Naše farnost působí v obcích Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem.

Zajišťujeme pravidelné bohoslužby v těchto obcích. Dále nabízíme duchovní setkání nejenom pro členy naší obce a věřící, ale pro všechny, kteří potřebují podat pomocnou ruku.

Přijďte mezi nás, rádi vás mezi sebou přivítáme.

 

K udílení svátosti pomazání ne­mocných, k vyřizování křtu, svatby, pohřbu a v jakýchkoliv jiných záleži­tostech se můžete kontakto­vat telefonicky nebo e-mailem.

Předpověď počasí

BOHOSLUŽBY

V ZIMNÍM OBDOBÍ 2021 / 2022

farní kostel na Čeladné - Út, St, Čt a So v 17.00h., Ne 8.00h.

farní kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Pá v 16.15h., Ne 9.30h.

"Ruský" kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Ne 10.45h.

ZVONĚNÍ NA KOSTELE V ČELADNÉ:

 

1. Denně 7.00, 12.00 a 18.00 hod. (Anděl Páně) - 3 min.

2. Pátek v 15.00 hod. (hodina Božího milosrdenství) - 3 min.

3. Sobota v 20.00 hod. (hodina zasvěcení Matce Boží) - 3 min.

4. Út, St, Čt, So 16.45 hod., Ne 7.45 hod. (svolává na mši sv.) - 3 min.

5. Svatby a pohřby v kostele - 3 min.

ČELADNÁ - FARNÍ KOSTEL

SVATOJÁNSKÝ RELIKVIÁŘ
V KOSTELE NA ČELADNÉ

RELIKVIÁŘE, tj. schránky na ostatky svatých, jsou velmi cennými klenoty ve vybavení chrámů a kostelů. /.../ Od konce 4. století zvyk ukládání ostatků svatých se začal na Východě, a pak přešel postupně i do západní Evropy. Relikviáře byly zhotovány ze vzácných materiálů, jak zlato, stříbro, křišťal od podoby medailonků, monstrance až k podobě rakve, skříně nebo lidské postavy či její části.

Vybráno z časopisu JOHÁNEK č. 8 / říjen 2020 (Marie Bílková, Svatojánské relikviáře v pražských kostelích a v kostele v Nepomuku)

INFORMACE K PROTOKORONAVIROVÝM OPATŘENÍ

 

kostelích platí zpřísněna opatření Ministerstva zdravotnictví v bojí proti pandemii.

 1. Před vstupem do kostelů si osoby dezinfikují ruce.
 2. Osoby v lavicích vzdálené od sebe na 1,5 metru, pokud se nejedna o členy domácnosti.
 3. Pří bohoslužbách nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje.
 4. Z hygenických důvodů přijímat sv. přijímání na ruku.
 5. Povinnost chránit dýchací cesty zdravotnickou rouškou, respirátorem FFP2, nebo FFP3 ve všech vnitřních prostorách kostelů.
 6. Pro akce kulturního charakteru v církví (mimo bohoslužby) np. koncerty platí, že testy už se neuznávají a účastník musí mít dokončené očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci Covid-19.

Naléhavě vás žádáme, abyste tato opatření dodržovali !

DUCHOVNÍ PŘIJÍMÁNÍ

 
Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší.
 
Podle učení církve „duchovní přijímání“ je skutečným osobním setkáním s Ježíšem, neboť působí milost, kterou svátost eucharistie dává, bez vlastního – fyzického – přijímání této svátosti.
 
Jako alternativu k „duchovnímu přijímání“ lze využít modlitbu z kancionálu č.042.

Přehled vysílaných katolických bohoslužeb

ZDE

POZOR !!

Mešní úmysly na rok 2022 ve farnosti Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem je možné zapisovat v sákristii po bohoslužbách.

otec Mariusz

MODLITBA ZA PRŮBĚH SYNODY 2021-2023

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,

shromážděni ve tvém jménu.

Provázej nás Ty sám,

vstup do našich srdcí

a vytvoř si v nich domov.

Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,

uč nás, jak na ní vytrvat.

Jsme zde s přetěžkým břemenem

svých slabostí a hříchů.

Nedopusť, abychom propadli zmatku,

nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,

nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,

abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,

abychom nesešli z cesty pravdy

a neodchýlili se od toho, co je správné.

