Naše farnost působí v obcích Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem.

Zajišťujeme pravidelné bohoslužby v těchto obcích. Dále nabízíme duchovní setkání nejenom pro členy naší obce a věřící, ale pro všechny, kteří potřebují podat pomocnou ruku.

Přijďte mezi nás, rádi vás mezi sebou přivítáme.

 

K udílení svátosti pomazání ne­mocných, k vyřizování křtu, svatby, pohřbu a v jakýchkoliv jiných záleži­tostech se můžete kontakto­vat telefonicky nebo e-mailem.

Předpověď počasí

BOHOSLUŽBY

V LETNÍM OBDOBÍ 2024

farní kostel na Čeladné - Út, St, Čt a So v 18.00h., Ne 8.00h.

farní kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Pá v 18.00h., Ne 9.30h.

"Ruský" kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Ne 10.45h.

ZVONĚNÍ NA KOSTELE V ČELADNÉ:

 

1. Denně 7.00, 12.00 a 19.00 hod. (Anděl Páně)              3 min.

2. Pátek v 15.00 hod. (Hodina Božího milosrdenství)      3 min.

3. Sobota v 20.00 hod. (Hodina zasvěcení Matce Boží)   3 min.

4. Út, St, Čt, So 17.45 hod. a Ne 7.45 hod. (svolává na
                                                                        bohoslužby)  
3 min.

5. Svatby v kostele ("před" a "po" obřadu)                       3 min.

6. Pohřby v kostele ("před" obřadem a během průvodu
                                   na hřbitov nebo k kremace)             3 min.

-----------------------------------------------------

Zvony: sv. Jan Nepomucký, sv. Pavel, apoštol, sv. Cyril a Metoděj a svatá Rodina jsou radostnou zvěstí oslavit Boha na tomto krásném a promodleném místě v obci Čeladná. Jejich hlas provází obyvatele naše dědiny od roku 1789, a vždycky sloužily lidem věrně a dobře. Ohlašuje jim běh času, blížící se nebezpečí, radost z narození a svatby, smutek odchodu z tohoto světa, ale také čas bohoslužeb.

eu.zonerama.com/MatusSedlak-Matthewsbells/Album/8485244

Zdroj: Matúš Sedlák, autor (Slovenská republika)

FARNÍ KOSTEL NA ČELADNÉ

SVATOJÁNSKÝ RELIKVIÁŘ
VE FARNÍM KOSTELE NA ČELADNÉ

RELIKVIÁŘE, tj. schránky na ostatky svatých, jsou velmi cennými klenoty ve vybavení chrámů a kostelů. /.../ Od konce 4. století zvyk ukládání ostatků svatých se začal na Východě, a pak přešel postupně i do západní Evropy. Relikviáře byly zhotovány ze vzácných materiálů, jak zlato, stříbro, křišťal od podoby medailonků, monstrance až k podobě rakve, skříně nebo lidské postavy či její části.

Vybráno z časopisu JOHÁNEK č. 8 / říjen 2020 (Marie Bílková, Svatojánské relikviáře v pražských kostelích a v kostele v Nepomuku)

OSTATKY SV. PROKOPA, OPATA
V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM

 

--------------------------------------------------------------------

Na přímluvu sv. Prokopa Bůh uzdravuje a

osvobozuje i dnes:

 

Pane Ježíši Kriste,

který jsi prolil svou krev za moje hříchy a

zemřel za mne na kříži,

na mocnou přímluvu sv. Prokopa

osvoboď a uzdrav mne z ...

(jmenujme konkrétní závislost nebo nemoc)

Amen.

 

Litanie k sv. Prokopovi

 

DUCHOVNÍ PŘIJÍMÁNÍ

 
Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší.
 
Podle učení církve „duchovní přijímání“ je skutečným osobním setkáním s Ježíšem, neboť působí milost, kterou svátost eucharistie dává, bez vlastního – fyzického – přijímání této svátosti.
 
Jako alternativu k „duchovnímu přijímání“ lze využít modlitbu z kancionálu č.042.

