabuli. Kristus zvolil stůl i k tomu, aby učedníkům - při večeři - předal svoji duchovní závět' kondenzovanou v památném gestu svojí Oběti: dar svého Těla a svojí Krve jakožto Pokrmu a Nápoje spásy, kterým se živí pravá a trvalá láska. V této perspektivě můžeme docela dobře říci, že rodina je "doma" na mši sv., a to právě proto, že přinaší k eucharistii zkušenost svého soužití a otevírá ji milosti všeobecného soužití Boží lásky ke světu. Účastí na eucharistii je rodina očišt'ována od uzavírání se do sebe, posilována v lásce a věrnosti a rozšiřuje hranice svého bratření podle Kristova srdce."

Z katecheze papeža Františka 11. listopadu 2015

Ve čtvrtek 26. května na slavnost Těla a krve Páně bude ve farním kostele na Čeladné od 16.00 do 17.50 hod. adorace Najsvětější Svátosti Oltářní. V 17.50 hod. je adorace zakončena společnou modlitbou litanií a svátostným požehnáním. Po adoraci následuje mše svatá.

V neděli 29. května ve farnosti Kunčice budeme prožívat slavnost Těla a krve Páně. Mše sv. bude ve farním kostele v 9.30 hod. a v „ruském“ v 10.45 hod. Po mši sv. bude výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní, litanie a svátostné požehnání.

CESTA KOLEM SVĚTA

Farní přívesnický tábor se základnou na kunčické faře pro dětí z Kunčic a Čeladné

 

Termín:        22. - 26. 8. 2016

Věk:             6-12 let

Cena:           1200,- Kč. (v ceně jídlo a výlety)

Program:       zajištěn od 8 do 16 hod.

 

Děti spí doma, ve čtvrtek plánujeme společné přespání, v pátek zakončíme tábor mší v kunčickém kostele a táborákem s rodiči.

 

Kontakt a přihlášky: Mgr. Kateřina Niklová


mail: niklova.katerina@gmail.com

mobil: 737 901 975

 

Přihlášky co nejdříve, počet dětí je omezen

 

 

Přihláška na farní tábor Kunčice 2016

 

 

V sobotu od 10.30 hod. bude přenášet TV Noe mši sv. z Národní pouti ve Svatém roce milosrdenství z Krakova–Lagevník za účasti českých a moravských biskupů. Celebruje kardinál Dominik Duka.

 

 čas  program
9.00 zpěvy, texty, úvahy
10.30

mše svatá v chrámu Božího milosrdenství:

* hlavní celebrant Dominik kardinál Duka

* kazatel arcibiskup Jan Graubner

12.00–13.30 oběd a prohlídka areálu
13.30–14.30

souběžný program:

• koncert SBH (schola brněnské mládeže)

• přednáška - biskup Pavel Posád

• adorace - biskup Jan Vokál

15.00

modlitba Korunky k Božímu milosrdenství 
* úvod biskup Tomáš Holub

15.30 putování do chrámu svatého Jana Pavla II.
16.00 ukončení

 

PAPEŽ FRANTIŠEK I.

Svatý otec František sleduje s osobní účastí humanitární drama lidí, kteří se stali obět'mi bezprecedentního násili a opakuje„Bůh pokoje dává každému (do srdce) autentickou touhu po dialogu a smíření. Nad násilím nezvítězíme dalším násilím. Násilí může být přemoženo pouze mírem! Modleme se v tichosti a prosme o mír; všichni, v tichosti ...  Maria, Královno pokoje, oroduj za nás!

 

2016

  1. Poselství papeže Františka k 53. Světovému deni modliteb za povolání
  2. Exhortace papeže Františka Amoris laetitia
  3. Poselství papeže Františka ke dni miru
  4. Posleství Svatého otce k 24 Světovému dni nemocných
  5. Společné prohlášení papeže Františka a patriarchy Moskvy a celé Rusi Krilla

Světové dny mládeže 2016

 

Oficiální modlitba Světového dne mládeže 2016

 

Bože, milosrdný Otče,

ve svém Synu, Ježíši Kristu, zjevuješ svou lásku

a vyléváš ji na nás v Duchu Svatém, Utěšiteli.

Svěřujeme ti dnes osud světa a každého muže a ženy.

Obzvláště ti svěřujeme mladé lidi všech jazyků a národností:

Veď je a ochraňuj, když kráčí po náročných stezkách současného světa,

a dej jim milost, aby sklízeli bohaté plody

ze zkušenosti krakovského Světového dne mládeže.

 

Nebeský Otče,

dej, abychom mohli dosvědčovat tvé milosrdenství.

Uč nás, jak předávat víru těm, kdo pochybují,

naději sklíčeným,

lásku lhostejným,

odpuštění těm, kdo se dopustili křivdy,

a radost nešťastným.

Dovol, ať se jiskra milosrdné lásky,

kterou jsi v nás roznítil,

stane požárem, jenž dokáže proměňovat srdce

a obnovit tvář země.

 

Panno Maria, Matko milosrdenství, oroduj za nás.