To vše žádáme od tebe,

jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,

a ve společenství s Otcem i Synem

na věky věků. Amen.

-------------------------------------------------------------------------

SYNODA 2021 - 2023

 1. Logo synody - ZDE
 2. Vademecum k synodě a synodalitě - ZDE
 3. Přípravný dokument synody - ZDE
 4. Témata a otázky pro setkání v pracovních skupinkách - ZDE 

(Převzato z webu: cirkev.cz a doo.cz)

BIŘMOVÁNÍ 2022

VE FARNOSTI ČELADNÁ A KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

Setkání pro biřmovance proběhne
na faře v Kunčicích pod Ondřejníkem
v pondělí 24. ledna 2022 v 18:00h.

Ve svátosti biřmování nabízí Bůh dospívajícím a dospělým pomoc. Žadatel musí být pokřtěný. Je to svátost, která vyžaduje osobní zralost a osobní rozhodnutí. Biřmování se uděluje jen jednou za život. Kandidát vybíra si nové jméno některého svatého jako svého patrona. Tuto svátost uděluje biskup.

-------------------------------------------------------------

Do května 2022 na první čtvrtky v měsíci ve farním kostele na Čeladné při večerní bohoslužbách jsou tematické promluvy o "biřmování", které mají farnost Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem duchovně připravit na přijetí této svatosti. Na první čtvrtkové mše sv. jste srdečně zváni !

otec Mariusz

SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH

Na Svátek Panny Marie Lurdské 11. února 2022 slavíme SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH. Pro zájemce nad 60 let a nemocné ve farnosti Čeladná v sobotu 12. a v neděli 13. února, a ve farnosti Kunčice pod Ondřejníkem v pátek 11. a v neděli 13. února při bohoslužbách se bude udílet svátost pomazání nemocných. Od neděle 30. ledna budou v kostelích přihlášky k této svátosti.

otec Mariusz

SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD
VE FARNOSTI ČELADNÁ

SETKÁNÍ NA FAŘE

Za dodržení hygenických opatření !

SOBOTA 12. ÚNORA V 14.00H.

FARNÍ MINIKAVÁRNA

SETKÁNÍ NA FAŘE PO VELIKONOCÍCH

Za dodržení hygenických opatření !

 1. Ve farnosti Čeladná ve 3. neděle po mši sv. v 8:00 hod.
 2. Ve farnosti Kunčicíce pod Ondřejníkem ve 3. neděle po bohoslužbě v 9:30 hod.

Jste srdečně zváni na chvíli posezení u kávy nebo čaje

SPOLEČENSTVÍ MODLÍCÍCH SE MATEK

Hnutí, které vytváří nepřetržitý proud modliteb za děti

I v našich farnostech se scházíme ke společné modlitbě za naše, a nejen naše děti, jelikož jsme si vědomy našich omezených možností při výchově. Proto panuje mezi námi přísná zásada mlčenlivosti. O problémech, jež si svěřujeme při setkání, se nesmí mluvit nikde venku.

Základní zásady společenství:

 • Neradit: skrze společnou modlitbu hledáme Boží řešení konkrétního problému.
 • Nepomlouvat: učíme se milosrdenství vůči bližnímu i tak, že nemluvíme o špatných vlastnostech druhých lidí.
 • Nevynášet: důvěrné věci, o kterých mluví matky na našich setkáních, nikde jinde nevyprávíme.

V současné době se schází dvě společenství - jedno ve farnosti Čeladná a jedno ve farnosti Kunčice pod Ondřejníkem.

Ve farnosti  Čeladná společenství se schází v zímě na faře jednou za 14 dní v úterý v 18.00 hod. V letním období doma u p. Ing. Jany Golové. Kontakt: p. Ing. Jana Golová - 725 653 640.

Ve farnosti Kunčice pod Ondřejníkem skupinka se schází každý týden v čtvrtek v 17.00 hod na místní faře. Kontakt: p. Ing. Kateřina Michálková - 777 061 221.

Pokud Vás Modlitby matek oslovily, jste srdečně zvní !

ZKOUŠKA MALÉ SCHOLY VE FARNOSTI ČELADNÁ
PO DOBU PANDEMIE - NENÍ!

