O farnosti

 

ČELADNÁ

Obec Čeladná se rozkládá v údolí mezi horami Smrkem a Ondřejníkem, protékají jí řeky Čeladenka a Ondřejnice. V současné době má 2.481 obyvatel a nově vybudované centrum. V obci funguje jen Římskokatolická farnost. Máme jeden kostel sv. Jana Nepomuckého, který je v majetku církve. Kostel není v seznamu památek, je však v dobrém stavu. Zabezpečena je střecha, fasáda a lavice. Kůr je rozšířen pro zpěváky. V kostele je nová elektroinstalace a nové mikrofony. Vymalovaný interiér, nové topení v lavicích a nové zvony: sv. Jan Nepomucký, sv. Pavel, apoštol, sv. Cyril a Metoděj a Svatá Rodina. V říjnu 2014 ve farním areálu byla posvěcená nová dřevená socha Panny Marie Medžugorské na poděkování za úspěšné opravy na kostele. V květnu 2015 byl opravén kněžský hrob a od října téhož roku do října 2016 menily se v kostele okna, které dostaly nové vitráže (Nanebevzetí Panny Marie, Sv. Josefa, dělníka, sv. Hedviky, patronky Ostravsko-opavské diecéze, sv. Cecilie, patronky hudebního zpěvu, moravských svatých a blahoslavených: sv. Melichar Grodecký, sv. Jan Sarkander, sv. Klement Maria Hofbauer, bl. Antonína Kratochvílová, bl. Marie Restituta Kafková a bl. Metoděj Dominik Trčka). V květnu 2016 byl místo starého postavený nový Misijní kříž, který se nachází u hlavního vchodu do farního kostela. V září tohoto roku byl u kněžského hrobu restaurován litinový Kříž z josefinské doby, a v říjnu naproti kněžského hrobu byla posvěcená socha Anděla stražného. Od února do květnu 2017 proběhla generální oprava varhan ve farním kostele. Také od února do srpna téhož roku se konala první etápa oprav exterieru farního kostela. V červenci 2017 po generální restauráce se konalo žehnání arcibiskupského Kříže, který se nachází na Horní Čeladné u restaurace Kněhyně. V červenci 2018 byla zahájena druhá etápa oprav exterieru farního kostela. Od července do září 2019 kvůli vlkhosti byly podřezány základy kostela. V únoru 2020 byl renovovaný mramor v presbytáři kostela. V březnu 2020 byla restaurovaná dřevoplastika křtitelnice a také zrekonstruovaná na faře zpěvarná.

V teritoriu farnosti se vyskytuje na Horní Čeladné kaplička sv. Cyrila a Metoděje, kterou spravují Biskupské Lesy, kde se koná jednou ročně pout' na 5. července a kaplička Panny Marie, kterou spravuje Beskydské rehabilitační centrum. Na tzv. "Valašské cestě 2" se nachází kaple Sv. Josefa, která je udržována nákladem vlastníků.

Do kostela dochází v neděli kolem 130 věřících. Počet se zyšuje od května do září, kdy je velký příliv turistů a chatařu. Ve farnosti je přibližně 44% důchodců, výdělěčně činných je 40%, dětí a dospívajících je 16%. Na bohoslužby dochází 73% žen a 27% mužů. Výdělečně činní jsou většinou zaměstnání v průmyslu, v živnostech a v zemědělství.

Svátostná výchova se ve farnosti pěstuje především v přípravách na křest a svátost manželství. Náboženská výchova probíha na Základní Škole v Čeladné, kde jsou celkem 2 skupiny a to 1., 2. a 3 třída, pak 4. a 5. třída. Příprava na první svaté přijímání se kona na faře.

Ve farnosti je ekonomická a pastorační rada.

 

 

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

Kunčice pod Ondřejníkem se rozkládají mezi horami Ondřejníkme a Stolovou. Je to obec s 2.137 obyvateli, které se z velké částí zabývá zemědělstvím. Jsou zde rodinné farmy hospodařící na rozsáhlých územích. Zabývají se především chovem skotu.

Kromě katolické církvé se v obci nachází také církev Československá husitská. Při posledním sčítání se k ní přihlásilo 520 obyvatel. K římskokatolické 720. Máme 2 kostely, větší farní sv. Maří Magdalény, filiální sv. Prokopa a Barbory, tzvn. "Ruský" a kaple v lesích sv. Maří Magdalény, Nejsvětější Trojice a Panny Marie na Gvardůvkách. Kaple jsou udržovány nákladem vlastníků. Průměrná účast na nedělní bohoslužbě se pohybuje kolem 96 věřících.

Kostel sv. Maří Magdalény není v seznamu památek a naší hlavní snahou bylo v minulých letech obnovit varhany, kúr, okna, hlavní dveře, lustr a osvětlení a také udělat nový bezbariérový vstup do kostela. V celé faře byly udělaný dvojskla, opravené vstupní dveře a nové věřejné WC pro návštěvníky hřbitova. V letech 2016-2017 proběhly opravy exterieru farního kostela včetně odvodnění. V roce 2018 byla na faře zrekonstruovaná bývalá zpěvárna na farní minikavárnu, a také proběhla rekonstrukce oplocení kolem fary a farní zahrady. V listopadu 2019 byla vyměněna ve farním kostele první řada starých lavic na nové. V červenci 2020 konala se vyměna druhé řady starých lavic na nové, a byly instalované v kostele ostatky sv. Maří Magdalény.

Filiální kostel sv. Prokopa a Barbory je památkově chráněny. Naší snahou bylo pořídit nový svatostánek, ozvučení, křížovou cestu, lavice, venkovní osvětlení chrámu a nový zvon sv. Prokopa a Barbory. V roce 2014 po renovaci se konalo posvěcení Ikonostasu. V roce 2016/2017 se konala oprava oken, a v roce 2017 okenních parapetů a renovace podokenních trámů.

Díky pomoci Biskupství ostravsko-opavské diecéze a Biskupských lesích v roce 2017 byla po nešt'astných údalostech postavena nová lesní kaple sv. Maří Magdalény.

V naší farnosti je v důchodovém věku 48% účastníku bohoslužeb, výdělečně činných je 22% a 30% dětí a dospívajících. Žen a dívek navštěvujících bohoslužby je 78% a mužů a chlapců 22%. Výdělečně činných je převaha v dělnickém zaměstnání, většinou se jedná o práci v zemědělství a drobné živnosti.

Náboženská výchova probíha na Základní Škole v Kunčicích v dvou skupinách 1, 2. a 3. třída, pak 4. a 5. třída, kde postupujeme podle metodik dodaných Katechetickým centrem. Příprava na první svaté přijímání se kona na faře.

Svátostná výchova se ve farnosti pěstuje především v připravách na křest a svátost manželství.

Ve farnosti funguje ekonomická rada.