Naše farnost působí v obcích Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem.

Zajišťujeme pravidelné bohoslužby v těchto obcích. Dále nabízíme duchovní setkání nejenom pro členy naší obce a věřící, ale pro všechny, kteří potřebují podat pomocnou ruku.

Přijďte mezi nás, rádi vás mezi sebou přivítáme.

 

K udílení svátosti pomazání ne­mocných, k vyřizování křtu, svatby, pohřbu a v jakýchkoliv jiných záleži­tostech se můžete kontakto­vat telefonicky nebo e-mailem.

Předpověď počasí

ČELADNÁ - FARNÍ KOSTEL

Kdy se rozezní zvony na kostele v Čeladné
PAMATUJME V MODLITBĚ:

1. Denně:

a) v 7.00 hod. za nakažené koronavirem

b) v 12.00 hod. za ochranu od nákazy obce a farnosti Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem

c) v 19.00 hod. hod. za celou naši vlast

2. V pátek v 15.00 hod. (hodina Božího milosrdenství) za zemřele na COVID-19

3. V sobotu v 20.00 hod. (Mariánská hodina) za personál v nemocnicích a za všechny, kteří bojují s pandemii

otec Mariusz, farář

BOHOSLUŽBY

V LETNÍM OBDOBÍ 2020

farní kostel na Čeladné - Út, St, Čt a So v 18.00 h., Ne 8.00 h.

farní kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Pá v 18.00 h., Ne 9.30 h.

"Ruský" kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Ne 10.45 h.

MONS. MGR. MARTIN DAVID,
APOŠTOLSKÝ ADMINISTRÁTOR
OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE

Mons. Martin David se v poledne 1. června 2020 stal apoštolským administrátorem ostravsko-opavské diecéze - sede plena et ad nutum Sanctae Sedis (ustanovený z rozhodnutí Svatého stolce v situaci, kdy je diecézní biskup v úřadu, ale který vykonává úřad pastýře jen s velkou námahou). Ke změně ve vedení biskupství došlo na základě dekretu Kongregace pro biskupy. Úřad i status sídelního biskupa nadále zůstávají biskupu Františku Václavu Lobkowiczovi, tímto jmenováním však z něj bylo sňato břemeno řízení diecéze.

Otče biskupe Martine farnost Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem přeje vám světlo Ducha Svatého

P O Z O R !!!

Od 8. června ruší se opatření, ve kterém věřící nad 70 let a děti se neúčastnili nedělní mše svaté. Od zítřka pokřtění v Římskokatolické církvi mají ZA POVINNÉ se fyzický ZÚČASTNIT v nedělních a svátečních bohoslužbách. VÝJIMKA stanoví: stáří lidé, těchotné ženy, lidé kteří se velmi bojí infekce, a také kteří pociťují příznaky onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, apod.), které DŮRAZNĚ ŽÁDÁME, aby se bohoslužeb NEÚČASTNILI, mají totiž možnost sledování živě mší sv. s našeho kostela prostřednictvím internetového spojení. Samozřejmě k našemu společenství na bohoslužby jsou zváni i nepokřtění, kteří touží po blízkosti Krista.

otec Mariusz a otec Slávek

ZNOVUOBNOVENÍ BOHOSLUŽEB V KOSTELÍCH

 

Podle rozhodnutí Vlády ČR od 25. května se bude moci účastnit bohoslužby 300 osob, a to za dodržení hygienických pravidel. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.

 

Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. června)

 

Pravidla pro realizaci bohoslužeb:

 • V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob).
 • Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce.
 • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku VYJMA okamžiku přijetí Eucharistie.
 • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou.
 • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.
 • Obdobná pravidla platí pro svatby a křty.
 • Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu.

V "RUSKÉM" KOSTELÍKU BUDOU SE KONAT BOHOSLUŽBY OD NEDĚLE 14. ČERVNA.

 

----------------------------------------------------------------

 

 1. V neděli k individuální modlitbě budou otevřený farní kostely na Čeladné a v Kunčicích pod Ondřejníkem od 9:00 do 15:00 hod.
 2. Na farních stránkách v záložce "mešní intence" a také na vývěsce u kostelů na Čeladné a v Kunčicích p. 0. je aktuální rozpis mešní úmyslu.
 3. Do neděle 7. června během týdne (včetně neděle) mše sv. na Čeladné jsou sloužené ráno v 8:00 hod.
 4. Během týdne od 9:00 do 17:00 hod. je zpřístupněn k individuální modlitbě farní kostel na Čeladné a v Kunčicích p. O.