FINANČNÍ POMOC

 

ČELADNÁ (FARNÍ KOSTEL) - OPRAVA RÁMU A RENOVACE ZÁMECKÉHO BROKÁTU NIKY HLAVNÍHO OBRAZU

Proč se musí opravit rám a renovovat zámecký brokát niky hlavního obrazu? Rám pozadí oltáře je celkově ztmavlý s přemalbami. Dřevo je rozpraskané. Záclony jsou značně mechanicky poškozený. Ozdobná dřevořezba na rámu je přetřená, rozpraskaná a celkově ztmavlá. Vnitřní výplň niky za sochou sv. Jana Nepomuckého tvoří ve třech horizontálních pásech přes sebe přeložené papíry s motivem Prahy – Karlova mostu. Obraz byl namalován na kartonu v 30. letech 20. století. Protože papír je nízké kvality nebude se přistupovat k jejímu restaurování. Na základě prohlídky pozadí byl objeven originální červený zámecký brokát, který po renovaci bude zpět instalován za sochou. Cena restaurování bude činit 320.000,-Kč. Předpokládaný termín ukončení restaurování je na konec dubna 2022.

 

PŘED RESTAUROVÁNÍ

PO RESTAUROVÁNÍ

-----------------------------------------------------------

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM - OPRAVY OMÍTKY A VÝMALBA INTERIÉRU FARNÍHO KOSTELA

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM - RESTAUROVÁNÍ OLTÁŘE SV. BARBORY A SV. JOSEFA

Proč se musí oltář sv. Barbory a sv. Josefa opravit? Oltář je ztmavlý a poškozený dřevokazným hmyzem. Polychromie jsou narušené. Svatostánek je rozpadlý a schází mu zadní krytí. Na oltáři jsou ulámané části dřevořezeb. Menza je seříznuta. RESTAURÁTORSKÉ ČINNOSTI 2021-2023: Oltář bude asanován a petrifikován. Povrch zbaven depozitů, vosků, lakových zákalů. Jednotlivé částí architektury budou sesazeny, slepeny, protmeleny a sceleny retuší. Dřevořezby sesazeny a slepeny. Zlacení bude zbaveno sekundárních vrstev bronzů, vyčištěno a vyleštěno. Úbytky budou vytmeleny, vyhlazeny a doplněny plátkovým zlatem. Bude doplnění zadního krytí svatostánku a vnitřního brokátování. Obrazy budou pročištěné a zebezpečené ochranným damarový lakem s voskem. Provede se jejích retuše. Pak proběhne instalace oltáře na původní místo. Cena odstranění, restaurování a instalace oltáře bude činit 350.900,-Kč. Předpokládaný termín ukončení prác – konec června 2023.

---------------------------------------------------------------------------------------

Ve zpravě pro přijemce prosím napište:

RENOVACE (Čeladná) nebo

VÝMALBA nebo RESTAUROVÁNÍ (Kunčice p.O.)

 

Číslo bankovního účtu:

 1. Farnost Čeladná: 8842273001/5500
 2. Farnost Kunčice p. O.: 8842361001/5500

 

PRO ZÁJEMCE VYDÁME POTVRZENÍ PRO FINANČNÍ ÚŘAD

 

MOCKRÁT DĚKUJEME !

 

otec Mariusz, otec Slávek a

Ekonomické rady farnosti na Čeladné a

v Kunčicích pod Ondřejníkem

ROZSVIŤ SVĚTLO VDĚČNOSTI V KOSTELE NA ČELADNÉ !

U oltáře Panny Marie je umístěný stojan, kde můžete rozsvítit SVĚTLO VDĚČNOSTI, které symbolizuje přítomnost samotného Krista, je také výrazem naší pohotovosti a věrnosti před Hospodinem. Zároveň připomíná, že měli bychom Ježíši děkovat za vše, co máme, hlavně za jeho požehnání a ochranu.

MONS. JAN GRAUBNER, PŘEDSEDA ČBK:
APEL DO VĚŘÍCÍCH

Počty nakažených Covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým.

Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.

Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.

Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí dobře prožitý Advent i svátky Narození Páně.

+Jan Graubner, předseda ČBK

(Zdroj: Tiskové středisko ČBK)

V DOBĚ PANDEMIE SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
NA RUKU NEBO DO ÚST?

