Mešní úmysly

 

Intence

 
Farář je od převzetí farnosti povinen každou neděli a každý zasvěcený svátek slavit mši svatou za sobě svěřený lid. V naší farnosti je takto sloužena mše sv. za farníky vždy ve středu v 18.00 hodin. Tato mše má tu výhodu, že ji mohou právem všichni členové farnosti považovat za svou a ve chvíli ticha po první výzvě „modleme se“ předložit Bohu vlastní úmysl.
Za přijímání mešních úmyslů ve farnosti je odpovědný farář. Určuje, jakým způsobem se mešní úmysly objednávají, zapisují (v naší farnosti v sakristii) a dohlíží, aby mešní stipendium bylo včas uhrazeno knězi, který mši celebroval. Mešní úmysly nelze zadávat bez vědomí faráře. Kněz sloužící na mešní úmysl má právo a povinnost znát obsah mešního úmyslu, proto není vhodné používat formulace „Na úmysl dárce“.  Kněz podle potřeby pomůže zformulovat znění úmyslu. Kněz může mešní užitek určit ve prospěch kohokoliv z živých i zemřelých. Mešní úmysly nelze spojovat. Co mešní úmysl, to odsloužení mše svaté. Kněz může přijmout jen tolik mešních úmyslů, kolik je možné jich odsloužit během roku. Kněz může ze spravedlivého důvodu nepřijmout další mešní úmysly. 
 
Stipendium
 
Mešní stipendium je určeno knězi, který celebruje konkrétní úmysl. Stipendium není součástí farní ekonomiky ani mešních sbírek. Když křesťané dávají stipendium, aby na jejich úmysl kněz určil užitky mše, přispívají k prospěchu církve a podílejí se tímto darem na její péči a vydržování služebníků a na jejich činnostech.
 
Podle Kodexu kanonického práva (CIC), 
kánony 534, 901, 945-946.