Naše farnost působí v obcích Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem.

Zajišťujeme pravidelné bohoslužby v těchto obcích. Dále nabízíme duchovní setkání nejenom pro členy naší obce a věřící, ale pro všechny, kteří potřebují podat pomocnou ruku.

Přijďte mezi nás, rádi vás mezi sebou přivítáme.

 

K udílení svátosti pomazání ne­mocných, k vyřizování křtu, svatby, pohřbu a v jakýchkoliv jiných záleži­tostech se můžete kontakto­vat telefonicky nebo e-mailem.

Předpověď počasí

ČELADNÁ - FARNÍ KOSTEL

BOHOSLUŽBY

V LETNÍM OBDOBÍ 2019

farní kostel Čeladná - Út, St, Čt a So v 18.00 h., Ne 8.00 h.

farní kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Pá v 18.00 h., Ne 9.30 h.

"Ruský" kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Ne 10.45 h.

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Čeladné
IZOLACE PROTI VLHKOSTI V GRANTOVÉM ŘIZENÍ PODPORA REGIONU

Realizace projektu podporuje Nadace ČEZ

P  O  Z  V  Á  N  Í

NA  POUŤ

DĚKANÁTU  MÍSTEK

K  PANNĚ  MARII  FRÝDECKÉ

 

za nová kněžská a řeholní povolání

a za obnovu křesťanských rodin

 

S O B O T A   04.  K V Ě T N A  2019

 

Program:           

16:00 hod.: Modlitba sv. růžence (farnost Frýdlant n. Ostravicí.)

17:00 hod.: Adorace NSO (farnost Kozlovice)

18:00 hod.: Koncelebrovaná mše sv. (Mons. Mgr. Martin David z kněžími děkanátu
                    místeckého)

 

„Budeme mít tolik kněží, kolik si jich vymodlíme“

(Antonín Cyril Stojan, služebník Boží)

 

   Na společné setkání se těší

P. Dariuš  Jendřejski, místoděkan

SBÍRKA PRO PAŘÍŽSKÉ ARCIBISKUPSTVÍ NA OBNOVU VYHOŘELÉ KATEDRÁLY NOTRE-DAME

Ničivý požar, který v pondělí 15. dubna zachvátil pařížskou katedrálu Notre-Dame, způsobil nejen nevyčislitelné kulturní, umělecké a civilizační ztráty, ale byl tak vážně poničen jeden ze symbolů křest'anské víry francouzského lidu i celého západního křest'anství. Česká biskupská konference se proto rozhodla vyhlasit sbírku jako gesto pomoci francouzské katolické církvi.

 • Číslo konta sbírky na opravu katedrály Notre-Dame v Paříži: 5304779730/2700
 • Variabilní symbol: 910770
 • Dary jsou odečitatelné od základu daně z přijmu a darcům bude na vyžádání vystaveno potvrení ( ekonomicke@cirkev.cz )

Tiskové středisko ČBK

Sobota 6. července 2019 - 18.00 hodin - farní kostel na ČELADNÉ

Vstupné: 350 Kč

Předprodej vstupenek od 20.5.2019 v Turistickém informačním centrum a
na Obecním úřadě v Čeladné

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

Ekonomická rada farnosti Kunčice pod Ondřejníkem na svém zasedání v pátek 15. února schvalila pořízení nových lavic do farního kostela sv. Maří Magdaelény v Kunčicích pod Ondřejníkem. Odhadová cena představuje částku kolem 600.000,-Kč. Obec na tento cíl v roce 2018 schvalila 250.000,-Kč. Zbývající částka je už na samotné farnosti.

Kdo by chtěl podpořit sponzorským darem tento projekt budeme rádi. Potvrzení o daru pro Finanční úřad Vám pošleme a předem už děkujeme !

otec Mariusz

 

číslo účtu: 8842361001/5500

1989 - 2019

SV. ANEŽKA PŘEMYSLOVNÁ

/.../ V letošním roce, si budeme připomínat třicáté výročí od chvíle, kdy papež sv. Jan Pavel II., blahé pamětí, ve vatikánské Bazilice sv. Petra slavnostně prohlásil Anežku Přemyslovnou za svatou. Stalo se tak 12. listopadu 1989 a za několik dnů poté se v naší zemi zhroutila komunistická diktatura /.../. Církev v naší vlasti si chce připomenout onen rok a připravit se na něj, ale nejenom to. Myslíme si, že osobnost svaté Anežky České se netýká pouze jedné kapitoly českých středověkých dějin a listopadových událostí roku 1989. Jsme přesvědčení o tom, že svatá Anežka je velmi blízká také dnešnímu člověku /.../. Proto jsme založili internetové stránky www.svanezkaceska.cz, aby se staly jakousi informační platformou pro všechno, co souvisí se svatou Anežkou /.../, a tím abychom ji dovolili vstoupit do našich životů, aby nás doprovázela na naší životní pouti; a abychom s její pomoci št'astně dosáhli nebeského království.

Nad projektem převzali záštitu:

J.Em. Dominik kard. Duka OP

arcibiskup pražský a primas český

Mons. prof. PhDr. Petr Pit'ha, DrSc., Dr. h. c.

probošt Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském

J.M. Mgr. PharmDr. Josef Šedivý O.Cr.

generál a velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou

Biskupové českých a moravských diecézí vyzývají ke společné národní pouti do Říma. V roce 1989 papež sv. Jan Pavel II. svatořečil v Římě svatou Anežku Českou za osobní přítomnosti 10.000 věřících z Československa a krajanů, žijících v exilu. V listopadu letošního roku bude naše katolická církev znovu putovat společně do Říma, abychom poděkovali za dar svobody a prosili za duchovní obrodu naší země i s přímluvou sv. Anežky České.