Svatý Jane Pavle II., oroduj za nás.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA
A PATRIARCHY MOSKVY A CELÉ RUSI KIRILLA

Příběh bývalého muslima Dr. Salmana Hasana

"JSEM KATOLÍK"

Pro mnoho lidí zní slovo "katolík" jako něco zatuchlého, zastaralého, životu nebezpečného, nesvobodného. Se slovem "katolický" se v současné společnosti spojují různé negativní vlastnosti. Ale co vlastně znamená "katolický" kromě označení náboženské příslušnosti? "Katolický" neznamená pouze vyznání. Je to něco více. Je to slovo, které označuje specifickou církev. A to je právě svou podstatou "katolická církev."

Řecký výraz "katholon" znamená všeobsahující, zcela a dokonale úplný. Katolicka církev je katolická v tom všeobsahujícím, úplním smyslu. Je široka. Zahrnuje všechny národy. Z katolické tradici pocházejí mnohé dnešní kultury, především evropská, ale není národní, je vždy světová, protože Bůh chce, aby všichni lidé patřili k jeho rodině. Pravě v lůně církve člověk může zažit, že tvoří rodinu, protože Bůh stvořil lidstvo jako "jedno". Nikoliv pro různost ras, kultur a kmenů. Nikoliv jako lidi s různou důstojnosti, nybrž jako jednu rodinu, rodinu Božích dětí.

Sv. Ignác z Antiochie, biskup a mučedník, který zemřel roku 110 po Kr. v Římě, řekl: Kde je Ježíš, tam je katolická církev (Dopis do Smyrny 8,2). A protože je v ní Kristus, je katolická, tzn. má svou dokonalou plnost. Druhý vatikánský koncil vysvětluje: Kde se slaví Eucharistie, kde je tedy Kristus v Eucharistii přitomen mezi lidmi, tam je katolická církev. V těchto shromážděních, i když často bývají chudá a malá a žijí v rozptýlení, je přítomen Kristus. Kde je Eucharistie, tam je Kristus (srov. Lumen gentium 26).

FARÁŘ VÁS NEKOUSNE
 
    Lidé mají často velice přemrštěné představy o kněžích. Jako by to byli „nadlidi“. Schovávám jedno velice pěkné kázání mého přítele kněze. „Kněžství bývá často napěchováno nejrozmanitějšími přemrštěnými ideály a očekáváními. Především se předpokládá, že kněz bude vždy usměvavý a ochotný, dnem i nocí k dispozici pro žadatele oprávněné i dotěrné. Nemá právo být nevyspalý a mít špatnou náladu. Známe smýšlení typu: já jsem jen obyčejný hříšník, ale on - kněz nemá právo hřešit!
    Další přemrštěné požadavky se týkají profesionální přípravy a praktické zdatnosti kněze. Představte si odborníka na homiletiku, katechetiku, rétoriku, biblistiku, liturgiku, religionistiku, filozofii, pedagogiku, etiku, pastorální medicínu, dogmatiku a právo, který ovládá latinu, řečtinu, hebrejštinu a tři světové jazyky, rozumí znamením dnešní doby ve světle evangelia, chápe problémy dnešního člověka i našich rodin, osloví všechny věkové kategorie věřících i nevěřících, soucítí zejména s nemocnými a trpícími, má uhlazené společenské vystupování, k ženám je natolik otevřený, aby nebyl považován za jejich nepřítele, ale i natolik zdrženlivý, aby nevzbuzoval ani náznak pohoršení. Věnuje se účetnictví, stavebnictví, jednání s úřady i kostelničení, má smysl nejen pro potřeby své farnosti, ale i celé diecéze a celé církve, působí misijně a s apoštolskou horlivostí, sleduje také kulturu, veřejný život, politiku, snad i sport, zachází s počítačem, e-mailem, internetem, má přečtená klasická díla světové i naší literatury, umí pěkné zpívat a hrát na nějaký hudební nástroj, čte také všechny církevní dokumenty a teologickou literaturu. Ale především je člověkem hluboce zakořeněným v Kristu a mužem ustavičné modlitby.
    Není těžké pochopit, že takové spojení Mirka Dušína, Alberta Einsteina a sv. Františka z Assisi nikde nenajdeme. Všechny tyto vlastnosti a schopnosti nemůže adept kněžství získat ani v průběhu své přípravy, ani v momentu svého svěcení. Jestliže třeba neumí oslovit děti, nelze čekat, že mu bude vztah k dětem automaticky dán tím, že mu biskup při svěceni položí ruce na hlavu. Kněžským svěcením zprostředkuje biskup svěcenci dar Ducha svatého a nikoli pestrou paletu znalostí, schopnosti, šikovnosti a dovedností.“
    Kněz by měl být mužem dialogu, člověkem setkání. Často s tím sám bojuje, ale většinou je otevřený pro „lidské duše“. Nebojte se proto kněze vyhledat, pokud snad budete chtít pomoci se zmatkem, který ve vás je. Kněz není psycholog ani psychiatr. Není lékař, ale usiluje o to, být dobrým člověkem. A když vám nebude schopen pomoci, bude se za vás modlit. Mnohdy to stačí a mnohdy to je to nejlepší, co potřebujete, i když v Boha nevěříte. Vždyť kdo ví ... 
 
Úryvek z knihy Petra Šabaky: „Pane Bože, co mám (v kostele) dělat?“