Naše farnost působí v obcích Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem.

Zajišťujeme pravidelné bohoslužby v těchto obcích. Dále nabízíme duchovní setkání nejenom pro členy naší obce a věřící, ale pro všechny, kteří potřebují podat pomocnou ruku.

Přijďte mezi nás, rádi vás mezi sebou přivítáme.

 

K udílení svátosti pomazání ne­mocných, k vyřizování křtu, svatby, pohřbu a v jakýchkoliv jiných záleži­tostech se můžete kontakto­vat telefonicky nebo e-mailem.

Předpověď počasí

ČELADNÁ - FARNÍ KOSTEL

BOHOSLUŽBY

V LETNÍM OBDOBÍ 2019

farní kostel Čeladná - Út, St, Čt a So v 18.00 h., Ne 8.00 h.

farní kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Pá v 18.00 h., Ne 9.30 h.

"Ruský" kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Ne 10.45 h.

OD 1. KVĚTNA DO 30. ŘÍJNA 2019 KAŽDOU SOBOTU A NEDĚLI OD 13.00 DO 17.00 HOD. JE MOŽNOST PRAVIDELNÝCH PROHLÍDEK S VÝKLADEM KOSTELA SVATÉHO PROKOPA A BARBORY V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM.

 

SRDEČNĚ ZVEME K NÁVŠTĚVĚ TÉTO
KULTURNÍ PAMÁTKY

PRIMIČNÍ MŠE SV. VE FARNOSTI ČELADNÁ

SOBOTA 26. ŘÍJNA 2019 V 18.00 HOD.

Farnost Čeladná srdečně zve na PRIMIČNÍ MŠI SVATOU, která se bude konat v kostele sv. Jana Nepomuckého na Čeladné v sobotu 26. října 2019 v 18.00 hod. Hlavním celebrantem bude P. Mgr. Jiří Klos, kněz ostravsko-opavské diecéze, který součaně působí v Havířově u sv. Anny jako farní vikář. V závěru bohoslužby nám otec Jiří udělí novokněžské požehnání.

otec Mariusz 

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY V JUBILEJNÍM ROCE
BAZILIKY MINOR VE FRÝDKU

Na žádost biskupa Františka V. Lobkowicze udělil papež František pro jubilejní rok 20. výročí povyšení poutního kostela Navštívení Panny Marie ve Frýdku na baziliku minor privilegium plnomocných odpustků spojených s navštěvou tohoto poutního místa v období od 13. května do 27. října 2019.

PODMÍNKY: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce. Přijít jako poutníci na toto poutní místo a účastnit se tam při zvláštních příležitostech obřadu k tomuto výročí, nebo alespon po odpovídající čas setrvat ve zbožném rozjímání a přitom připojit modlitbu Páně, Vyznání víry a vzývání Panny Marie a sv. Jana Křitele.

Starší, nemocní a ti, kteří ze závažných příčin nemohou byt přítomni fyzicky, mohou získat plnomocné odpustky taktéž, pokud nemají zalíbení v žádném hříchu, mají úmysl co nejdříve splnit tři obvyklé podmínky a pokud se účastní slavností duchovně a obětují přitom své modlitby i bolesti a těžkosti svého života milosrdenému Bohu.

MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN 2019

Papežem Františkem v celé Církvi byl vyhlášen říjen jako Mimořádný misijní měsíc, abychom si připomenuli vlastní misijní zodpovědnost.

Jak můžeme se misijně naladit?

1. Osobní setkání s Ježíšem:

  • skrze účast v Eucharistii,
  • modlitbou růžence na úmysly Svatého otce - "Aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu misií",
  • četbou Písma svatého. Přečíst si tyto kapitoly: Mt 4, Mt 28, Mk 1, Jan 15 lub
    Lk 5.

2. Svědectví svatých:

  • V říjnu si připomínáme svátky několika patronek a patronů misií či misionářů - např. Terezie z Lisieux, Františka z Assisi, Jana XIII., Terezie z Avily, Markéty Marie Alacoque či Jana Pavla II. Zamyslete se nad jejich odkazem.
  • Přečtete si zajímavou knihu, kterou oni sami napsali, nebo byla napsána o nich.

3. Teologická formace:

  • Vezměte si např. brožurku "Misijních úvah" vydanou u příležitosti Mimořádného misijního měsíce a každý den si jedno zamyšlení přečtete (v kostelích na Čeladné a v Kunčicích pod Ondřejníkem jsou na stolku na časopisy).

