Naše farnost působí v obcích Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem.

Zajišťujeme pravidelné bohoslužby v těchto obcích. Dále nabízíme duchovní setkání nejenom pro členy naší obce a věřící, ale pro všechny, kteří potřebují podat pomocnou ruku.

Přijďte mezi nás, rádi vás mezi sebou přivítáme.

 

K udílení svátosti pomazání ne­mocných, k vyřizování křtu, svatby, pohřbu a v jakýchkoliv jiných záleži­tostech se můžete kontakto­vat telefonicky nebo e-mailem.

Předpověď počasí

ČELADNÁ - FARNÍ KOSTEL

BOHOSLUŽBY

V ZIMNÍM OBDOBÍ 2019/2020

farní kostel Čeladná - Út, St, Čt a So v 17.00 h., Ne 8.00 h.

farní kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Pá v 16.15 h., Ne 9.30 h.

"Ruský" kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Ne 10.45 h.

Dne 30. září 2019 ustanovil papež František svým apoštolským listem Aperuit illis rok 2020 rokem Božího slova, aby věřícím bylo umožněno „prožít setkání se zmrtvýchvstalým Kristem, který nám otevírá pokladici svého slova, abychom ve světě mohli zvěstovat jeho nevyčerpatelné bohatství“ (čl. 2). Žijeme totiž v době, která trpí přemírou slov, a sami mnohdy strádáme nedostatkem Boha, který svým Slovem promlouvá k našemu srdci.
U příležitosti Roku Božího Slova náš pomocný biskup otec Martin David žehná nám.

POSTNÍ DOBA 2020 VE FARNOSTI
ČELADNÁ A KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

 

Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní

Ve farním kostele sv. Jana Nepomuckého na Čeladná před začátkem postní doby v úterý 25. února od 16.00 do 17.00 hodin bude výstav Eucharistického Krista s možností osobní adorace. Nejdéme si čas na Ježíše v Eucharistii.

 

POPELEČNÍ STŘEDA

Na Popeleční středu 26. února (začátek postní doby) bude mše sv. na Čeladné v 17.00 hod. a ve farním kostele v Kunčicích pod Ondřejníkem v 16.00 hod. z tradiční přijetí znamení popele. Liturgie této doby nás vede ke kajícnosti, vnitřní duchovní obnově, soustředěnosti, sebeovladání a smírnému odčinování hříchů. V postní době rovněž bychom se měli vyhýbat hlučným zábavám.

 

PÚST

Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivost od masa i újmy v jídle. ZDRŽENLIVOST OD MASA zavazuje křest'any katolíky od 14 let, ÚJMA V JÍDLE od 18 do 60 let.

 

KŘÍŽOVÉ CESTY

Křížové cesty budou ve farnosti Čeladná po ranní mši sv. v 8.00 hod. Ve farnosti Kunčice pod Ondřejníkem: ve farním kostele po ranní bohoslužbě v 9.30 hod. a v "ruském" kostelíku před mši sv. v 10.00 hod. Věřící, který během postní doby se zúčastní křížové cesty může získat plnomocné odpustky pro sebe.

Kostel na Čeladné - renovace mramoru (únor 2020)

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ NA MANŽELSTVÍ
V DĚKANÁTĚ MÍSTEK V ROCE 2020

V letošním roce příprava snoubenců na manželství našeho děkanátu proběhne na faře v Místku 2. dubna a 28. května. Setkání bude jedno a bude trvat cca dvě a púl hodiny s přestávkou. Začátek vždy v 18.00 hod. Z organizačních důvodů prosíme, aby zájemci o přípravu se nahlásili na faře v Čeladné nebo v Kunčicích pod Ondřejníkem nejpozději týden před každým termínem. Děkujeme.

otec Mariusz a otec Slávek

DIECÉZNÍ POUT DO LORETA A SAN GIOVANNI ROTONDO

1. až 10. května 2020

Cena je 15.900 korun. Přihlášky do 15. března na Biskupství v Ostravě.

