LITANIE ZA ZEMŘELÉ

 

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

 

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad nimi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu Svatý, Bože v Trojici jediný,

 

Svatá Boži Rodičko, oroduj za ně.

Svatá Panno panen,

Všichni svatí andělé a archandělé, orodujte za ně.

Všechny sbory nebeských duchů,

Všichni svatí patriarchové a proroci,

Všichni svatí apoštolově a evangelisté,

Všichni svatí mučednici,

Všichni svatí biskupové a vyznavači,

Všichni svatí učitelé církve,

Všichni svatí knězi a jáhnové,

Všichni svatí mniši a poustevnici,

Všechny svaté panny a vdovy,

Všichni svatí a světice Boži, přimlouvejte se za ně.

 

Milostiv jim buď, odpusť jim, Pane.

Milostiv jim buď, vysvoboď je, Pane.

Od bolestného touženi po tobě,

Svým vtělením,

Svým narozením,

Svým svatým jménem,

Svým křtem a svatým postem,

Svou dokonalou poslušností,

Svou nekonečnou láskou,

Svou smrtelnou úzkostí a svým utrpením,

Svým krvavým potem,

Svým bolestným bičováním,

Svou trnovou korunou,

Svým těžkým křížem,

Svým hrozným ukřižováním,

Svou bolestnou opuštěností,

Svou přehořkou smrtí,

Svými svatými ranami,

Svým slavným zmrtvýchvstáním,

Svým podivuhodným nanebevstoupením,

Sesláním Ducha Svatého,

Pro bolesti své svaté Matky,

Na přímluvu všech svatých,

V den soudu,

 

My hříšníci, prosíme tě, vyslyš nás.

Abys duším v očistci prokázal své milosrdenství,

Abys jim odpustil všechny viny,

Abys je svou drahocennou krví vysvobodil z očistce,

Aby je svatý archanděl Michael uvedl do nebeské vlasti,

Abys zemřelé naší farnosti, zvláště naše zesnulé kněze, přijal do své slávy,

Abys naše zemřelé rodiče a příbuzné, přátele a dobrodince vysvobodil z muk očistce,

Abys všem zemřelým dal odpočinutí věčné Ježíši, Synu Boží a Králi slávy,

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, dej jim odpočinutí.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, dej jim odpočinutí.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, dej jim odpočinutí věčné.

 

Modleme se:

Bože, Stvořiteli, Pane živých i mrtvých, tys stvořil člověka k svému obrazu a ve své nekonečné lásce jsi ho přijal za své dítě. Když v pokušení upadl do hříchu, smrtí svého Syna na kříži jsi ho pozdvihl. Od Kristova vzkříšení už naše smrt není beznadějným zánikem. Pevně věříme, že my, kteří jsme byli křtem pohřbeni do smrti tvého Syna, budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání.

Pokorně tě prosíme za ty, kdo už ukončili svoji životní pouť a překročili bránu smrti. Ať je tvé velké milosrdenství vysvobodí z očistce. Vezmi je do království, kde už není pláč, ani zármutek, ani bolest, ale věčná ra­dost. Nás však, kteří nyní vzpomínáme na naše zemřelé, milosrdný Bože, veď cestou spravedlivého života a posiluj svou milostí, abychom žili podle víry. A když se přiblíží poslední hodina našeho života, dej, abychom ve tvém Synu nalezli milosrdného soudce, který s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.