 

MODLITBA K MISIJNÍMU MĚSÍCI ŘÍJNU

 

Nebeský Otče, když Tvůj jednorozený Syn

Ježíš Kristus vstal z mrtvých, pověřil své

následovníky "Jděte a učte všechny národy".

I nám připomínáš, že skrze svůj křest

máme účast na poslání církve.

 

Posiluj nás dary Ducha svatého,

abychom byli odvážnými a horlivými svědky

evangelia tak, aby poslání svěřené církvi,

mohlo najít nové a účinné nástroje,

které světu přinášejí život a světlo.

 

Pomoz nám umožnit všem národům

zážít spasitelnou lásku a milosrdenství

Ježíše Krista, který žije a kraluje v jednotě

Ducha svatého po všechny věky věků.

Amen.

Ministranti z farnosti Kunčice pod Ondřejníkem na Diecézní pouti na hradě Hukvaldy - 12.10.2019

MISIJNÍ NEDĚLE VE FARNOSTI

20.10.2019

Každý křest'an má na základě svého křtu uskutečnovat misijní povolání a tak šířit radost Božiho království. Pravě proživání Misijní neděle - letos 20. října, má nám tuto skutečnost připomenout a toto povolání v nás rozvíjet.

V tuto neděli u kostelích na Čeladné a v Kunčicích pod Ondřejníkem po bohoslužbě v 8.00, 9.30 a 10.45 hod. se budou prodavat: Misijní kalendář na rok 2020 a Misijní perníčky.

Výtěžšk z prodeje bude zaslán: z farnosti Čeladná do diecéze Mbeya v Africe na vybavení pro dětské rehabilitační lečebny a z farnosti Kunčice pod Ondřejníkem do diecéze Zomba v Africe na potravinový program pro děti.

Kdo by chtěl se aktivně zapojit a napec perníky budeme rádi. Perníky můžete donest do kostela na Čeladné do čtvrtku 17. října a v Kunčicích pod Ondřejníkem na faru k otci Slávkovi do pátku 18. října.

DĚKUJEME

V pátek 18. října ve všech našich diecézích od 18.00 hod. se bude vytvářet MISIJNÍ MOST MODLITBY. Zájemci se mohou sejít doma a pomodlit se růženec za misie, misionáře a za šíření evangelia na celém světě.

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY DUŠÍM V OČISTCI 2019

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v naší vlasti záskat PLNOMOCNÉ ODUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI už v týdnu před vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od pátku 25. října), pokud z vážných důvodu nemohou navštivit hřbitovy v obvyklé době dušičkového oktávu, tj. od 2 do 8. listopadu.

V kostele na Čeladné na stojanu na kancionály a uprostřed chrámu na stolku na obětní dary jsou VZPOMINKOVÉ KARTIČKY, na které můžete napsat jména svých blízkých zesnulých a pak je odevzdat do sákristie. Za tyto zesnulé v dušičkovém oktávu (2. až 8. listopadu) před bohoslužbou zvlašt' se budeme modlit.

otec Mariusz

V sobotu 23. listopadu 2019 na faře v Kunčicích pod Ondřejníkem od 9.00 hod. se bude opět konat dobročinný bazárek pro "MARY'S MEALS", na který jste srdečně zváni.

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

Ekonomická rada farnosti Kunčice pod Ondřejníkem na svém zasedání v pátek 15. února schvalila pořízení nových lavic do farního kostela sv. Maří Magdaelény v Kunčicích pod Ondřejníkem. Cena lavic činí 1.265.000,-Kč. Obec na tento cíl v roce 2018 schvalila 250.000 korun. Zbývající částka je už na samotné farnosti.

Kdo by chtěl podpořit sponzorským darem tento projekt budeme rádi. Potvrzení o daru pro Finanční úřad Vám pošleme a předem už děkujeme !

otec Mariusz

 

číslo účtu: 8842361001/5500

 

Architektonický návrh lavic do farního kostela

1989 - 2019

SV. ANEŽKA PŘEMYSLOVNÁ

/.../ V letošním roce, si budeme připomínat třicáté výročí od chvíle, kdy papež sv. Jan Pavel II., blahé pamětí, ve vatikánské Bazilice sv. Petra slavnostně prohlásil Anežku Přemyslovnou za svatou. Stalo se tak 12. listopadu 1989 a za několik dnů poté se v naší zemi zhroutila komunistická diktatura /.../. Církev v naší vlasti si chce připomenout onen rok a připravit se na něj, ale nejenom to. Myslíme si, že osobnost svaté Anežky České se netýká pouze jedné kapitoly českých středověkých dějin a listopadových událostí roku 1989. Jsme přesvědčení o tom, že svatá Anežka je velmi blízká také dnešnímu člověku /.../. Proto jsme založili internetové stránky www.svanezkaceska.cz, aby se staly jakousi informační platformou pro všechno, co souvisí se svatou Anežkou /.../, a tím abychom ji dovolili vstoupit do našich životů, aby nás doprovázela na naší životní pouti; a abychom s její pomoci št'astně dosáhli nebeského království.