Přehled vysílaných katolických bohoslužeb

ZDE

JUBILEJNÍ ROK 2025

V církevní novodobé histrorii se jubilejní roky konají každých 25 let. Předchozí Svatý rok proběhl za, dnes už svatého, papeže Jana Pavla II.

ROK MODLITBY

 
 
 

 

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

"MALÁ" POUŤ K SV. MAŘÍ MAGDALÉNĚ

LESNÍ KAPLE

SOBOTA 20. ČERVENCE V 15:00 HOD.

"VELKÁ" POUŤ K SV. MAŘÍ MAGDALÉNĚ
A
SVĚCENÍ OLTÁŘE PANNY MARIE PO RESTAUROVÁNÍ

FARNÍ KOSTEL

NEDĚLE 21. ČERVENCE V 9:30 HOD.

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ V KROMĚŘÍŽI

12. - 17. 08. 2024

Cílem setkání je vzdělávání a formace animátorů. CSA se koná jednou za 5 let a je pro všechny mladé lidi od 16 let, kteří jsou aktivní ve farnostech nebo společenstvích, i pro ty, kteří by se v nich chtěli aktivně zapojit.

 

Modlitba za CSA Kroměříž 2024

Nebeský Otče,
ty chceš, aby se každý člověk setkal s tvým Synem,

Dobrým Pastýřem, který nás vodí k pramenům živé vody.
Prosíme tě za mladé lidi, které voláš k účasti na jeho poslání.
Vlij jim do srdce svou Lásku, Ducha Svatého,
ať se v nich stane pramenem,
z něhož budou moci pít všichni, k nimž je posíláš.
Požehnej Celostátnímu setkání animátorů v Kroměříži,
aby zde utvořili opravdové společenství,
v němž načerpají sílu a inspiraci ke službě druhým.

Maria, Průvodkyně na cestách, oroduj za nás.
Svatý Jene Křtiteli, oroduj za nás.
Svatý Petře a Pavle, orodujte za nás.
Svatý Ondřeji, oroduj za nás.
Svatý Jene Evangelisto, oroduj za nás.
Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.

S církevním schválením vydala Sekce pro mládež ČBK 

Pozvánka do farní kavárny

Scházíme se jednou v měsíci

Srdečně vás zveme a těšíme se na vás.

ROZSVIŤ SVĚTLO VDĚČNOSTI V KOSTELE

ČELADNÁ

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

U oltáře Panny Marie je umístěný stojan, kde můžete rozsvítit SVĚTLO VDĚČNOSTI, které symbolizuje přítomnost samotného Krista a jeho Matky. Je také výrazem naší pohotovosti a věrnosti před Hospodinem. Zároveň připomíná, že měli bychom Ježíši děkovat za vše, co máme, hlavně za jeho požehnání a Panně Marii za ochranu.

VÁLKA NA UKRAJINĚ

 

"Vyzývám věřící, aby se intenzivně věnovali modlitbě za mír na Ukrajině. Kéž Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím" papež František

 

VÝZVA OD NAŠÍ BISKUPŮ K MODLITBĚ ZA UKRAJINU

MODLITBA JE ZVEŘEJNĚNA NA WEBU ZPRAVY.CIRKEV.CZ

--------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlášení České biskupské konference

 

Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině.

 

Mons. Jan Graubner

předseda České biskupské konference

-------------------------------------------------------------------------------------

"Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí"

Panno Maria Fatimská, oroduj za naši drahou vlast.
Panno Maria Fatimská, vypros svatost našim kněžím.
Panno Maria Fatimská, provázej a inspiruj ty, kteří nám vládnou.
Panno Maria Fatimská, pomáhej nám odporovat pokušením.
Panno Maria Fatimská, poskytni pomoc těm, kteří jsou nám drazí.
Panno Maria Fatimská, uchraň nás od nebezpečí terorismu.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k naší prvotní horlivosti.
Panno Maria Fatimská, vypros nám odpuštění mnohých hříchů.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k následování Tvého Syna.
Panno Maria Fatimská, vypros dar pokoje pro celý svět.

