Naše farnost působí v obcích Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem.

Zajišťujeme pravidelné bohoslužby v těchto obcích. Dále nabízíme duchovní setkání nejenom pro členy naší obce a věřící, ale pro všechny, kteří potřebují podat pomocnou ruku.

Přijďte mezi nás, rádi vás mezi sebou přivítáme.

 

K udílení svátosti pomazání ne­mocných, k vyřizování křtu, svatby, pohřbu a v jakýchkoliv jiných záleži­tostech se můžete kontakto­vat telefonicky nebo e-mailem.

Předpověď počasí

BOHOSLUŽBY

V LETNÍM OBDOBÍ 2022

farní kostel na Čeladné - Út, St, Čt a So v 18.00h., Ne 8.00h.

farní kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Pá v 18.00h., Ne 9.30h.

"Ruský" kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Ne 10.45h.

ZVONĚNÍ NA KOSTELE V ČELADNÉ:

 

1. Denně 7.00, 12.00 a 19.00 hod. (Anděl Páně) - 3 min.

2. Pátek v 15.00 hod. (hodina Božího milosrdenství) - 3 min.

3. Sobota v 20.00 hod. (hodina zasvěcení Matce Boží) - 3 min.

4. Út, St, Čt, So 17.45 hod., Ne 7.45 hod. (svolává na mši sv.) -
    3 min.

5. Svatby v kostele ("před" a "po" obřadu) - 3 min.

6. Pohřby v kostele ("před" obřadem) - 3 min a během průvodu na
    hřbitov nebo ke kremace.

-----------------------------------------------------

Zvony: sv. Jan Nepomucký, sv. Pavel, apoštol, sv. Cyril a Metoděj a svatá Rodina jsou radostnou zvěstí oslavit Boha na tomto krásném a promodleném místě v obci Čeladná. Jejich hlas provází obyvatele naše dědiny od roku 1789, a vždycky sloužily lidem věrně a dobře. Ohlašuje jim běh času, blížící se nebezpečí, radost z narození a svatby, smutek odchodu z tohoto světa, ale také čas bohoslužeb.

ČELADNÁ - FARNÍ KOSTEL

SVATOJÁNSKÝ RELIKVIÁŘ
V KOSTELE NA ČELADNÉ

RELIKVIÁŘE, tj. schránky na ostatky svatých, jsou velmi cennými klenoty ve vybavení chrámů a kostelů. /.../ Od konce 4. století zvyk ukládání ostatků svatých se začal na Východě, a pak přešel postupně i do západní Evropy. Relikviáře byly zhotovány ze vzácných materiálů, jak zlato, stříbro, křišťal od podoby medailonků, monstrance až k podobě rakve, skříně nebo lidské postavy či její části.

Vybráno z časopisu JOHÁNEK č. 8 / říjen 2020 (Marie Bílková, Svatojánské relikviáře v pražských kostelích a v kostele v Nepomuku)

KOSTELÍK SV. PROKOPA A BARBORY
V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM

Každou neděle do 31. října od 13.00 do 17.00 hod. je možnost prohlídky kostela
sv. Prokopa a Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem.

DUCHOVNÍ PŘIJÍMÁNÍ

 
Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší.
 
Podle učení církve „duchovní přijímání“ je skutečným osobním setkáním s Ježíšem, neboť působí milost, kterou svátost eucharistie dává, bez vlastního – fyzického – přijímání této svátosti.
 
Jako alternativu k „duchovnímu přijímání“ lze využít modlitbu z kancionálu č.042.

Přehled vysílaných katolických bohoslužeb

ZDE

STAVEBNÍ A MAJETKOVÝ REFERENT

Biskupství ostravsko-opavské vyhlašuje výběrové řízení na pozici STAVEBNÍ A MAJETKOVÝ REFERENT pro děkanáty Místek a Frýdek.

-------------------------------------------------

Inzerát

DIECÉZNÍ POUŤ DO FRÝDKU

sobota 1. října 2022

V sobotu 1. října se uskuteční diecézní pouť do baziliky Panny Marie ve Frýdku na úmysl „obnovy rodin“ a „za nová povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu“, na kterou jste srdečně zváni. Program začína v 14.00 hod. V 17.00 hod. mši sv. spolu z kněžími naší diecéze bude sloužit otec biskup Martin David.

