Farní kostel v Čeladné

 

Několik slov o životě sv. Jana Nepomuckého,
patrona naší farnosti

 

Původním jménem Johánek z Pomuku, syn panského uředníka a rychtáře. Janův život je poprvé doložen 20.června 1369 - timto datum nese jeho opis papežské buly. Působil jako úředník při pražském arcibiskupství, stal se farářem u sv. Havla na Starém Městě. V létech 1383-1387 studuje právo na univerzitě v Padově. Do vlasti se vrátil v roce 1387 jako doktor církevního práva. V roce 1389 se stává kanovníkem vyšehradské kapituly a na konec zastává úřad generálního vikáře, tzn. že zstupoval pražského arcibiskupa.

 

 

V době Jan Nepomuckého byla v Čechách světská moc zastoupena králem Václavem IV. a moc církevní arcibiskupem Janem z Jenštejna. Tito dva muži vedli mezi sebou neustálý spor, který vyvrcholil roku 1393, kdy arcibiskup jmenoval nového Kladrubského opata. Král Václav IV. se zabýval myšlenkou zřízení nového biskupství v západních Čechách, aby oslabil moc pražského arcibiskupa, a chtěl použít do tohoto cíle bohaté statky opatství v Kladrubech, proto dal arcibiskupa i jeho čtyři úředníky zatknout. Arcibiskupovi Janovi z Jenštejna se podařilo uprchnout, avšak zbýle úředníky nechal král mučit. Pak si uvědomil možné důsledky své prchlivosti a uředníky nechal propustit, ale bohužel Jan Nepomucký již byl mrtev. Král nechal Jana odnest na Karlův most a hodit do vody. Jeho tělo bylo nalezeno a pohřbeno až po měsíci. Mezi léty 1396-1416 bylo tělo Jana přeneseno a uloženo do katedrály sv. Víta v Praze.

použitá literatura: J. Urban, F. Kafka, J. Royt, Kronika Českých zemi

 

 

SVATOŘEČENÍ JANA NEPOMUCKÉHO

 

 

V ŘÍMĚ

 

Dne 19. března 1729 podepsalo 36 kardinálů po papeži Benediktu XIII. bulu Christus Dominus a tím byl Jan Nepomucký přijat do počtu svatých. Slavná mše svatá byla sloužena v Bazilice sv. Jana Lateránského v Římě. Tím bylo završeno mnohaleté úsilí církevních a světských hodnostářů. V roce 1715 vznikl při pražském arcibiskupství beatifikační komise. Dalším krokem bylo v roce 1719 otevření hrobu ve Svatovítské katedrále, při němž byl nalezen kousek hmoty, považovaný za dochovaný světcův jazyk. Vlastní šetření pak probíhalo v papežské kurii v Římě a výsledkem bylo blahoslavení Jana v roce 1721 a pak svtořečení v roce 1729.

 

V ČECHÁCH

 

Půl roku po slavnosti v Římě připomenula svatořečení 8 denní slavnost v Praze, která probíhala na dvouch místech, v katedrále sv. Víta a na Karlově mostě. Oslavy představují jednu z největších masových slavností českého baroka. Věhlas sv. Jana Nepomuckého překročil hranice Českého království. Charakteristické sochy zdobí mosty v Bavorsku, Rakousku, v řadě italských měst, Španělsku, Polsku, Belgii a Jižní Americe.

použitá literatura: J. Urban, F. Kafka, J. Royt, Kronika Českých zemi

 

 

VYSVĚCENÍ KOSTELA NA ČELADNÉ

 

 

Tak jako arcibiskupský úřad přijímá a prohlašuje zprávu pana děkana, tak nařizuje a ustanovuje, aby přiložená listina (instrument) svěcení místního kostela na Čeladné, která má být uchována v archivu téhož kostela, byla vydána kaplanovi daného místa a aby si je opis uchoval pro děkanátní akta.

 

Rozhodnutí v arcibiskupské kurii v Olomouci 8. června 1789.

 

Nejctihodnější arcibiskupská konzistoř dává pokorně na vědomi důstojnému a váženému pánu Ignáci Uhlářovi, misteckému děkanovi, aby s církevním schválením převzal a požehnal kostel, hřbitov a kříž v Čeladné.

 

Arcibiskupství úředně pověřuje pana děkana, aby vykonal obřad svěcení kostela v Čeladné a zařadil tuto slavnost na neděli po oktávu svatého Jana Křtitele. A zaroven požehnal hřbitov a kříž, který patří kostelu; přečetl náš list a den požehnání tohoto kostela zaznamenal.

 

Olomoucký dekret arcibiskupské kurie ze dne 23. dubna 1789.