MODLITBA ZA DĚTI

Svatá Panno, naše drahá Matko, pro svou něžnou lásku k dítěti Ježíšovi vezmi během školního roku pod svou ochranu děti naší farnosti a obce. Neprosím jen o jejich tělesné zdraví, ale myslím i na jejich čisté, neposkvrněné duše. Ochraňuj je před vlivem špatného prostředí, ať si uchovají nevinná, neposkvrněná srdce. Dej, ať ti, kterým je svěřena péče o jejich život, si uvědomují svou nesmírnou odpovědnost za jejich výchovu. Ať si uvědomí, že dětská duše je vzácný poklad, pro který je třeba se obětovat, který si vyžaduje mnoho námahy a lásky. Nakonec tě, drahá Matko, prosím, aby tyto děti vešly jednou do nebe. AMEN.

MODLITBA SV. JANA PAVLA II. ZA MLADÉ LIDI,

 
Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství,
ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“
a šli cestou svatosti.
Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu být
v dnešním světě svědky moci tvé lásky.
Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti,
aby byli schopni odhalit plnou pravdu
o sobě a o svém povolání.
Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku,
dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu,
aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti,
která obnovuje a zachraňuje.
Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,
spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu,
ty, která jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci,
podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství,
aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem
odpovědět velkomyslně na Pánovo volání. 
Amen.

MODLITBA K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU

Dítě Ježíši, utíkám se k tobě a na přímluvu tvé svaté Matky tě prosím,
pomoz mi v této mé potřebě ... (možno konkrétně vyjádřit),
neboť věřím, že mi můžeš pomoci.
Pevně důvěřuji, že obdržím tvou svatou milost.
Miluji tě celým svým srdcem a ze všech sil své duše.
Upřímně se kaji za všechny své hříchy a prosím tě, dobrý Ježíši,
abys mi dal sílu nad nimi zvítězit.
Dávám si předsevzetí, že tě nikdy nezraním a odevzdávám se ti,
ochoten raději trpět než ti působit bolest.
Od nynějška ti chci věrně sloužit a z lásky k tobě chci milovat i bližního jako sebe.
Všemohoucí Dítě, Pane Ježíši, znovu tě prosím,
abys mi pomohl v této mé záležitosti ... (možno vyjádřit).
Daruj mi milost, abych tě navěky vlastnil spolu s Marií a Josefem
a abych se ti spolu s anděly klaněl v nebi. Amen.

PAPEŽ FRANTIŠEK

2019
 1. Posleství papeže Františka ke Světovému dni míru 2019
 2. Poselství papeže Františka k 27. Světovému dni nemocných 2019
 3. Poselství papeže Františka k postní době 2019
 4. Posleství papeže Františka k 56 světovému dni modliteb za povolání 2019
 5. Posleství papeže Františka k 53 mezinárodnímu dni sdělovacích prostředků 2019
 6. Dopis papeže Františka Kněžím 2019
 7. Apoštolský list papeže Františka o významu a hodnotě jesliček 2019

2020

 1. Apoštolský list papeže Františka Aperuit Illis o stanovení neděle Božího slova 2020
 2. Poselaství papeže Františka k postní době 2020
 3. Poselství papeže Františka ke Světovému dni nemocných 2020
 4. Poselství papeže Františka k dni míru 2020
 5. Poselství papeže Františka k 54. k mezinárodnímu dni sdělovacích prostředků 2020
 6. Poselství papeže Františka k 57. Světovému dni modliteb za povolání 2020
 7. List papeže Františka všem věřícím k měsíci květnu 2020
 8. Poselství papeže Františka k Mezinárodnímu dní sester 2020
 9. Posleství papeže Františka k oslavám 6. Světového dne modliteb za peči o stvoření 2020
 10. Poselství papeže Františka k 4. Světovému dni chudých 2020
 
2021
 
 1. Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni mládeže 2021
 2. Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni migrantů a uprchlíku 2021
 3. Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni prarodičů a seniorů 2021
 4.  Posleství Svatého otce Františka k 55. Světovému dni sdělovacích prostředků 2021 
 5. Poselství Svatého otce Františka k 58. Světovému dnů modliteb za povolání 2021
 6. Poselství Svatého otce Františka k 29. Světovému dni nemocných 2021
 7. Poselství Svatého otce Františka k postní době 2021
 8. Poselství Svatého otce Františka k Světovému dni míru 2021

