M O Ž N O S T I  K Ř T U

 

POKYNY PRO RODIČE A KMOTRY
VE FARNOSTI ČELADNÁ A KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

 

Církev může křtít malé děti jen tehdy, jestliže rodiče žijí životem víry.

 

Známkou toho, že rodiče žijí z víry je, že:
- žijí v církevně platném manželství (tj. uzavřeném v kostele před katolickým knězem);
- slaví každou neděli spolu s celou církevní obcí mši svatou;
- se doma společně modlí;
- přistupují pravidelně ke svátosti smíření a ke stolu Páně;
- dávají svému okolí dobrý příklad křesťanského života, plného trpělivosti a lásky 
k bližním.

 

Katolická církev může pokřtít  j e n  na katolickou víru, tedy pokřtěný v katolické církvi je katolickým křesťanem se všemi právy a povinnostmi, které z toho vyplývají. Katolický kněz  m ů ž e  pokřtít dítě tehdy, je-li  a l e s p o ň  jeden z rodičů katolický křesťan.

 

Rodiče, kteří chtějí nechat pokřtít své dítě ve farnosti ke křestnímu zápisu přinesou:

  1. rodný list dítěte;
  2. potvrzení o svém církevním sňatku a oddací list;
  3. jména a bydliště kmotrů (kmotrem může být  j e n  katolický křesťan, který dovršil 16. rok svého věku, byl biřmován, přijímá Eucharistii a žije z víry; stačí jeden kmotr nebo kmotra, jsou-li dva, měli by to být muž a žena);
  4. mají-li trvalé bydliště jinde než ve farnosti Čeladná nebo Kunčice p. O., přinesou z místa trvalého bydliště písemný  s o u h l a s  tamního faráře, že křest dovoluje mimo farnosti.


K křtu je nutné přinést:
- dítě,
- křestní roušku,
- křestní svíci.

 

Během obřadu křtu drží dítě rodiče,
kmotrové mají v rukou křestní roušku a svíci.

 

Křestní svíce se uchovává dítěti ke dni prvního svatého přijímání,
kdy si ji při mši sv. znovu zapaluje.