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

Kdo by chtěl podpořit sponzorským darem NOVÉ LAVICE pro farní kostel sv. Maří Magdalény v Kunčicích pod Ondřejníkem budeme rádi. Potvrzení o daru pro Finanční úřad Vám pošleme a předem už děkujeme ! Cena lavic bez topení čini 1.265.000,-Kč.

otec Mariusz, otec Slávek a Ekonomická rada farnosti

 

číslo bankovního účtu: 8842361001/5500

 

Architektonický návrh lavic do farního kostela

 

Obecní noviny KpO 10-2019

Obecní noviny KpO 11-2019

Obecní noviny KpO 12-2019

Instalace první řady nových lavic ve farním kostele v KpO (13.12.2019)

1 | 2 >>

"Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí"

Panno Maria Fatimská, oroduj za naši drahou vlast.
Panno Maria Fatimská, vypros svatost našim kněžím.
Panno Maria Fatimská, provázej a inspiruj ty, kteří nám vládnou.
Panno Maria Fatimská, pomáhej nám odporovat pokušením.
Panno Maria Fatimská, poskytni pomoc těm, kteří jsou nám drazí.
Panno Maria Fatimská, uchraň nás od nebezpečí terorismu.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k naší prvotní horlivosti.
Panno Maria Fatimská, vypros nám odpuštění mnohých hříchů.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k následování Tvého Syna.
Panno Maria Fatimská, vypros dar pokoje pro celý svět.

MODLITBA ZA DĚTI

Svatá Panno, naše drahá Matko, pro svou něžnou lásku k dítěti Ježíšovi vezmi během školního roku pod svou ochranu děti naší farnosti a obce. Neprosím jen o jejich tělesné zdraví, ale myslím i na jejich čisté, neposkvrněné duše. Ochraňuj je před vlivem špatného prostředí, ať si uchovají nevinná, neposkvrněná srdce. Dej, ať ti, kterým je svěřena péče o jejich život, si uvědomují svou nesmírnou odpovědnost za jejich výchovu. Ať si uvědomí, že dětská duše je vzácný poklad, pro který je třeba se obětovat, který si vyžaduje mnoho námahy a lásky. Nakonec tě, drahá Matko, prosím, aby tyto děti vešly jednou do nebe. AMEN.

MODLITBA SV. JANA PAVLA II. ZA MLADÉ LIDI,

KTEŘÍ HLEDAJÍ SVÉ POVOLÁNÍ
 
Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství,
ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“
a šli cestou svatosti.
Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu být
v dnešním světě svědky moci tvé lásky.
Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti,
aby byli schopni odhalit plnou pravdu
o sobě a o svém povolání.
Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku,
dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu,
aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti,
která obnovuje a zachraňuje.
Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,
spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu,
ty, která jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci,
podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství,
aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem
odpovědět velkomyslně na Pánovo volání. 
Amen.

Papež Lev XIII. (1810-1903) nařidil po tiché mši sv. modlitbu k archandělovi Michaelovi, aby svrhl do pekel zlého ducha. Při promluvě k Regina coeli 24. dubna 1994 vyzval papež sv. Jan Pavel II. (1920-2005) své poslucháče, aby nikdy nezapominali modlit se tuto prosbu ke Knížeti nebeských vojsk.

MODLITBA K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU

Dítě Ježíši, utíkám se k tobě a na přímluvu tvé svaté Matky tě prosím,
pomoz mi v této mé potřebě ... (možno konkrétně vyjádřit),
neboť věřím, že mi můžeš pomoci.
Pevně důvěřuji, že obdržím tvou svatou milost.
Miluji tě celým svým srdcem a ze všech sil své duše.
Upřímně se kaji za všechny své hříchy a prosím tě, dobrý Ježíši,
abys mi dal sílu nad nimi zvítězit.
Dávám si předsevzetí, že tě nikdy nezraním a odevzdávám se ti,
ochoten raději trpět než ti působit bolest.
Od nynějška ti chci věrně sloužit a z lásky k tobě chci milovat i bližního jako sebe.
Všemohoucí Dítě, Pane Ježíši, znovu tě prosím,
abys mi pomohl v této mé záležitosti ... (možno vyjádřit).
Daruj mi milost, abych tě navěky vlastnil spolu s Marií a Josefem
a abych se ti spolu s anděly klaněl v nebi. Amen.