"Svatý Cyril Jeruzalémsky, biskup a učitel církve 4. století, říká: ´Přistupuj k přijímání, když jsi učinil levou rukou trůn pravě tak, že bude moci přijmout Krále.´ Jinde se píše, že se dlaně mohou položit přes sebe ve tvaru kříže a z té horní vytvořit obětní misku, do které je Kristovo tělo položeno. Tou spodní rukou pak Kristovo Tělo uchopím a vložím do úst. Lidé, kteří pro přijetí Krista nemají obě ruce volné (například proto, že se potřebují opírat o hůlku), nemohou na ruku přijímat. Roušku je potřeba si sundat ještě předtím, než mi kněz Kristovo Tělo na ruku podá. Eucharistii nikam v dlani neodnáším, ale přijmu ji bezprostředně poté, co mi ji kněz podá. Tak jako kněz počivě dbá, aby v misce nezůstaly drobečky proměného Těla, je třeba, aby i věřící po přijímání zkontrolovali své dlaně, jestli tam nezůstal malý úlomek. Pokud ano, pak je třeba ho nabrat konečkem prstu a také přijmout. I na ruku je možné přijímat s hlubokou úctou a zbožností, jako to dělali křesťané v prvních generacích, kteří rozhodně nebyli méně zbožní."

Z katechezí biskupa Martina Davida

Zdroj: Diecézní časopis "OKNO" 10/2020

MODLITBA O ZASTAVENÍ PANDEMIÍ KORONAVIRU

 

Naší Biskupové vyzývají, abychom se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19  Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Proto využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby v době nouzového stavu v naší vlasti - připomínaji hierarchové. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás! [1]

 

Mons. Jan Graubner

Mons. Jan Vokál

Mons. Jan Baxant

Mons. Martin David

 

Olomouc, 7. října 2020

 

[1] autoři modlitby: kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco, předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí (www.cirkev.cz,  12.3.2020)

 

Zdroj: www.cirkev.cz

"Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí"

Panno Maria Fatimská, oroduj za naši drahou vlast.
Panno Maria Fatimská, vypros svatost našim kněžím.
Panno Maria Fatimská, provázej a inspiruj ty, kteří nám vládnou.
Panno Maria Fatimská, pomáhej nám odporovat pokušením.
Panno Maria Fatimská, poskytni pomoc těm, kteří jsou nám drazí.
Panno Maria Fatimská, uchraň nás od nebezpečí terorismu.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k naší prvotní horlivosti.
Panno Maria Fatimská, vypros nám odpuštění mnohých hříchů.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k následování Tvého Syna.
Panno Maria Fatimská, vypros dar pokoje pro celý svět.

MODLITBA ZA DĚTI

Svatá Panno, naše drahá Matko, pro svou něžnou lásku k dítěti Ježíšovi vezmi během školního roku pod svou ochranu děti naší farnosti a obce. Neprosím jen o jejich tělesné zdraví, ale myslím i na jejich čisté, neposkvrněné duše. Ochraňuj je před vlivem špatného prostředí, ať si uchovají nevinná, neposkvrněná srdce. Dej, ať ti, kterým je svěřena péče o jejich život, si uvědomují svou nesmírnou odpovědnost za jejich výchovu. Ať si uvědomí, že dětská duše je vzácný poklad, pro který je třeba se obětovat, který si vyžaduje mnoho námahy a lásky. Nakonec tě, drahá Matko, prosím, aby tyto děti vešly jednou do nebe. AMEN.

MODLITBA SV. JANA PAVLA II. ZA MLADÉ LIDI,

 
Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství,
ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“
a šli cestou svatosti.
Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu být
v dnešním světě svědky moci tvé lásky.
Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti,
aby byli schopni odhalit plnou pravdu
o sobě a o svém povolání.
Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku,
dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu,
aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti,
která obnovuje a zachraňuje.
Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,
spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu,
ty, která jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci,
podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství,
aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem
odpovědět velkomyslně na Pánovo volání. 
Amen.