Ostravsko-opavská diecéze připravuje Diecézní pouť do Říma ve spolupráci s CK Palomino ve dnech od 10. do 16. listopadu 2019. Cena autobusového zájezdu je 12.900 Kč. Do 30. dubna se lze přihlásit.

PROGRAM POUTI ZDE

"Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí"

Panno Maria Fatimská, oroduj za naši drahou vlast.
Panno Maria Fatimská, vypros svatost našim kněžím.
Panno Maria Fatimská, provázej a inspiruj ty, kteří nám vládnou.
Panno Maria Fatimská, pomáhej nám odporovat pokušením.
Panno Maria Fatimská, poskytni pomoc těm, kteří jsou nám drazí.
Panno Maria Fatimská, uchraň nás od nebezpečí terorismu.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k naší prvotní horlivosti.
Panno Maria Fatimská, vypros nám odpuštění mnohých hříchů.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k následování Tvého Syna.
Panno Maria Fatimská, vypros dar pokoje pro celý svět.

MODLITBA ZA DĚTI

Svatá Panno, naše drahá Matko, pro svou něžnou lásku k dítěti Ježíšovi vezmi během školního roku pod svou ochranu děti naší farnosti a obce. Neprosím jen o jejich tělesné zdraví, ale myslím i na jejich čisté, neposkvrněné duše. Ochraňuj je před vlivem špatného prostředí, ať si uchovají nevinná, neposkvrněná srdce. Dej, ať ti, kterým je svěřena péče o jejich život, si uvědomují svou nesmírnou odpovědnost za jejich výchovu. Ať si uvědomí, že dětská duše je vzácný poklad, pro který je třeba se obětovat, který si vyžaduje mnoho námahy a lásky. Nakonec tě, drahá Matko, prosím, aby tyto děti vešly jednou do nebe. AMEN.

MODLITBA SV. JANA PAVLA II. ZA MLADÉ LIDI,

KTEŘÍ HLEDAJÍ SVÉ POVOLÁNÍ
 
Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství,
ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“
a šli cestou svatosti.
Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu být
v dnešním světě svědky moci tvé lásky.
Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti,
aby byli schopni odhalit plnou pravdu
o sobě a o svém povolání.
Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku,
dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu,
aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti,
která obnovuje a zachraňuje.
Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,
spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu,
ty, která jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci,
podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství,
aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem
odpovědět velkomyslně na Pánovo volání. 
Amen.

Papež Lev XIII. (1810-1903) nařidil po tiché mši sv. modlitbu k archandělovi Michaelovi, aby svrhl do pekel zlého ducha. Při promluvě k Regina coeli 24. dubna 1994 vyzval papež sv. Jan Pavel II. (1920-2005) své poslucháče, aby nikdy nezapominali modlit se tuto prosbu ke Knížeti nebeských vojsk.

MODLITBA K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU

Dítě Ježíši, utíkám se k tobě a na přímluvu tvé svaté Matky tě prosím,
pomoz mi v této mé potřebě ... (možno konkrétně vyjádřit),
neboť věřím, že mi můžeš pomoci.
Pevně důvěřuji, že obdržím tvou svatou milost.
Miluji tě celým svým srdcem a ze všech sil své duše.
Upřímně se kaji za všechny své hříchy a prosím tě, dobrý Ježíši,
abys mi dal sílu nad nimi zvítězit.
Dávám si předsevzetí, že tě nikdy nezraním a odevzdávám se ti,
ochoten raději trpět než ti působit bolest.
Od nynějška ti chci věrně sloužit a z lásky k tobě chci milovat i bližního jako sebe.
Všemohoucí Dítě, Pane Ježíši, znovu tě prosím,
abys mi pomohl v této mé záležitosti ... (možno vyjádřit).
Daruj mi milost, abych tě navěky vlastnil spolu s Marií a Josefem
a abych se ti spolu s anděly klaněl v nebi. Amen.

 

PAPEŽ FRANTIŠEK

Svatý otec František sleduje s osobní účastí humanitární drama lidí, kteří se stali obět'mi bezprecedentního násili a opakuje„Bůh pokoje dává každému (do srdce) autentickou touhu po dialogu a smíření. Nad násilím nezvítězíme dalším násilím. Násilí může být přemoženo pouze mírem! Modleme se v tichosti a prosme o mír; všichni, v tichosti ...  Maria, Královno pokoje, oroduj za nás!

 

2018
 
 1. Posleství papeže Františka k 51. Světovému dni míru 2018
 2. Posleství papeže Františka k Světovému dni migrantů a uprchlíků 2018
 3. Posleství papeže Františka ke Světovému dni nemocných 11. února 2018
 4. Poselstvi papeže Františka na postní dobu 2018
 5. Poselství papeže Františka ke Světovému dni mládeže 2018
 6. List papeže Františka k 55. Světovému dni modliteb za povolání
 7. Poselství Svatého otce Františka ke 2. Světovému dni chudých 2018
2019
 1. Posleství papeže Františka ke Světovému dni míru 2019
 2. Poselství papeže Františka k 27. Světovému dni nemocných 2019
 3. Poselství papeže Františka k postní době 2019