NADACE SESTER BOROMEJEK

 

Vážení přátelé sester boromejek,

dovolujeme si vás oslovit prostřednictvím Nadace sester Boromejek, která se rozhodla pomoci nejstarším sestrám boromejkám. Rozbila se jim speciální vana, kterou již užívají čtrnáct let a nelze ji opravit. Tato vana je využívána k péči o imobilní a nemocné sestry, o které se stará komunita sester společně s Českou katolickou charitou v Městě Albrechticích. Nadace sester Boromejek se proto rozhodla vyhlásit finanční výzvu na novou vanu. Chtěli bychom vás proto požádat o spolupráci ve vašich farnostech, abyste nám pomohli tyto peníze vybrat. Na vanu i s příslušenstvím vybíráme 500 tisíc korun.

Víme, že také ve vašich farnostech jsou nejrůznější projekty, které je potřeba financovat, protože vlastní prostředky nestačí, věříme, že i pro tento projekt najdete pochopení a snad i nějakou korunu. Nejstarší sestry boromejky se celý život staraly o druhé a teď se také my chceme postarat o ně, alespoň tím, že jim v péči o ně ulehčíme novou vanou.

Více informací najdete na www.nadacesesterboromejek.cz

Děkuji za spolupráci a pochopení pro danou věc.

S úctou

Ing. Veronika Kimmer

předsedkyně správní rady

 

Leták - vana albrechtice

Karmel sv. Josefa

v Drastech

Chvála Kristu,

jsme bosé karmelitky – řeholní sestry, jejichž hlavním posláním je přímluva – modlitba za druhé. Zabýváme se také výrobou uměleckých předmětů a v Drastech na Praze-Východ chceme vybudovat živé duchovní a kulturní centrum. Proto v příloze posíláme Vám plakátek o nové možnosti, jak lze podpořit stavbu našeho kláštera. Díky propojení s portálem Givt může být část ceny mnohých internetových nákupů věnována nám nebo jiné neziskové organizaci, a to bez navýšení útraty. Moc by nám pomohlo, kdybyste o tom mohli říct svým nejbližším a třeba také rozšířit mezi své známé. Děkujeme!

Přejeme Vám požehnané dny.

Sestry bosé karmelitky

--------------------------------------------------------------

Givt - plakátek sestry karmelitky v Drastech

VÁLKA NA UKRAJINĚ 2022

 

"Vyzývám věřící, aby se intenzivně věnovali modlitbě za mír na Ukrajině. Kéž Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím" papež František

 

VÝZVA OD NAŠÍ BISKUPŮ K MODLITBĚ ZA UKRAJINU

MODLITBA JE ZVEŘEJNĚNA NA WEBU ZPRAVY.CIRKEV.CZ

--------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlášení České biskupské konference
k aktuální situaci na Ukrajině

 

Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině.

 

Praha, 24. února 2022

 

Mons. Jan Graubner

předseda České biskupské konference

-------------------------------------------------------------------------------------

FINANČNÍ POMOC

 

RESTAUROVÁNÍ OLTÁŘE SV. BARBORY A SV. JOSEFA VE FARNÍM KOSTELE SV. MAŘÍ MAGDALÉNY

Proč se musí oltář sv. Barbory a sv. Josefa opravit? Oltář je ztmavlý a poškozený dřevokazným hmyzem. Polychromie jsou narušené. Svatostánek je rozpadlý a schází mu zadní krytí. Na oltáři jsou ulámané části dřevořezeb. Menza je seříznuta. RESTAURÁTORSKÉ ČINNOSTI 2021-2023: Oltář bude asanován a petrifikován. Povrch zbaven depozitů, vosků, lakových zákalů. Jednotlivé částí architektury budou sesazeny, slepeny, protmeleny a sceleny retuší. Dřevořezby sesazeny a slepeny. Zlacení bude zbaveno sekundárních vrstev bronzů, vyčištěno a vyleštěno. Úbytky budou vytmeleny, vyhlazeny a doplněny plátkovým zlatem. Bude doplnění zadního krytí svatostánku a vnitřního brokátování. Obrazy budou pročištěné a zebezpečené ochranným damarový lakem s voskem. Provede se jejích retuše. Pak proběhne instalace oltáře na původní místo. Cena odstranění, restaurování a instalace oltáře bude činit 350.900,-Kč. Předpokládaný termín ukončení prác – konec června 2023.

