Litanie k sv. Janu Pavlu II.

 

Pane, smiluj se. Pane smiluj se.

Kriste, smiluj se. Kriste smiluj se.

Pane, smiluj se. Pane smiluj se.

 

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi

Bože, Synu, Vykupiteli světa,

Bože, Duchu Svatý,

Bože v Trojici jediný,

 

Svatá Maria, oroduj za nás

Ponořený v Otci bohatém na milosrdenství,

Sjednocený s Kristem, Vykupitelem člověka,

Naplněný Duchem Svatým, Pánem a Oživovatelem,

Úplně oddaný Marii,

Příteli svatých a blahoslavených,

Nástupci svatého Petra a sluho sluhů Božích,

Strážce Církve učící pravdy víry,

Otče Koncilu a vykonavateli jeho odkazu,

Upevňovateli jednoty křesťanů a celé lidské rodiny,

Horlivý ctiteli Eucharistie,

Neúnavný poutníku této země,

Misionáři všech národů,

Svědku víry, naděje a lásky,

Vytrvalý účastníku Kristova utrpení,

Apoštole smíření a pokoje,

Podporovateli civilizace lásky,

Hlasateli nové evangelizace,

Mistře vyzývající k zajetí na hlubinu,

Učiteli ukazující svatost jako rozměr života,

Papeži Božího milosrdenství, 

Veleknězi shromažďující Církev na přinášení obětí,

Pastýři provázející ovečky do nebe,

Bratře a mistře kněží,

Otče zasvěcených osob,

Ochránce křesťanských rodin,

Posilo manželů,

Ochrance nenarozených,

Opatrovníku dětí, sirotků a opuštěných,

Příteli a vychovateli mládeže,

Dobrý Samaritáne trpících,

Podporo pro starší lidi a osamělé,

Hlasateli pravdy o lidské důstojnosti,

Muži modlitby ponořený v Bohu,

Milovníku liturgie sloužící mši svatou na oltářích světa,

Ztělesnění pracovitosti,

Zamilovaný do Kristova kříže,

Příkladně realizující povolání,

Vytrvalý v utrpení,

Vzore života a umíraní pro Pána,

Napomínající hříšníky,

Ukazující cestu zbloudilým,

Odpouštějící těm, kteří způsobili křivdu,

Respektující protivníky i pronásledovatele,

Mluvčí i obhájce pronásledovaných,

Pomocníku nezaměstnaných,

Starostlivý o osoby bez přístřeší,

Navštěvující vězně,

Posilující slabé,

Učící všechny solidaritě,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námí.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 

 

K. Oroduj za nás sv. Jane Pavle II.

L. Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 

Modleme se:

Milosrdný Bože, přijmi naše poděkování za dar apoštolského života a poslání blahoslaveného Jana Pavla II. Na jeho přímluvu nám pomoz růst v lásce k tobě a odvážně hlásat Kristovu lásku všem lidem. Skrze Krista našeho Pána. Amen.