Litanie ke sv. Faustyně Kowalské

 

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

 

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu Svatý,

Bože v Trojici jediný,

 

Svatá Maria, oroduj za nás.

Svatá Faustyno, živý svědku milosrdenství nebeského Otce,

Svatá Faustyno, pokorná služebnice Ježíše - vtěleného Milosrdenství,

Svatá Faustyno, poslušný nástroji Ducha Utěšitele,

Svatá Faustyno, důvěřující dcero Matky Milosrdenství,

Svatá Faustyno, důvěrnice poselství o Božím milosrdenství,

Svatá Faustyno, věrná zapisovatelko Ježíšových slov,

Svatá Faustyno, velká apoštolko Božího milosrdenství,

Svatá Faustyno, správkyně u Boha bohatého milosrdenstvím,

Svatá Faustyno, Boží dare pro celý svět,

Svatá Faustyno, nacházející Stvořitelovu dobrotu v každém stvoření,

Svatá Faustyno, velebící Boha v tajemství vtělení,

Svatá Faustyno, mající účast na Pánově utrpení a zmrtvýchvstání,

Svatá Faustyno, průvodkyně na Ježíšově křížové cestě,

Svatá Faustyno, setkávající se s Ježíšem ve svátostech,

Svatá Faustyno, sjednocená s nebeským Snoubencem ve své duši,

Svatá Faustyno, nadšená Božím milosrdenstvím v Mariině životě,

Svatá Faustyno, milující Církev – mystické tělo Kristovo,

Svatá Faustyno, silná pravou vírou,

Svatá Faustyno, vytrvalá nezlomnou nadějí,

Svatá Faustyno, planoucí vroucí láskou,

Svatá Faustyno, krásná pravdivou pokorou,

Svatá Faustyno, prostá čistou důvěrou,

Svatá Faustyno, vzore plnění Boží vůle,

Svatá Faustyno, příklade obětavé služby,

Svatá Faustyno, starostlivá ochránkyně kněží a řeholníků,

Svatá Faustyno, ochrano dětí a mládeže před zlem,

Svatá Faustyno, naděje lidí skleslých a zoufajících si,

Svatá Faustyno, posilo nemocných a trpících,

Svatá Faustyno, upevňující důvěru v srdcích umírajících,

Svatá Faustyno, obětující se za hříšníky,

Svatá Faustyno, horlitelko za spásu všech lidí,

Svatá Faustyno, přímluvkyně duší trpících v očistci,

Svatá Faustyno, vyprošující Boží milosrdenství pro celý svět,

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námí.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

 

K. Oroduj za nás, svatá Faustyno,

L. abychom životem s lovem hlásali světu poselství Milosrdenství.¨

 

Modleme se:

Milosrdný Bože, přijmi naše díkůvzdání za dar života a poslání svaté Faustyny a na její přímluvu nám pomoz růst v důvěře k tobě a v milosrdenství vůči bližním. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.