2022

 1. Poselství papeže Františka k 55. Světovému dni míru 2022
 2. Poselství papeže Františka k 30. Světovému dni nemocných 2022
 3. Poselství papeže Františka k postní době 2022
 4. Poselství papeže Františka k 56. Světovému dni sdělovacích prostředků 2022
 5. Poselství papeže Františka k 37. Světovému dni mládeže 2022 a 2023

2023

 1. Poselství papeže Františka k 56. Světovému dni míru 2023
 2. Poselství papeže Františka k 31. Světovému dni nemocných 2023
 3. Poselství papeže Františka k XXXVII. Světovému dni mládeže 2022 a 2023
 4. Poselství papeže Františka k postní době 2023
 5. Poselství papeže Františka Světovému dni modliteb za povolání 2023
 6. Poselství papeže Františka k 60. Světovému dni modliteb za sdělovací prostředky 2023
 7. Poselství papeže Františka k 3. Světovému dni prarodičů a seniorů 2023
 8. Poselství papeže Františka k 5. Světovému dni modliteb za péči o stvoření 2023
 9. Poselství papeže Františka k 109. Světovému dni migrantů a uprchlíků 2023
 10. Poselství papeže Františka k 7. Světovému dni chudých 2023
 11. Posleství papeže Františka k 38. Světovému dni mládeže 2023
2024
 1. Poselství papeže Františka ke Světovému dni míru 2024
 2. Deklarace FIDUCIA SUPPLICANS o pastoračním významu požehnání 2024
 3. Tisková zpráva ohledně přijetí deklarace Fiducia supplicans 4. ledna 2024
 4. Poselství papeže Františka ke Světovému dni sdělovacích prostředku 2024
 5. Poselství papeže Františka k postní době 2024
 6. Dopis Svatého otce Františka židovským bratřím a sestrám v Izraeli 2. února 2024
 7. Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií 2024
 8. Poselství papeže Františka ke Světovému dni dětí 2024
 9. Poselství papeže Františka k 61. Světovému dni modliteb za povolání 2024
 10. Poselství papeže Františka ke 4. Světovému dni seniorů a prarodičů 2024
 11. Bula k vyhlášení Jubilejního roku 2025 - SPES NON CONFUNDIT
 12. Pravidla pro udělování odpustků během Svatého roku 2025
 13. Poselství papeže Františka ke 110. Světovému dni migrantů a uprchlíků 2024
 14. Dikasterium pro nauku víry - Deklarace DIGNITAS INFINITA o lidské důstojnosti
 15. Poselství papeže Františka ke 8. Světovému dni chudých 2024

MONS. MARTIN DAVID,
SÍDELNÍ BISKUP OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE

2024

 1. Výzva biskupů k volbám do EP 2024
 2. Pozvání od biskupa Martina k modlitební novéně za rodiny k rodině Ulmových
 3. Vjádření biskupa Martina (Frýdlant nad Ostravicí) 2024
 4. Pastýřský list českých a moravských biskupů k postní době 2024

2023

 1. Výzva k modlitbě k prezidentským volbám 2023
 2. Pastýřský list k 30. výročí založení Centra pro rodinu a sociální péči 2023
 3. Pozvání na diecézní pouť do Frýdku za rodiny a duchovní povoláni (7.10.2023)
 4. Dopis nemocným Advent -Vánoce 2023
 5. Poděkování kněžím od biskupa Martina 2023
 6. Pastýřský list k Vánocům 2023

2022

 1. Výzva k připojení se k zasvecení Ruska a Ukrajiny Nespokvrněnému Srdci Panny Marie - 25.3.2022
 2. Pastýřský list na Velikonoce 2022
 3. Modlitba za volbu diecézního biskupa o.o. diecéze 2022
 4. Slovo biskupů k Neděli Dobrého Pastýře 2022
 5. Dopis od otce bp. Martina k DMS 2022

