Novéna k Pražskému Jezulátku

 

První den:

Milé Dítě Ježíši! Jsme zde u Tvých nohou. Obracíme se k Tobě, který jsi všechno. Tolik potřebujeme Tvou pomoc! Daruj nám, ó Ježíši, svůj pohled plny milosrdenství a pospěš nám na pomoc v naší nouzi, neboť Tobě není nic nemožné.

Otče nášZdrávasSláva Otci...   Pro své božské dětství...

 

Pro své božské dětství, Ježíši, dej, pokorně prosíme, ať je v naší zemi obnovena kultura života a ať nejsou povolené chemické prostředky způsobující smrt počatého dítěte v lůně jeho matky.

Dítě Ježíši, na přímluvu Tvé matky Panny Marie, která Tě s láskou nosila pod srdcem, a svatého Josefa, muže pevné víry, který byl Vaším statečným ochráncem, vyslyš naše prosby za ochranu života nenarozených dětí. Dej, ať rodiče poznají krutost umělých potratů a najdou odvahu s láskou přijmout všechny své děti.

Dárce života, odpusť naši lhostejnost k různým formám ničení Tvého díla a dej nám milost, abychom dokázali bránit lidský život od početí do přirozené smrti. Vždyť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Panno Maria, Ochránkyně lidského života. Oroduj za nás. Svatý Josefe. Oroduj za nás.

 

Druhý den:

Ó Ježíši, kráso nebeského Otce, z Tvé tváře vyzařuje paprsek božství; klaníme se Ti a vyznáváme, že jsi pravý Syn živého Boha. Obětujeme Ti, Pane, celé své bytí. Kéž se nikdy neodloučíme od Tebe, jenž jsi naše nejvyšší dobro.

Otče nášZdrávasSláva Otci…   Pro své božské dětství…

 

Třetí den:

Ó svaté Dítě Ježíši, když hledíme na Tvou tvář, která se na nás usmívá, cítíme se naplněni živou důvěrou. Ano, všechno očekáváme od Tvé dobroty. Kéž nás, Ježíši, a všechny naše drahé ozáří Tvé světlo a zaplaví Tvá milost, ať můžeme velebit Tvé nekonečné milosrdenství.

Otče nášZdrávasSláva Otci…   Pro své božské dětství…

 

Čtvrtý den:

Ó Dítě Ježíši, Tvé čelo zdobí koruna a my Tě vyznáváme jako svého božského Pána. Už nikdy nechceme sloužit ďáblu, svým vášním, hříchu. Kraluj, Ježíši, v našich ubohých srdcích a učiň je navždy svými.

Otče nášZdrávasSláva Otci…   Pro své božské dětství…

 

Pátý den:

Hledíme na Tebe, nejsladší Vykupiteli, oděného do purpurového pláště. Je to Tvůj královský atribut, který k nám promlouvá o Tvé Krvi. O Krvi, kterou jsi prolil za nás. Učiň, Dítě Ježíši, abychom odpověděli na Tvou oběť a neodmítali trpět s Tebou a pro Tebe, když nám k tomu dáš příležitost.

Otče nášZdrávasSláva Otci…   Pro své božské dětství…

 

Šestý den:

Ó láskyhodné Dítě, když vidíme, jak držíš ve své ruce svět, naše srdce naplňuje radost. Mezi nesčetnými bytostmi, které udržuješ při životě, jsme i my. Vidíš nás a podpíráš v každé chvíli, chráníš nás jako své vlastnictví. Bdi nad námi, Ježíši, a pomáhej nám v našich potřebách.

Otče náš — Zdrávas — Sláva Otci…   Pro své božské dětství…

 

Sedmý den:

Na Tvých prsou, Jezulátko, se třpytí kříž. Je to znamení našeho vykoupení. Také my máme, božský Spasiteli, svůj kříž, který nás tak tíží. Pomoz nám jej snášet, abychom jej nosili vždy s užitkem. Ty víš, jak jsme slabí. Pomoz nám, Ježíši!

Otče náš — Zdrávas — Sláva Otci…   Pro své božské dětství…

 

Osmý den:

Na Tvé hrudi, Dítě Ježíši, visí kromě kříže i malé srdce. Je obrazem Tvého Srdce, které je opravdu zlaté svou nekonečnou něhou. Ty jsi opravdovým Přítelem, který se velkodušně dává, ba obětuje se za milované osoby. Vylij na nás znovu, Ježíši, žár své lásky, a nauč nás na ni odpovídat.

Otče náš — Zdrávas — Sláva Otci…   Pro své božské dětství…

 

Devátý den:

Tvá všemocná pravice, malý Králi, rozdává požehnání všem, kdo Tě uctívají a vzývají. Žehnej také nám, Ježíši, našim duším, tělům a starostem. Naplňuj naše oprávněné potřeby a vyjdi vstříc našim touhám. Vyslyš naše prosby a budume po všechny dny velebit Tvé svaté jméno.

Otče náš — Zdrávas — Sláva Otci…  Pro své božské dětství…