„Reálná přítomnost na mši svaté je zásadně důležitá pro jednotlivé věřící i církev jako takovou, a dispenz od povinné účasti na bohoslužbě je jen deklaratorní pro klid svědomí. Vděčnost za překonání nebezpečné nemoci COVID-19 by nás nyní měla vést k co nejčastější účasti ve mší sv., od které morálně je dispenzován každý, kdo nemá možnost být na bohoslužbě, například když je nemocný. Protože ve většině farností je na mši svaté méně než sto lidí, nemá už většina důvod k dispenzování. Proto věřicí na dispenz se mohou odvolávat do 7. června jen tam, kde není možné zajistit tolik bohoslužeb, aby se na ně při splnění hygienických podmínek všichni dostali“ přípomina předesda ČBK, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner.

BISKUPSTVÍ OSTRAVSKO-OPAVSKÉ

 

Milí bratři a sestry,

s ohledem na postupné uvolňování pandemických opatření bude v příštím týdnu od úterý 2. června obnovena zpovědní služba v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.

Nebude se zpovídat ve zpovědnici, ale prostor pro zpovídání bude upraven v boční lodi katedrály. Informace získáte na recepci katedrály.

Při zpovědi je nutnost používání roušek.

 

Mons. Martin David
pomocný biskup a generální vikář

OD 8. ČERVNA DO 1. LISTOPADU 2020

KOSTEL SV. PROKOPA A BARBORY

V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM

NEDĚLE OD 13.00 DO 17.00 HOD.

POZOR !!!

SETKÁNÍ RODIČŮ A DĚTI, KTERÉ V SOBOTU 27. ČERVNA V 9.30 HOD. MAJÍ PŘISTOUPIT K PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ VE FARNÍM KOSTELE SV. MAŘÍ MAGDALÉNY V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM, BUDE NA FAŘE V ÚTERÝ 9. ČERVNA V 16.00H.

otec Mariusz

Doprovázejme svými modlitbámi děti a jejich rodiny

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ZVE NA

Přehled vysílaných katolických bohoslužeb

ZDE

HYGENICKÉ OPATŘENÍ A PODÁVÁNÍ EUCHARISTIE

 

Milí bratři a sestry,

přestože se omezující opatření související s pandemií stále víc uvolňují, dovoluji si vám připomenout to, co bylo stanoveno na počátku pandemie, a stále to platí: Tedy, že je z hygienických důvodů žádoucí přijímat sv. přijímání na ruku.

Svatý Cyril Jeruzalémský, biskup a učitel církve 4. století říká: „Přistupuj k přijímání, když si učinil levou rukou trůn pravé, tak, že bude moci přijmout Krále“. Jinde se píše, že se dlaně mohou položit přes sebe ve tvaru kříže a z té horní vytvořit obětní misku, do které je Kristovo tělo položeno. Tou spodní rukou pak Kristovo Tělo uchopím a vložím do úst. Osoby, které pro přijetí Krista nemají obě ruce volné (například proto, že se potřebují opírat o hůlku), nemohou na ruku přijímat. Roušku je potřeba si sundat ještě před tím, než mi kněz Kristovo Tělo na ruku podá. Eucharistii nikam v dlani neodnáším, ale přijmu ji bezprostředně po té, co mi ji kněz podá. Tak jako kněz pečivě dbá, aby v misce nezůstaly drobečky proměněného Těla, je třeba, aby i věřící po přijímání zkontrolovali své dlaně, jestli tam nezůstal malý úlomek. Pokud ano, pak je třeba ho nabrat konečkem prstu a také přijmout. I na ruku je možné přijímat s hlubokou úctou a zbožností jako to dělali křesťané v prvních generacích, kteří rozhodně nebyli méně zbožní.

Děkuji za pochopení a žehnám

Bp. Martin David

pomocný biskup a generální vikář

DUCHOVNÍ PŘIJÍMÁNÍ

 
Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší.
 
Podle učení církve „duchovní přijímání“ je skutečným osobním setkáním s Ježíšem, neboť působí milost, kterou svátost eucharistie dává, bez vlastního – fyzického – přijímání této svátosti.
 
Jako alternativu k „duchovnímu přijímání“ lze využít modlitbu z kancionálu č.042.

DUCHOVNÍ PÉČE V NEMOCNICI VE FRÝDKU-MÍSTKU

Bratři a Sestry,

informuji ohledně duchovní péče v nemocnici ve Frýdku-Místku. Jedinou možností je dát vědět nemocničnímu kaplanovi, otci Janu Wojnarovi, který jako jediný z nás kněží děkanatu Frýdek a Místek může v nemocnici svátosti udělovat. Je potřeba jej kontaktovat na čísle +420 604 406 923.

Přeji vám všem hodně sil v této náročné situaci. 