 

PAPEŽ FRANTIŠEK

Svatý otec František sleduje s osobní účastí humanitární drama lidí, kteří se stali obět'mi bezprecedentního násili a opakuje„Bůh pokoje dává každému (do srdce) autentickou touhu po dialogu a smíření. Nad násilím nezvítězíme dalším násilím. Násilí může být přemoženo pouze mírem! Modleme se v tichosti a prosme o mír; všichni, v tichosti ...  Maria, Královno pokoje, oroduj za nás.

 

2019
  1. Posleství papeže Františka ke Světovému dni míru 2019
  2. Poselství papeže Františka k 27. Světovému dni nemocných 2019
  3. Poselství papeže Františka k postní době 2019
  4. Posleství papeže Františka k 56 světovému dni modliteb za povolání 2019
  5. Posleství papeže Františka k 53 mezinárodnímu dni sdělovacích prostředků 2019
  6. Dopis papeže Františka Kněžím 2019
  7. Apoštolský list papeže Františka o významu a hodnotě jesliček 2019

 

2020

  1. Apoštolský list papeže Františka Aperuit Illis o stanovení neděle Božího slova 2020
  2. Poselství papeže Františka ke Světovému dni nemocných 2020
  3. Poselství k 54. dni sdělovacích prostředků 2020

KDO CHODÍ PRAVIDELNĚ DO KOSTELA?

Na podzim loňského roku uspořádaly česká i moravská církevní provincie ve spolupráci se zmíněným odborem rozsáhlou anketu mezi návštěvníky bohoslužeb. Její výsledky jsme zveřejnili v minulém vydání KT, nyní přinášíme další podrobnosti. „Podařilo se nám součty porovnat mimo jiné s údaji z matrik, které máme k dispozici – odhadem je v naší zemi 4 600 000 pokřtěných. Díky podzimní anketě přímo v kostelích jsme pak zjistili, že pravidelní účastníci bohoslužeb tvoří zhruba osm procent z nich. Můžeme v tom vidět velkou pastorační výzvu. A lze díky tomu i srovnávat. Zjišťujeme, že například v porovnání s tradičně katolickými zeměmi u nás chodí do kostela řádově o polovinu více pokřtěných,“ vysvětluje vedoucí odboru analýz církevních dat ČBK socioložka Kateřina Pulkrábková.

Počty osob, které se v říjnu 2019 zúčastnily ankety při nedělní bohoslužbě, oproti minulému zjišťování před pěti lety poklesly o 10 %. V moravské provincii je pokles ještě výraznější: o 12 %. Přesto je účastníků bohoslužeb v moravské provincii stále více než v Čechách – dvě třetiny ze všech účastníků nedělních mší svatých jsou na Moravě a ve Slezsku.

Sociolog Daniel Chytil z odboru analýz církevních dat zmiňuje při porovnávání obou církevních provincií pozoruhodný postřeh: „V nábožensky živých oblastech Moravy, kde děti nechá pokřtít polovina místních, chodí do kostela desetina z nich. A v někdejších Sudetech, kde se jako věřící deklaruje sotva desetina populace, navštěvuje v neděli bohoslužby také desetina z těchto lidí.“

Učastnici podle pohlavi a věku

Výsledkem říjnové ankety mezi účastníky bohoslužeb není jen publikovaný odhad, že nedělní mši svatou v ČR pravidelně navštěvuje 375 tisíc lidí, tedy 3,5 % obyvatel, ale také řada dalších zajímavých údajů. Věkové složení pravidelných návštěvníků například odpovídá věkové struktuře pokřtěných. „Lze ovšem předpokládat, že starší lidé by chodili více, kdyby jim to zdraví a dostupnost bohoslužeb umožnily,“ upozorňuje Kateřina Pulkrábková.