2021

 1. Pastýřský list biskupa Martina k 1. neděli postní 2021
 2. Slovo biskupa Martina k nouzovému stavu 27.02.2021
 3. Pastýřský list k nadcházející Slavnosti Zvěstování Páně_2021
 4. Mimořádné opatření (omezení obchodu a služeb s účinností od 12.4.2021 do odvolání)
 5. Mimořádné opatření (omezení obchodu a služeb s účinností od 26.4.2021 do odvolání)
 6. Prohlášení českých a moravských biskupů na ustupující pandemie v ČR
 7. Výzva všem farnostem MEK Budapešť 2021
 8. Synoda - zahájení ve farnostech

2020

 1. Slovo biskupa Martina ke sbírce na dostavbu DSPM
 2. Pastorační opatření ve farnosti Jablunkov
 3. Pokyn biskupa Martina k aktuální situaci epidemie Covid-19
 4. Slovo biskupa Martina k nouzovému stavu (09.10.2020)
 5. Usnesení Vlády z 21.10.2020 - Pohyb osob

POUŤ NA "CYRILCE" NA HORNÍ ČELADNÉ (5.7.2024)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

POUŤ NA "HALVATÉ" K SV. CYRILU A METODĚJI (5.7.2024)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

"VELCÍ" A "MALÍ" FARNÍCI ZDRAVÍ Z PRAŠIVÉ (1.7.2024)

Ondra, Šárka, Katka a Anežka

ZMĚNY V USTANOVENÍ KNĚŽÍ 2024

DIECÉZE OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

REVITALIZACE A ÚPRAVY FARNÍ ZAHRADY V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM 28.6.2024 (Zahradnictví Stanislav Kaňák, Nová Dědina)

1 | 2 | 3 | 4 >>

Instalace po restaurování oltáře Panny Marie ve farním kostele v Kunčicích pod Ondřejníkem (18.06.2024)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Farní pouť do Francie, Španělska a Portugalska (04.-11.06. 2024)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

První svaté přijímání ve farnosti Kunčice pod Ondřejníkem (02.06.2024)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

INSTALACE po restaurování soch Pána Ježíše a Panny Marie ve farním kostele v Kunčicích p/O. (29.5.2024)

Žehnání nových varhan v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu (18.5.2024)

1 | 2 | 3 >>

Ostatky bl. rodiny Ulmových ve farnosti Čeladná (8.5.2024)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Dary z POSTNÍ ALMUŽNY 2024 farníků z Čeladné a Kunčic p/O. pro Charitu Frenštát pod Radhoštěm na podporu rodin v nouzi

1 | 2 >>

Křížová cesta v přírodě - 24.3.2024

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

OPRAVA PŘÍSTŘEŠKŮ VE FARNÍM KOSTELE V KUNČICÍCH P/O. (13.3.2024)

1 | 2 | 3 >>

Montáž obrazu Panny Marie Pomocné a nástavce hlavního oltáře ve farním kostele na Čeladné (29.1.2024)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

VYJÁDŘENÍ BISKUPA MARTINA V SOUVISLOSTI S OZNÁMENÍM OTCE LUKÁŠE ENGELMANNA, FARÁŘE FARNOSTI
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

V uplynulých letech jsme se v naší diecézi setkali s několika případy odchodu kněze z kněžské služby. Jedna z těchto událostí je v naší diecézi velmi čerstvá. Vím, že takové zprávy mohou otřást důvěrou v církev. Rád bych vás v této souvislosti pozval na dlouhou cestu odpuštění a smíření, která je s těmito případy často spojená.

Prosím o modlitbu za kněze a rodiny v diecézi, bratrskou spolupráci s vašimi kněžími a také o křesťanské přijetí těch, kteří se z kněžské služby rozhodli odejít. I oni k církevnímu společenství pevně patří.

