Pastorační rada farnosti

 

 

STANOVY FARNÍCH RAD V OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZI

 

DEKRET
FRANTIŠŠEK VÁCLAV LOBKOWICZ
biskup Ostravsko-opavský


po projednání s kn쾞skou radou

rozhodl:

Kažždá římskokatolická farnost Diecéze ostravsko-opavské má právo s platností od 1. 9. 1997 zřídit si ve smyslu kánonu 536 Kodexu kanonického práva a za podmínek specifikovaných ve stanovách

PASTORAČNÍ RADU FARNOSTI.
 

č.j. 2031/97 - V Ostravě 1. 9. 1997
Biskupství ostravsko-opavské, nám. Msgre Šrámka 4, 728 02 Ostrava 1


 

STANOVY
PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI
OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE

 

Kánon 1


§ 1. Kn쾞í a v pastorační práci v jim svěřených farnostech co nejvíce spolupracují s věřícími. Za tím účelem at' zakládají v souladu s kán. 536 § 1 CIC pastorační rady.

§ 2. Pastorační rada farnosti je společenstvím aktivních farníků, kterým ležží na srdci dobro farnosti. Jejím úkolem je pomáhat knězi v pastorační práci tím, žže se snažží vytvářet hezké vztahy mezi věřícími, pomáhá pod vedením kněze s pastoračními aktivitami ve farnosti a zvlᚹtě na sebe vezme starost o provádění oprav a údržžbu objektů farnosti tak, aby se kněz co nejvíce mohl věnovat duchovní práci.

§ 3. Pastorační rada podle kánonu 536 § 2 CIC má jen hlas poradní a vyvíjí svou činnost pod vedením faráře, který jediný je zodpovědný za farnost a pastorační radě předsedá. 
 

Kánon 2
 

§ 1. Členy farní pastorační rady jsou: 

  1. Vššichni kn쾞í a jáhni ustanovení ve farnosti.
  2. Věřící, kteří se podílejí na pastorační péči ve farnosti určitou služžbou, jako katecheté, animátoři skupin mládežže a jednotlivých společenství ve farnosti, akolyté a jiní.
  3. K nim pak přistupují dalšší farníci buď na základě jejich dobrovolné aktivity ve farnosti, nebo zvolení ve farním shromᾞdění, jmenovaní farářem, určení kombinací těchto kritérií nebo i jiným způsobem, který se jeví v podmínkách dané farnosti jako nejvhodnější.


§ 2. Počet členů pastorační rady můžže být podle aktuální potřeby a zájmu farníků o spolupráci ve farnosti kdykoli rozššířen.

§ 3. Členem pastorační rady nemůže být věřící stiřžený kanonickým trestem, který vynesla nebo deklarovala církevní autorita.

§ 4. Člena, který naruščuje práci pastorační rady nebo kazí její dobré jméno, můžže farář z rady vyloučit. Doporučuje se, aby předtím vyslechl názor ostatních členů rady. Stejně můžže farář zbavit farníka, který si neplní své povinnosti, služžby ve farním společenství, čímž ztrácí i členství v radě.

§ 5. Kterýkoli člen se smí z rozumného důvodu vzdát členství v radě. Člen zastávající služžbu ve farnosti až poté, kdy přestal služžbu zastávat. Kdo se z rozumného důvodu vzdal jen služžby, ale chce být nápomocen pastorační radě, smí se souhlasem faráře členem rady zůstat.

§ 6. Jednou do roka se ve farnosti uskuteční slavnostní zasedání pastorační rady, na němž se vyhotoví listina aktuálních členů pastorační rady s datem a jejich podpisy, která se bude uchovávat ve farním archivu. 
 

Kánon 3
 

§ 1. Pastorační radu svolává farář podle vlastního uvើení, nejméně vššak jednou v roce, a předsedá jí. Na zasedání pastorační rady smí být přizváni i jiní farníci, jejichž názor na projednávané téma je užžitečné si vyslechnout. 

§ 2. Doporučuje se vyhotovit stručný zápis z jednání rady a uchovávat ho ve farním archivu. Zároveň se doporučuje s ním seznámit ostatní věřící prostřednictvím farní nástěnky nebo jiným vhodným způsobem.
 

Kánon 4
 

§ 1. Pastorační rada zaniká

  1. jestliže farář ve farnosti pozbude svůj úřad;
  2. rozpušštěním farářem po předchozím souhlasu diecézního biskupa nebo samým diecézním biskupem, jestliže se její působení stalo pastoračně neúčinné nebo šškodlivé.


§ 2. Termín a podmínky obnovení pastorační rady zaniklé podle kán. 4 § 1 č. 2 o stanoví diecézní biskup po poradě s farářem. 
 

Kánon 5
 

Nový farář farnosti můžže pastorační radu svého předchůdce převzít a potvrdit, nebo v průběhu jednoho roku vytvoří radu novou.
 

Kánon 6
 

Administrátor farnosti má vůči pastorační radě farnosti stejná práva a povinnosti jako farář a administrátor diecéze jako diecézní biskup.
 

Kánon 7
 

Tyto stanovy jsou platné do odvolání. Jakoukoliv změnu můžže uskutečnit jen diecézní biskup po poradě s kn잾skou radou.
 V Ostravě 1. září 1997 
+ František Václav Lobkowicz
biskup ostravsko-opavský