P. Dr. Daniel Vícha, děkan

ÚSMĚV DO SCHRÁNKY

Dopis - Úsměv do schránky 2020

Dne 30. září 2019 ustanovil papež František svým apoštolským listem Aperuit illis rok 2020 rokem Božího slova, aby věřícím bylo umožněno „prožít setkání se zmrtvýchvstalým Kristem, který nám otevírá pokladici svého slova, abychom ve světě mohli zvěstovat jeho nevyčerpatelné bohatství“ (čl. 2). Žijeme totiž v době, která trpí přemírou slov, a sami mnohdy strádáme nedostatkem Boha, který svým Slovem promlouvá k našemu srdci.
U příležitosti Roku Božího Slova náš pomocný biskup otec Martin David žehná nám.

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

Kdo by chtěl podpořit sponzorským darem NOVÉ LAVICE pro farní kostel sv. Maří Magdalény v Kunčicích pod Ondřejníkem budeme rádi. Potvrzení o daru pro Finanční úřad vám pošleme a předem už děkujeme ! Cena lavic bez topení čini 1.265.000,-Kč.

otec Mariusz, otec Slávek a Ekonomická rada farnosti

 

číslo farního účtu: 8842361001/5500

 

Architektonický návrh lavic do farního kostela

 

Obecní noviny KpO 10-2019

Obecní noviny KpO 11-2019

Obecní noviny KpO 12-2019

"Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí"

Panno Maria Fatimská, oroduj za naši drahou vlast.
Panno Maria Fatimská, vypros svatost našim kněžím.
Panno Maria Fatimská, provázej a inspiruj ty, kteří nám vládnou.
Panno Maria Fatimská, pomáhej nám odporovat pokušením.
Panno Maria Fatimská, poskytni pomoc těm, kteří jsou nám drazí.
Panno Maria Fatimská, uchraň nás od nebezpečí terorismu.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k naší prvotní horlivosti.
Panno Maria Fatimská, vypros nám odpuštění mnohých hříchů.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k následování Tvého Syna.
Panno Maria Fatimská, vypros dar pokoje pro celý svět.

MODLITBA ZA DĚTI

Svatá Panno, naše drahá Matko, pro svou něžnou lásku k dítěti Ježíšovi vezmi během školního roku pod svou ochranu děti naší farnosti a obce. Neprosím jen o jejich tělesné zdraví, ale myslím i na jejich čisté, neposkvrněné duše. Ochraňuj je před vlivem špatného prostředí, ať si uchovají nevinná, neposkvrněná srdce. Dej, ať ti, kterým je svěřena péče o jejich život, si uvědomují svou nesmírnou odpovědnost za jejich výchovu. Ať si uvědomí, že dětská duše je vzácný poklad, pro který je třeba se obětovat, který si vyžaduje mnoho námahy a lásky. Nakonec tě, drahá Matko, prosím, aby tyto děti vešly jednou do nebe. AMEN.

MODLITBA SV. JANA PAVLA II. ZA MLADÉ LIDI,

KTEŘÍ HLEDAJÍ SVÉ POVOLÁNÍ
 
Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství,
ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“
a šli cestou svatosti.
Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu být
v dnešním světě svědky moci tvé lásky.
Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti,
aby byli schopni odhalit plnou pravdu
o sobě a o svém povolání.
Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku,
dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu,
aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti,
která obnovuje a zachraňuje.
Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,
spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu,
ty, která jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci,
podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství,
aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem
odpovědět velkomyslně na Pánovo volání. 
Amen.

Papež Lev XIII. (1810-1903) nařidil po tiché mši sv. modlitbu k archandělovi Michaelovi, aby svrhl do pekel zlého ducha. Při promluvě k Regina coeli 24. dubna 1994 vyzval papež sv. Jan Pavel II. (1920-2005) své poslucháče, aby nikdy nezapominali modlit se tuto prosbu ke Knížeti nebeských vojsk.

MODLITBA K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU

Dítě Ježíši, utíkám se k tobě a na přímluvu tvé svaté Matky tě prosím,
pomoz mi v této mé potřebě ... (možno konkrétně vyjádřit),
neboť věřím, že mi můžeš pomoci.
Pevně důvěřuji, že obdržím tvou svatou milost.
Miluji tě celým svým srdcem a ze všech sil své duše.
Upřímně se kaji za všechny své hříchy a prosím tě, dobrý Ježíši,
abys mi dal sílu nad nimi zvítězit.
Dávám si předsevzetí, že tě nikdy nezraním a odevzdávám se ti,
ochoten raději trpět než ti působit bolest.
Od nynějška ti chci věrně sloužit a z lásky k tobě chci milovat i bližního jako sebe.
Všemohoucí Dítě, Pane Ježíši, znovu tě prosím,
abys mi pomohl v této mé záležitosti ... (možno vyjádřit).
Daruj mi milost, abych tě navěky vlastnil spolu s Marií a Josefem
a abych se ti spolu s anděly klaněl v nebi. Amen.

