LITANIE ZA DUŠE V OČISTCI

 

Smiluj se, Pane, nad dušemi, které trpí v očistci, a pomoz:

Mým milým rodičům, můj Ježíši, milosrdenství !

Mým sourozencům a příbuzným,

Mým přátelům a představeným,

Mým vychovatelům, učitelům a duchovním vůdcům,

Všem kněžím katolické církve,

Všem řeholníkům a řeholnicím,

Všem dobrodincům duše i těla mého,

Všem, kterým jsem povinen láskou a modlitbou,

Všem, kterým jsem na duši i na těle uškodil,

I těm, kteří mi ublížili,

Všem duším, které Tě zvláště milovaly,

Těm, kteří jsou nejblíže spasení,

Těm, kteří po Tobě nejvroucněji touží,

Těm, kteří nejvíce trpí,

Těm, kteří jsou nejdále vysvobození,

Těm, kteří jsou nejopuštěnější,

Těm, kteří se mnoho modlili za zemřelé,

Těm, kteří o stavbu a výzdobu kostelů pečovali,

Obhájcům svaté víry,

Ze zvyku hřešícím a jen zázrakem milosti zachráněným,

Malověrným, kteří přijímání svátostí zanedbávali,

Lehkomyslným, kteří čas svůj promarnili,

Vlažným v modlitbě,

Líným v konání dobrých skutků,

Těm, kteří otáleli se svou spásou a náhle zemřeli,

V boji padlým,

V moři pohřbeným,

Při živelných pohromách zahynulým,

Bez svátostí zesnulým,

Všem, kteří dnes nebo zítra zemřou,

Mé vlastní ubohé duši, až se jednou před Tvým soudem objeví,

 

V.: Odpočinutí věčné, dej všem věrným zemřelým, Pane,

R.: A světlo věčné at' jim svítí, at' odpočívají v pokoji. Amen.

 

Sláva  Otci i Synu i Duchu svatému,

jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

 

Modleme se:

Bože, Tys vzal svého Syna, Vítěze nad smrtí, do své slávy; vysvobod' z područí smrti také naše zemřelé, aby viděli Tvou slávu a byli navěky spojení s Tebou, svym Stvořitelem a Obnovitelem. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.