Ženy představují 59 % návštěvníků bohoslužeb a ve všech věkových skupinách, do nichž byla anketa rozdělena, také převažují. „Čili v žádném věku nechodí do kostela více mužů než žen,“ poukazuje na významnou přítomnost žen v chrámech Daniel Chytil a dodává: „Pravidelně nedělní mši sv. navštěvují nejvíce ženy v důchodovém věku. Nejpočetnější pětiletá věková skupina vůbec je 70–74 let, společně s okolními věky 65–69 a 75–79. Potvrzuje to známou skutečnost, že v kostelečastěji najdeme starší ženy, které se obecně účastní společenského života komunity častěji než muži. Ženy nad 65 let tvoří pětinu ze všech návštěvníků bohoslužeb. Důvodem je jak jejich větší ochota chodit na mše svaté pravidelně, tak vyšší věk dožití.“

Mužských návštěvníků bohoslužeb potkáme ve věku 70–75 let také hodně, dokonce je to druhá nejsilněji zastoupená věková skupina mužů. „Jednak jsou zpravidla v důchodu a opět nacházejí cestu do kostela, ale zároveň jde o silnější poválečné ročníky,“ připomíná Daniel Chytil.

Vůbec nejvíc mužů je ale ve věkové skupině 10–14 let, tedy mládežníků, často ministrantů. Další silněji zastoupené věkové skupiny jsou zmíněné Husákovy děti ve věkovém intervalu 40–44 let. „Je to potěšující skutečnost, protože v sedmdesátých letech mezi narozenými statisticky ubylo těch, které nechali rodiče pokřtít,“ vysvětluje Chytil.

Nadějná pětina

Na začátku pronásledování církve komunistickou diktaturou byly tři čtvrtiny obyvatel Čech a Moravy katolického vyznání. Jen v roce 2018 zemřelo podle Českého statistického úřadu 81,5 tisíce lidí ve věku nad 70 let. „Tento přirozený úbytek nejstaršího obyvatelstva, které ještě bylo katechizováno a vychováváno ve víře, se projevuje také prázdnými lavicemi v kostelích,“ připomíná čísla sociolog Daniel Chytil.

Naproti tomu nadějným údajem pro budoucnost církve je, že děti a mladí lidé do 20 let tvoří 19 % návštěvníků bohoslužeb, což je téměř pětina. „Důvod je také demografický: ve věku 5–9 a 10–14 let jsou silnější ročníky z přelomu minulé dekády, potomci tzv. Husákových dětí. Zároveň jsou to děti ve věku, kdy ještě chodí do kostela s rodiči. To je další pastorační výzva, protože můžeme doufat, že kluci a děvčata, kteří se pohybují ve společenství věřících, případně slouží u oltáře, získají vztah k víře a Bohu a budou mít vštípené základy náboženské výchovy,“ zdůrazňuje Kateřina Pulkrábková.

Ekonomicky aktivni

Mezi návštěvníky bohoslužeb je 38 % ekonomicky aktivních lidí. U mužů je to 46 % a u žen 33 %, což je vysoké procento, zvláště když si uvědomíme, kolik je mezi účastníky mší dětí a seniorů. Ve většině diecézí české církevní provincie je výdělečně činných mužů mezi lidmi v kostele více než polovina, na Moravě tomu tak není nikde, protože do kostela tam chodí více mužů ve vyšším věku a odcházejí i dříve do penze.

Ve věku od třiceti do šedesáti let má příjem devět z deseti mužů. Takto vysoká míra ekonomické aktivity je u žen v období 45–54 let. „Před ním je patrné snížení výdělečné činnosti ve věku, kdy přivádějí na svět děti. Ve vyšším věku je zase zřejmý dřívější nástup do penze,“ vysvětluje Kateřina Pulkrábková.

Jak to bude příště

Bez ohledu na to, zda bude příští rok při sčítání lidu, domů a bytů připojena otázka na náboženské vyznání, chce odbor analýzy církevních dat v následujících letech získat ještě přesnější údaje o věřících v ČR i o pravidelných účastnících bohoslužeb. „Chceme-li zjistit skutečný počet pravidelných týdenních návštěvníků mší svatých, včetně těch, kteří přicházejí o sobotách nebo nemohou dojít vždy (např. pro nemoc), je to třeba metodicky a organizačně lépe připravit, což máme v plánu,“ reflektuje zkušenost i záměry Kateřina Pulkrábková.

JIŘÍ MACHÁNĚ, KAREL PUČELÍK

(Text byl převzat z Katolického týdeníku 2020/8)