 

PŘED RESTAUROVÁNÍM

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a obce Kunčice pod Ondřejníkem na realizace projektu z názvem "Restaurování oltáře sv. Barbory a Josefa"

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Ve zpravě pro přijemce prosím napište:

RESTAUROVÁNÍ

 

Číslo bankovního účtu: 8842361001/5500

 

PRO ZÁJEMCE VYDÁME POTVRZENÍ PRO FINANČNÍ ÚŘAD

 

MOCKRÁT DĚKUJEME !

 

otec Mariusz, otec Slávek a

Ekonomická rada farnosti

v Kunčicích pod Ondřejníkem

ROZSVIŤ SVĚTLO VDĚČNOSTI V KOSTELE

ČELADNÁ

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

U oltáře Panny Marie je umístěný stojan, kde můžete rozsvítit SVĚTLO VDĚČNOSTI, které symbolizuje přítomnost samotného Krista, je také výrazem naší pohotovosti a věrnosti před Hospodinem. Zároveň připomíná, že měli bychom Ježíši děkovat za vše, co máme, hlavně za jeho požehnání a ochranu.

"Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí"

Panno Maria Fatimská, oroduj za naši drahou vlast.
Panno Maria Fatimská, vypros svatost našim kněžím.
Panno Maria Fatimská, provázej a inspiruj ty, kteří nám vládnou.
Panno Maria Fatimská, pomáhej nám odporovat pokušením.
Panno Maria Fatimská, poskytni pomoc těm, kteří jsou nám drazí.
Panno Maria Fatimská, uchraň nás od nebezpečí terorismu.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k naší prvotní horlivosti.
Panno Maria Fatimská, vypros nám odpuštění mnohých hříchů.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k následování Tvého Syna.
Panno Maria Fatimská, vypros dar pokoje pro celý svět.

MODLITBA ZA DĚTI

Svatá Panno, naše drahá Matko, pro svou něžnou lásku k dítěti Ježíšovi vezmi během školního roku pod svou ochranu děti naší farnosti a obce. Neprosím jen o jejich tělesné zdraví, ale myslím i na jejich čisté, neposkvrněné duše. Ochraňuj je před vlivem špatného prostředí, ať si uchovají nevinná, neposkvrněná srdce. Dej, ať ti, kterým je svěřena péče o jejich život, si uvědomují svou nesmírnou odpovědnost za jejich výchovu. Ať si uvědomí, že dětská duše je vzácný poklad, pro který je třeba se obětovat, který si vyžaduje mnoho námahy a lásky. Nakonec tě, drahá Matko, prosím, aby tyto děti vešly jednou do nebe. AMEN.

MODLITBA SV. JANA PAVLA II. ZA MLADÉ LIDI,

 
Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství,
ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“
a šli cestou svatosti.
Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu být
v dnešním světě svědky moci tvé lásky.
Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti,
aby byli schopni odhalit plnou pravdu
o sobě a o svém povolání.
Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku,
dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu,
aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti,
která obnovuje a zachraňuje.
Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,
spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu,
ty, která jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci,
podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství,
aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem
odpovědět velkomyslně na Pánovo volání. 
Amen.

MODLITBA K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU

Dítě Ježíši, utíkám se k tobě a na přímluvu tvé svaté Matky tě prosím,
pomoz mi v této mé potřebě ... (možno konkrétně vyjádřit),
neboť věřím, že mi můžeš pomoci.
Pevně důvěřuji, že obdržím tvou svatou milost.
Miluji tě celým svým srdcem a ze všech sil své duše.
Upřímně se kaji za všechny své hříchy a prosím tě, dobrý Ježíši,
abys mi dal sílu nad nimi zvítězit.
Dávám si předsevzetí, že tě nikdy nezraním a odevzdávám se ti,
ochoten raději trpět než ti působit bolest.
Od nynějška ti chci věrně sloužit a z lásky k tobě chci milovat i bližního jako sebe.
Všemohoucí Dítě, Pane Ježíši, znovu tě prosím,
abys mi pomohl v této mé záležitosti ... (možno vyjádřit).
Daruj mi milost, abych tě navěky vlastnil spolu s Marií a Josefem
a abych se ti spolu s anděly klaněl v nebi. Amen.

PAPEŽ FRANTIŠEK

V době pandemii koronaviru tuto modlitbou svěřil Svatý otec František město Řím, Itálii a celý svět pod ochranu Panny Marie:

Maria,

ty záříš vždycky na naší cestě

jako znamení spásy a naděje.

Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných,

jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově

a zachovala svou víru pevnou.

Ty, Záchrano římského lidu,

víš čeho nám zapotřebí

a jsme si jisti, že se postaráš

aby se, jako v Káně Galilejské,

mohla navrátit radost a veselí

po této chvíli zkoušky.

Pomoz nám, Matko božské lásky,

abychom se připodobnili vůli Otce

a učinili to, co nám řekne Ježíš,

který vzal na sebe naše utrpení

a obtižil se našimi bolestmi

aby nás - skrze kříž - přivedl

k radosti vzkříšení. Amen.

 

Pod ochranu tvou se utíkáme,

svatá Boží Rodičko.

Neodmitej naše prosby v našich potřebách,

ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky.

Panno slavná a požehnaná !

Paní naše,

prostřednice naše,

orodovnice naše,

u Syna nám smilování vypros,

Synu svému nás doporuč,

k Synu svému nás doprovoď.

 Zdroj: www.cirkev.cz

 

2019
 1. Posleství papeže Františka ke Světovému dni míru 2019
 2. Poselství papeže Františka k 27. Světovému dni nemocných 2019
 3. Poselství papeže Františka k postní době 2019
 4. Posleství papeže Františka k 56 světovému dni modliteb za povolání 2019
 5. Posleství papeže Františka k 53 mezinárodnímu dni sdělovacích prostředků 2019
 6. Dopis papeže Františka Kněžím 2019
 7. Apoštolský list papeže Františka o významu a hodnotě jesliček 2019

 

2020

 1. Apoštolský list papeže Františka Aperuit Illis o stanovení neděle Božího slova 2020
 2. Poselaství papeže Františka k postní době 2020
 3. Poselství papeže Františka ke Světovému dni nemocných 2020
 4. Poselství papeže Františka k dni míru 2020
 5. Poselství papeže Františka k 54. k mezinárodnímu dni sdělovacích prostředků 2020
 6. Poselství papeže Františka k 57. Světovému dni modliteb za povolání 2020
 7. List papeže Františka všem věřícím k měsíci květnu 2020
 8. Poselství papeže Františka k Mezinárodnímu dní sester 2020
 9. Posleství papeže Františka k oslavám 6. Světového dne modliteb za peči o stvoření 2020
 10. Poselství papeže Františka k 4. Světovému dni chudých 2020
 
2021
 
 1. Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni mládeže 2021
 2. Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni migrantů a uprchlíku 2021
 3. Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni prarodičů a seniorů 2021
 4.  Posleství Svatého otce Františka k 55. Světovému dni sdělovacích prostředků 2021 
 5. Poselství Svatého otce Františka k 58. Světovému dnů modliteb za povolání 2021
 6. Poselství Svatého otce Františka k 29. Světovému dni nemocných 2021
 7. Poselství Svatého otce Františka k postní době 2021
 8. Poselství Svatého otce Františka k Světovému dni míru 2021

 

2022

 

 1. Poselství papeže Františka k 55. Světovému dni míru 2022
 2. Poselství papeže Františka ke 30. Světovému dni nemocných 2022
 3. Poselství papeže Františka k postní době 2022
 4. Poselství papeže Františka k 56. Světovému dni sdělovacích prostředků 2022

Pouť u Bedřichův kříže - 10.9.2022

SOBOTÍN - bl. sestra Maria Paschalis Jahnová, mučednice konce druhé světové války

1 | 2 >>

Farní pouť na Svatý Hostýn (20.6.2022). FOTO od pana Jaroslava Kozla

1 | 2 | 3 | 4 >>

DÍKŮVZDÁNÍ ZA 50 LET KNĚŽSTVÍ OTCE SLÁVKA PŘI MŠI SVATÉ V KOSTELE SV. PROKOPA A BARBORY V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM - 15.6.2022

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Biřmování ve farnosti Kunčice p/O. a Čeladná - 22.5.2022

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Setkání kněží Ostravsko-opavské diecéze na Maria Hilf u Zlatých Hor - 10.5.2022