MODLITBA K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU

Dítě Ježíši, utíkám se k tobě a na přímluvu tvé svaté Matky tě prosím,
pomoz mi v této mé potřebě ... (možno konkrétně vyjádřit),
neboť věřím, že mi můžeš pomoci.
Pevně důvěřuji, že obdržím tvou svatou milost.
Miluji tě celým svým srdcem a ze všech sil své duše.
Upřímně se kaji za všechny své hříchy a prosím tě, dobrý Ježíši,
abys mi dal sílu nad nimi zvítězit.
Dávám si předsevzetí, že tě nikdy nezraním a odevzdávám se ti,
ochoten raději trpět než ti působit bolest.
Od nynějška ti chci věrně sloužit a z lásky k tobě chci milovat i bližního jako sebe.
Všemohoucí Dítě, Pane Ježíši, znovu tě prosím,
abys mi pomohl v této mé záležitosti ... (možno vyjádřit).
Daruj mi milost, abych tě navěky vlastnil spolu s Marií a Josefem
a abych se ti spolu s anděly klaněl v nebi. Amen.

PAPEŽ FRANTIŠEK

V době pandemii koronaviru tuto modlitbou svěřil Svatý otec František město Řím, Itálii a celý svět pod ochranu Panny Marie:

Maria,

ty záříš vždycky na naší cestě

jako znamení spásy a naděje.

Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných,

jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově

a zachovala svou víru pevnou.

Ty, Záchrano římského lidu,

víš čeho nám zapotřebí

a jsme si jisti, že se postaráš

aby se, jako v Káně Galilejské,

mohla navrátit radost a veselí

po této chvíli zkoušky.

Pomoz nám, Matko božské lásky,

abychom se připodobnili vůli Otce

a učinili to, co nám řekne Ježíš,

který vzal na sebe naše utrpení

a obtižil se našimi bolestmi

aby nás - skrze kříž - přivedl

k radosti vzkříšení. Amen.

 

Pod ochranu tvou se utíkáme,

svatá Boží Rodičko.

Neodmitej naše prosby v našich potřebách,

ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky.

Panno slavná a požehnaná !

Paní naše,

prostřednice naše,

orodovnice naše,

u Syna nám smilování vypros,

Synu svému nás doporuč,

k Synu svému nás doprovoď.

 Zdroj: www.cirkev.cz

 

2019
 1. Posleství papeže Františka ke Světovému dni míru 2019
 2. Poselství papeže Františka k 27. Světovému dni nemocných 2019
 3. Poselství papeže Františka k postní době 2019
 4. Posleství papeže Františka k 56 světovému dni modliteb za povolání 2019
 5. Posleství papeže Františka k 53 mezinárodnímu dni sdělovacích prostředků 2019
 6. Dopis papeže Františka Kněžím 2019
 7. Apoštolský list papeže Františka o významu a hodnotě jesliček 2019

 

2020

 1. Apoštolský list papeže Františka Aperuit Illis o stanovení neděle Božího slova 2020
 2. Poselaství papeže Františka k postní době 2020
 3. Poselství papeže Františka ke Světovému dni nemocných 2020
 4. Poselství papeže Františka k dni míru 2020
 5. Poselství papeže Františka k 54. k mezinárodnímu dni sdělovacích prostředků 2020
 6. Poselství papeže Františka k 57. Světovému dni modliteb za povolání 2020
 7. List papeže Františka všem věřícím k měsíci květnu 2020
 8. Poselství papeže Františka k Mezinárodnímu dní sester 2020
 9. Posleství papeže Františka k oslavám 6. Světového dne modliteb za peči o stvoření 2020
 10. Poselství papeže Františka k 4. Světovému dni chudých 2020
 
2021
 
 1. Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni mládeže 2021
 2. Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni migrantů a uprchlíku 2021
 3. Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni prarodičů a seniorů 2021
 4.  Posleství Svatého otce Františka k 55. Světovému dni sdělovacích prostředků 2021 
 5. Poselství Svatého otce Františka k 58. Světovému dnů modliteb za povolání 2021
 6. Poselství Svatého otce Františka k 29. Světovému dni nemocných 2021
 7. Poselství Svatého otce Františka k Postní době 2021
 8. Poselství Svatého otce Františka k Světovému dni míru 2021

 

2022

 

 1. Posleství papeže Františka k 55. Světovému dni míru 2022

ABP. JAN GRAUBNER, METROPOLITA MORAVSKÝ

MODLITBA ABP. JANA GRAUBENERA, METROPOLITY MORAVSKÉHO
V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.

Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.

Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí.

Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.

Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme,

že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků,

hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin,

nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád.

K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc.

Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře.

Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků.

Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy,

vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí,

chovali se jako páni světa a vládci stvoření,

upravovali si zákony i pravidla myšlení.

Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní,

a absolutní je už jen naše nabubřelé já.

Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.

 

Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení.

Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko.

Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši,

že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem.

Jiní prchají před válkou, která se vede proto,

aby měl někdo větší zisk, vliv a moc,

aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci.

Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem,

jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo

i bídu chudáků v rozvojových zemích.

Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost,

chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům,

práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů,

na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí,

protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu.

Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci,

milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit,

a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat.

Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme.

Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí

jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země

bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout.

 

Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání.

Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu.

Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě,

který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost.

Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství.

Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci.

Obrať nás a my se k tobě vrátíme.

Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa.

Vrať nám radost ze své ochrany

a bezbožné budeme učit tvým cestám,

svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu.

Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on,

když ze sebe nezištně milovat nedokážeme.

Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe,

nechat se vést moudrostí tvého slova,

aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království,

království spravedlnosti, lásky a pokoje.

Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme,

že nás, Bože, nezklameš. Amen.

 

Zdroj: Arcibiskupství olomoucké

2020

 1. Stanovisko České biskupské konference k očkování proti Covid-19 (XII-2020)
 2. Odpustky duším v očistci v době pandemie 2020
 3. Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení 27.10.2020
 4. Prohlášení ČBK - koronavírus 2020
 5. Výzva ČBK ohledně shromáždění osob - koronavírus 2020
 6. Slovo abp. Jana Graubnera ke krizovému opatření Vlády ČR z 15.3.2020
 7. List arcibiskupa olomouckého věřícím v době mimořádných opatření
 8. Poděkování všem pracovníkům Charit v diecézi
 9. Pozdrav k Velikonocům 2020
 10. Pastýřský list na Slavnost Nejsvětější Trojice

2021

 1. Pastýřský list k Vánocům 2021
 2. Pastýřský list pro 1. neděli adventní 2021
 3. Pastýřský list k zahájení synodální cesty 2021
 4. Výzva všmem farnostem MEK Budapešť 2021
 5. Prohlášení českých a moravských biskupů na ustupující pandemie v ČR 2021
 6. Pastýřský list k oslavě Velikonoc 2021
 7. Pastýřský list k nadcházející slavnosti Zvěstování Páně 2021
 8. Slovo arcibiskupa Jana ke zpřísněným opatřením 2021
 9. Pastýřský list v období přihlášek na školy 2021
 10. Slovo biskupů k 29. Světovému dni nemocných 2021

Nové vchodové závěsy pro farní kostel v Kunčicích p. O. (10.12.2021)

8.12.2021 - svěcení soukromé kapličky Svaté Rodiny na pozemku rodiny Oršulíkových z Čeladné

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

25.10.2021 Kunčice pod Ondřejníkem - Stěhování oltáře sv. Barbory a sv. Josefa a přemístění oltáře Panny Marie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Demontáž rámu a oltářního obrazu - Čeladná 27.9.2021

1 | 2 | 3 | 4 >>

PROHLÁŠENÍ ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE
K MANŽELSTVÍ STEJNOPOHLAVNÍCH PÁRŮ

Text prohlášení:

Redefinici manželství, tj. rozšíření instituce manželství na stejnopohlavní páry, považujeme za krok nesprávným směrem. Domníváme se, že není nutné reagovat na každou výzvu dnešní doby jejím ukotvením v legislativě. Jsme přesvědčeni, že existují smysluplnější řešení, spočívající např. v odlišném označení svazku stejnopohlavních párů. Uzákonění manželství těchto párů by s sebou přineslo i nárok na adopci dětí.

Tisíciletá zkušenost lidstva potvrzuje, že základem manželství je soužití muže a ženy. Je třeba mít na paměti, že manželství má hluboký smysl, který nespočívá pouze v obdarování se vzájemnou láskou, ale také v plození a výchově dětí, které zajišťují kontinuitu lidského rodu.

 

Čeští a moravští biskupové

Velehrad, 7. července 2021

PAMĚŤ NÁRODA

Vážení otcové,

organizace Post Bellum je hlavním garantem projektu Paměť národa dokumentující utrpení a křivdy v období druhé světové války a komunistické totoality.

Dopis je prostřednictvím ČBK směřován na vás kněze a prostřednictvím vás také na vaše farníky.

S přáním požehnaného dne!

Pavel Ramík

kancléř Biskupství ostravsko-opavského

POST-BELLUM (oslovující dopis)