+ biskup Martin

ODVOZ POTRAVINOVÉ SBÍRKY DO CHARITY (29.11.2023)

1 | 2 >>

Výročí posvěcení farního kostela v Kunčicích p/O. a žehnání barokové Křížové cesty (29.10.2023)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

POUŤ RODIN DO BAZILIKY PANNY MARIE VE FRÝDKU (7.10.2023)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mše sv. s otcem biskupem Martinem v bazilice Panny Marie ve Frýdku (2.9.2023)

1 | 2 | 3 | 4 >>

Svěcení kapličky Panny Marie na Žárách (13.8.2023)

1 | 2 | 3 | 4 >>

Svěcení interiéru farního kostela v Kunčicích p/O. a žehnání po restaurování oltáře sv. Josefa a sv. Barbory (23.7.2023)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Montáž po restaurování oltáře sv. Barbory a sv. Josefa ve farním kostele v Kunčicích p/O. (4.7.2023)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Montáž po restaurování Křížové cesty ve farním kostele v Kunčicích p/O. (4.7.2023)

Uložení ostatku sv. Prokopa ve filiálním kostele v Kunčicích pod Ondřejníkem (2.7.2023)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Předání ostatku sv. Prokopa, opata farnosti Kunčice pod Ondřejníkem (Praha, 15.6.2023)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

První svaté přijímání ve farnosti Čeladná (11.6.2023)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Nová socha Panny Marie Fatimské u kostela na Čeladné (13.6.2023)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pouť na Čeladné k sv. Janu Nepomuckému (14.5.2023)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výmalba interiéru farního kostela v Kunčicích p/O. a úklid (13.-18.3.2023)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Instalace a svěcení sochy sv. Josefa v kapli sester z Kongregace sv. Františka (19.3.20023)

Prapor pro farnost Čeladná - Ústí nad Orlicí

1 | 2 | 3 >>

SYMBOLIKA ZANESENÁ DO VYŠÍVANÉHO PRAPORU I
ZNAKU PRO FARNOST ČELADNÁ

Základem kompozice praporu jsou šesticípé hvězdy, symbol latinského slova „tacui“ (mlčel jsem). Figury zlatých hvězd jsou převzaty z celosvětově známé „hvězdné“ svatozáře mučedníka sv. Jana Nepomuckého, patrona kostela, farnosti a celé obce Čeladná, které se podle legendy objevily ve Vltavě po jeho utonutí. Modrá barva praporu evokuje (hvězdnou) oblohu, je také symbolem místní řeky Čeladenky, a zaroveň svatojánským atributem vody, která vedle hvězd znamena také „mlčení“. Stříbrné vlny jsou symbolem řeky Vltavy, do které bylo mrtvé tělo sv. Jana vhozeno a zaroveň symbolizuje bouře dějiny naší vlasti. Nadpis SVATÝ JANE NEPOMUCKÝ, ORODUJ ZA NÁS vyjadřuje naděje – je to jedné ze tří hlavních křesťanských cnosti vedle víry a lásky. Na okraji praporu se nacházejí rok narození a úmrtí Národního světce. Zlatá koula na žerdi znamená, že nikdy se nemáme stát jeden druhému galejnickou koulí, která zbavuje svobody, ale šperkem, který vyjadřuje lásku a svobodu, které patří k sobě. Stuha – na její čelní straně je úmístněn nazev farnosti a datum požehnání praporu, na zadní barvy české státnosti (bílá, která značí čistotu, červená krev prolitou za svobodu vlasti a modrá bezmračnou oblohu).

otec Mariusz

ZEMŘEL PRVNÍ BISKUP OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE

MONS. FARNTIŠEK VÁCLAV LOBKOWICZ OPraem

Ve čtvrtek 17. února 2022 ve věku 74 let zemřel biskup ostravsko-opavské diecéze MONS. FRANTIŠEK VÁCLAV LOBKOWICZ OPraem. Na věčnost byl povolán zaopatřen svátostmi v Městské nemocnici v Ostravě, kde byl krátce hospitalizován. V čele diecéze stál od jejího založení v roce 1996.

REQUIESCAT IN PACE

 

Parte bp. Františka V. Lobkowicze

Slovo od bp. Martina k úmrtí biskupa Františka Václava

PAMĚŤ NÁRODA

Vážení otcové,

organizace Post Bellum je hlavním garantem projektu Paměť národa dokumentující utrpení a křivdy v období druhé světové války a komunistické totoality.

Dopis je prostřednictvím ČBK směřován na vás kněze a prostřednictvím vás také na vaše farníky.

S přáním požehnaného dne!

Pavel Ramík

kancléř Biskupství ostravsko-opavského

POST-BELLUM (oslovující dopis)