Litanie k Duchu svatému

 

Pane, smiluj se, Pane smiluj se

Kriste, smiluj se, Kriste, smiluj se

Pane, smiluj se, Pane, smiluj se

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu svatý,

Bože v Trojici jediný,

 

Duchu svatý, jenž vycházíš z Otce i Syna, přijd' k nám

Božský Duchu, jenž jsi roven Otci i Synu,

Přislíbení nejněžnějšího a nejštědřejšího Otce,

Dare nejvyššího Boha,

Paprsku nebeského světla,

Původce všeho dobra,

Prameni života,

Ohni všechno stravující,

Ohnivá lásko a duchovní pomazání,

Duchu lásky a pravdy,

Duchu moudrosti a rozumu,

Duchu rady a síly,

Duchu vědění a zbožnosti,

Duchu bázně Boží,

Duchu míru a mírnosti,

Duchu čistoty,

 

Duchu svatý, přijď a obnov tvářnost země, prosíme tě, vyslyš nás !

Vlij světlo do našich duší,

Vtiskni svůj zákon do našich srdcí,

Rozněť je svou láskou,

Otevři nám poklady svých milostí,

Osvěcuj nás svým nebeským vnuknutím,

Upevni nás svou účinnou milostí,

Uděl nám milost znát jediné potřebné,

Pomoz, abychom se navzájem milovali a snášeli,

Učiň nás pozornými na všechna tvá vnuknutí,

Nauč nás správně se modlit a modli se s námi,

Pronikni nás láskou a shovívavostí k našim bratřím a sestrám,

Vlij nám velký odpor ke každému zlu,

Veď nás ke správnému konání dobra,

Pomoz nám, abychom vytrvali ve spravedlnosti,

Buď ty sám naší velkou odplatou,

 

Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, smiluj se nad námi.

 

Modleme se:

Bože, Duchu svatý, klaníme se ti v hloubi svého srdce a děkujeme ti, že v něm přebýváš. Prosíme tě, rozmnož v nás víru, naději a lásku, aby se naše srdce stala tvým pravým chrámem. Neboť ty žiješ a kraluješ s Otcem i Synem po všechny věky věků. Amen.