 

PAPEŽ FRANTIŠEK

V době pandemii koronaviru tuto modlitbou svěřil Svatý otec František město Řím, Itálii a celý svět pod ochranu Panny Marie:

Maria,

ty záříš vždycky na naší cestě

jako znamení spásy a naděje.

Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných,

jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově

a zachovala svou víru pevnou.

Ty, Záchrano římského lidu,

víš čeho nám zapotřebí

a jsme si jisti, že se postaráš

aby se, jako v Káně Galilejské,

mohla navrátit radost a veselí

po této chvíli zkoušky.

Pomoz nám, Matko božské lásky,

abychom se připodobnili vůli Otce

a učinili to, co nám řekne Ježíš,

který vzal na sebe naše utrpení

a obtižil se našimi bolestmi

aby nás - skrze kříž - přivedl

k radosti vzkříšení. Amen.

 

Pod ochranu tvou se utíkáme,

svatá Boží Rodičko.

Neodmitej naše prosby v našich potřebách,

ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky.

Panno slavná a požehnaná !

Paní naše,

prostřednice naše,

orodovnice naše,

u Syna nám smilování vypros,

Synu svému nás doporuč,

k Synu svému nás doprovoď.

 Zdroj: www.cirkev.cz

 

2019
 1. Posleství papeže Františka ke Světovému dni míru 2019
 2. Poselství papeže Františka k 27. Světovému dni nemocných 2019
 3. Poselství papeže Františka k postní době 2019
 4. Posleství papeže Františka k 56 světovému dni modliteb za povolání 2019
 5. Posleství papeže Františka k 53 mezinárodnímu dni sdělovacích prostředků 2019
 6. Dopis papeže Františka Kněžím 2019
 7. Apoštolský list papeže Františka o významu a hodnotě jesliček 2019

 

2020

 1. Apoštolský list papeže Františka Aperuit Illis o stanovení neděle Božího slova 2020
 2. Poselaství papeže Františka k postní době 2020
 3. Poselství papeže Františka ke Světovému dni nemocných 2020
 4. Poselství papeže Františka k dni míru 2020
 5. Poselství papeže Františka k 54. k mezinárodnímu dni sdělovacích prostředků 2020
 6. Poselství papeže Františka k 57. Světovému dni modliteb za povolání 2020
 7. List papeže Františka všem věřícím k měsíci květnu 2020
 8. Poselství papeže Františka k Mezinárodnímu dní sester 2020

METROPOLITA MORAVSKÝ

MODLITBA ABP. JANA GRAUBENERA, METROPOLITY MORAVSKÉHO
V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.

Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.

Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí.

Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.

Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme,

že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků,

hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin,

nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád.

K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc.

Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře.

Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků.

Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy,

vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí,

chovali se jako páni světa a vládci stvoření,

upravovali si zákony i pravidla myšlení.

Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní,

a absolutní je už jen naše nabubřelé já.

Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.

 

Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení.

Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko.

Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši,

že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem.

Jiní prchají před válkou, která se vede proto,

aby měl někdo větší zisk, vliv a moc,

aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci.

Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem,

jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo

i bídu chudáků v rozvojových zemích.

Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost,

chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům,

práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů,

na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí,

protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu.

Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci,

milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit,

a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat.

Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme.

Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí

jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země

bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout.

 

Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání.

Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu.

Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě,

který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost.

Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství.

Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci.

Obrať nás a my se k tobě vrátíme.

Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa.

Vrať nám radost ze své ochrany

a bezbožné budeme učit tvým cestám,

svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu.

Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on,

když ze sebe nezištně milovat nedokážeme.

Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe,

nechat se vést moudrostí tvého slova,

aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království,

království spravedlnosti, lásky a pokoje.

Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme,

že nás, Bože, nezklameš. Amen.

 

Zdroj: Arcibiskupství olomoucké

2020

 1. Prohlášení ČBK - koronavírus 2020
 2. Výzva ČBK ohledně shromáždění osob - koronavírus 2020
 3. Slovo abp. Jana Graubnera ke krizovému opatření Vlády ČR z 15.3.2020
 4. List arcibiskupa olomouckého věřícím v době mimořádných opatření
 5. Poděkování všem pracovníkům Charit v diecézi
 6. Pozdrav k Velikonocům 2020