1 | 2 | 3 >>

Prapor pro farnost Čeladná 9.5.2022 - Ústí nad Orlicí

1 | 2 | 3 >>

SYMBOLIKA ZANESENÁ DO VYŠÍVANÉHO PRAPORU I
ZNAKU PRO FARNOST ČELADNÁ

Základem kompozice praporu jsou šesticípé hvězdy, symbol latinského slova „tacui“ (mlčel jsem). Figury zlatých hvězd jsou převzaty z celosvětově známé „hvězdné“ svatozáře mučedníka sv. Jana Nepomuckého, patrona kostela, farnosti a celé obce Čeladná, které se podle legendy objevily ve Vltavě po jeho utonutí. Modrá barva praporu evokuje (hvězdnou) oblohu, je také symbolem místní řeky Čeladenky, a zaroveň svatojánským atributem vody, která vedle hvězd znamena také „mlčení“. Stříbrné vlny jsou symbolem řeky Vltavy, do které bylo mrtvé tělo sv. Jana vhozeno a zaroveň symbolizuje bouře dějiny naší vlasti. Nadpis SVATÝ JANE NEPOMUCKÝ, ORODUJ ZA NÁS vyjadřuje naděje – je to jedné ze tří hlavních křesťanských cnosti vedle víry a lásky. Na okraji praporu se nacházejí rok narození a úmrtí Národního světce. Zlatá koula na žerdi znamená, že nikdy se nemáme stát jeden druhému galejnickou koulí, která zbavuje svobody, ale šperkem, který vyjadřuje lásku a svobodu, které patří k sobě. Stuha – na její čelní straně je úmístněn nazev farnosti a datum požehnání praporu, na zadní barvy české státnosti (bílá, která značí čistotu, červená krev prolitou za svobodu vlasti a modrá bezmračnou oblohu).

otec Mariusz

Věčné světlo v presbytáře farního kostela v Kunčicích pod Ondřejníkem - 30.4.2022

Výmalba presbytáře farního kostela v Kunčicích pod Ondřejníkem - 4/2022

Restaurování Křížových cest pro farní kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - 4/2022

1 | 2 | 3 | 4 >>

Osvětlení křížové cesty ve farním kostele v Kunčicích pod Ondřejníkem - 4./2022

1 | 2 >>

Přemístění kříže ve farním kostele v Kunčicích pod Ondřejníkem - 4/2022

Příprava na opravy interiéru farního kostela v Kunčicích pod Ondřejníkem - 3/2022

1 | 2 | 3 | 4 >>

Opravy sanační omítky ve farním kostele v Kunčicích pod Ondřejníkem - 3/2022

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Oprava elektroinstalace ve farním kostele v Kunčicích pod Ondřejníkem - 3./2022

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Restaurování rámu a brokátu u hlavního oltáře ve farním kostele na Čeladné - únor/březen 2022

1 | 2 | 3 | 4 >>

Zrestaurované anděle u svatostánku. Hlavní oltář farního kostela na Čeladné - 23.3.2022

1 | 2 >>

Velehrad 21.-23.2.2022. Setkání biskupů, kněží a jáhnů moravské provincé

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ZEMŘEL PRVNÍ BISKUP OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE

MONS. FARNTIŠEK VÁCLAV LOBKOWICZ OPraem

Ve čtvrtek 17. února 2022 ve věku 74 let zemřel biskup ostravsko-opavské diecéze MONS. FRANTIŠEK VÁCLAV LOBKOWICZ OPraem. Na věčnost byl povolán zaopatřen svátostmi v Městské nemocnici v Ostravě, kde byl krátce hospitalizován. V čele diecéze stál od jejího založení v roce 1996.

REQUIESCAT IN PACE

 

Parte bp. Františka V. Lobkowicze

Slovo od bp. Martina k úmrtí biskupa Františka Václava

Nové vchodové závěsy pro farní kostel v Kunčicích p. O. (10.12.2021)

8.12.2021 - svěcení soukromé kapličky Svaté Rodiny na pozemku rodiny Oršulíkových z Čeladné

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

25.10.2021 Kunčice pod Ondřejníkem - Stěhování oltáře sv. Barbory a sv. Josefa a přemístění oltáře Panny Marie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Demontáž rámu a oltářního obrazu - Čeladná 27.9.2021

1 | 2 | 3 | 4 >>

PAMĚŤ NÁRODA

Vážení otcové,

organizace Post Bellum je hlavním garantem projektu Paměť národa dokumentující utrpení a křivdy v období druhé světové války a komunistické totoality.

Dopis je prostřednictvím ČBK směřován na vás kněze a prostřednictvím vás také na vaše farníky.

S přáním požehnaného dne!

Pavel Ramík

kancléř Biskupství ostravsko-opavského

POST-BELLUM (oslovující dopis)