LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

 

Neděle 21. 7.:
POUŤ KE CTI SV. MAŘÍ MAGDALÉNY (Farnost Kunčice pod Ondřejníkem)
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (Farnost Čeladná)

Pondělí 22. 7.:
SVÁTEK SV. MAŘÍ MAGDALÉNY. Pocházela z Magdaly na západním břehu Tiberiadského jezera. Doprovázela Ježíše a jeho učedníky. Spolu s Pannu Marii, apoštolem Janem a dalšími ženami stála pod Ježíšovým křížem, a byla při jeho pohřbu. Ve velikonoční neděli setkala se se vzkříšeným Kristem. Papež František povýšil památku Marie Magdalény na "Svátek" v červnu 2016.

Úterý 23. 7.:
SVÁTEK SV. BRIGITY, ŘEHOLNICE, PATRONKY EVROPY. Narodila se roku 1303 v Uppsaly ve Švédsku. Byla spřízněná se švedským královským rodem. Ve třinácti letech byla provdána; měla osm dětí. Stala se františkánskou terciářkou a po smrti manžela žila asketickým životem. Zemřela 23. července 1373 v Římě. Svatý papež Jan Pavel II. v roce 1999 ji vyhlásil za spolupatronku Evropy.

Čtvrtel 25. 7.:
SVÁTEK SV. JAKUBA, APOŠTOLA. Je často uváděn spolu se svým bratrem, apoštolem Janem. Oba byli rybáři. Spolu s Petrem byli svědky vzkříšení dcery Jairovy, Ježíšova proměnění a úzkosti v Getsemanské zahradě. Zemřel jako první a apoštolů - Herodes Agrippa I. ho dal v Jeruzalémě kolem roku 44 popravit mečem. V 9. století v dnešním Santiagu de Compostella ve Španělsku byl objeven jeho hrob.

Pátek 26. 7.:
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.
 Písmo svaté jejich jména neuvádí, známe je pouze ze starobylé tradice, sahající do 2. století. Úcta k sv. Anně se začíná šířit na Východě od 6. století a v 10. století na Západě. Památka sv. Jáchyma se slaví od 16. století.

Sobota 27. 7.:
Památka sv. Gorazda a druhů. Žáci sv. Cyrila a Metoděje. Gorazd pocházel z Moravy, a proto ho sv. Metoděj určil za svého nástupce. O jeho další činnosti nemáme žádné věrohodné zprávy.

Neděle 28. 7.:
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Světový den prarodičů