Nad projektem převzali záštitu:

J.Em. Dominik kard. Duka OP

arcibiskup pražský a primas český

Mons. prof. PhDr. Petr Pit'ha, DrSc., Dr. h. c.

probošt Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském

J.M. Mgr. PharmDr. Josef Šedivý O.Cr.

generál a velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou

 

Pozvání českých a moravských biskupů na pout' do Říma 2019

"Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí"

Panno Maria Fatimská, oroduj za naši drahou vlast.
Panno Maria Fatimská, vypros svatost našim kněžím.
Panno Maria Fatimská, provázej a inspiruj ty, kteří nám vládnou.
Panno Maria Fatimská, pomáhej nám odporovat pokušením.
Panno Maria Fatimská, poskytni pomoc těm, kteří jsou nám drazí.
Panno Maria Fatimská, uchraň nás od nebezpečí terorismu.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k naší prvotní horlivosti.
Panno Maria Fatimská, vypros nám odpuštění mnohých hříchů.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k následování Tvého Syna.
Panno Maria Fatimská, vypros dar pokoje pro celý svět.

MODLITBA ZA DĚTI

Svatá Panno, naše drahá Matko, pro svou něžnou lásku k dítěti Ježíšovi vezmi během školního roku pod svou ochranu děti naší farnosti a obce. Neprosím jen o jejich tělesné zdraví, ale myslím i na jejich čisté, neposkvrněné duše. Ochraňuj je před vlivem špatného prostředí, ať si uchovají nevinná, neposkvrněná srdce. Dej, ať ti, kterým je svěřena péče o jejich život, si uvědomují svou nesmírnou odpovědnost za jejich výchovu. Ať si uvědomí, že dětská duše je vzácný poklad, pro který je třeba se obětovat, který si vyžaduje mnoho námahy a lásky. Nakonec tě, drahá Matko, prosím, aby tyto děti vešly jednou do nebe. AMEN.

MODLITBA SV. JANA PAVLA II. ZA MLADÉ LIDI,

KTEŘÍ HLEDAJÍ SVÉ POVOLÁNÍ
 
Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství,
ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“
a šli cestou svatosti.
Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu být
v dnešním světě svědky moci tvé lásky.
Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti,
aby byli schopni odhalit plnou pravdu
o sobě a o svém povolání.
Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku,
dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu,
aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti,
která obnovuje a zachraňuje.
Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,
spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu,
ty, která jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci,
podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství,
aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem
odpovědět velkomyslně na Pánovo volání. 
Amen.

Papež Lev XIII. (1810-1903) nařidil po tiché mši sv. modlitbu k archandělovi Michaelovi, aby svrhl do pekel zlého ducha. Při promluvě k Regina coeli 24. dubna 1994 vyzval papež sv. Jan Pavel II. (1920-2005) své poslucháče, aby nikdy nezapominali modlit se tuto prosbu ke Knížeti nebeských vojsk.

MODLITBA K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU

Dítě Ježíši, utíkám se k tobě a na přímluvu tvé svaté Matky tě prosím,
pomoz mi v této mé potřebě ... (možno konkrétně vyjádřit),
neboť věřím, že mi můžeš pomoci.
Pevně důvěřuji, že obdržím tvou svatou milost.
Miluji tě celým svým srdcem a ze všech sil své duše.
Upřímně se kaji za všechny své hříchy a prosím tě, dobrý Ježíši,
abys mi dal sílu nad nimi zvítězit.
Dávám si předsevzetí, že tě nikdy nezraním a odevzdávám se ti,
ochoten raději trpět než ti působit bolest.
Od nynějška ti chci věrně sloužit a z lásky k tobě chci milovat i bližního jako sebe.
Všemohoucí Dítě, Pane Ježíši, znovu tě prosím,
abys mi pomohl v této mé záležitosti ... (možno vyjádřit).
Daruj mi milost, abych tě navěky vlastnil spolu s Marií a Josefem
a abych se ti spolu s anděly klaněl v nebi. Amen.